Main Menu
  สถิติเว็บ
จำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์
ตั้งแต่วันที่ 17 สิงหาคม 2552 :
  พัฒนานักศึกษาและบัณฑิต
 โครงการแนะแนวนัดหมาย

                    >> กำหนดวันจัดกิจกรรมแนะแนวนัดหมาย ประจำภาคการศึกษาที่ 1/2558

                    >> กำหนดการโครงการแนะแนวนัดหมาย ประจำภาคการศึกษาที่ 1/2558

                   >> เอกสารประกอบการบรรยายโครงการแนะแนวนัดหมาย ภาคการศึกษา 1/2558

                    >> โครงการแนะแนวนัดหมายนักศึกษา มสธ. ชั้นปีที่ 1


 กิจกรรมพัฒนาการเรียนและทักษะชีวิต

               >> กิจกรรมพัฒนาการเรียนและทักษะชีวิต

               >> กำหนดการกิจกรรมพัฒนาการเรียนและทักษะชีวิต

               >> เอกสารประกอบการบรรยายกิจกรรมพัฒนาการเรียนและทักษะชีวิต


 โครงการเสริมสร้างศักยภาพการศึกษาด้วยตนเองในระบบการศึกษาทางไกล

  
                    >> โครงการเสริมสร้างศักยภาพการศึกษาด้วยตนเองในระบบการศึกษาทางไกล 2-3 กลุ่มเป้าหมายที่กำหนดเฉพาะ นักศึกษาชั้นปีที่ 2 และ 3 

                          - กำหนดวันจัดกิจกรรมโครงการเสริมสร้างศักยภาพการศึกษาด้วยตนเองในระบบการศึกษาทางไกล 2-3 ปีการศึกษา 2559

                     - กำหนดการอบรมโครงการเสริมสร้างศักยภาพการศึกษาด้วยตนเองในระบบการศึกษาทางไกล 2-3 ปีการศึกษา 2559

                    >> โครงการเสริมสร้างศักยภาพการศึกษาด้วยตนเองในระบบการศึกษาทางไกล 4 กลุ่มเป้าหมายที่กำหนดเฉพาะนักศึกษาชั้นปีที่ 4 


 โครงการบัณฑิตอาสา


                    >> รายละเอียดของโครงการบัณฑิตอาสา ปีการศึกษา 2553   

                    >> กำหนดการจัดโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการบัณฑิตอาสา ปีการศึกษา 2553

                    >> ทำเนียบบัณฑิตอาสา