+ Larger Font | - Smaller Font

     โครงการสนับสนุนเงินอุดหนุนทางการศึกษาสำหรับนิสิต นักศึกษาพิการในระดับอนุปริญญาและปริญญาตรี ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2560

    สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ได้จัดให้มีโครงการสนับสนุนโครงการสนับสนุนเงินอุดหนุนทางการศึกษาสำหรับนิสิต นักศึกษาพิการในระดับอนุปริญญาและระดับปริญญาตรี ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2560

คุณสมบัติของนักศึกษาพิการ  

  นักศึกษาพิการที่ประสงค์ขอรับเงินอุดหนุนทางการศึกษาจะต้องมีคุณสมบัติดังนี้

1. เป็นคนพิการที่มีบัตรประจำตัวคนพิการตามกฏหมายว่าด้วยการส่งเสริม และพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ

2. ศึกษาอยู่ในมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชในหลักสูตรระดับอนุปริญญาหรือระดับปริญญาตรี เป็นปริญญาใบแรก เท่านั้น

3.ไม่เคยได้รับการอุดหนุนทางการศึกษาตามประกาศคณะกรรมการส่งเสริมการจัดการศึกษาสำหรับคนพิการในหลักสูตรระดับปริญญาตรีมาก่อนและไม่ศึกษาเป็นปริญญาที่สอง

การขอรับการสนับสนุนเงินอุดหนุนการศึกษา เป็นความสมัครใจ ของนักศึกษาพิการในการขอรับสิทธิ เพราะนโยบายสนับสนุนเงินอุดหนุนทางการศึกษาสำหรับคนพิการในระดับอุดมศึกษาไม่ใช่สนับสนุนให้คนพิการ ได้เข้าศึกษาในระดับอุดมศึกษาโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายเนื่องจากงบประมาณมีจำนวนจำกัด รัฐบาลกำหนดอัตราค่าใช้จ่ายที่ให้อุดหนุนไม่เกินขอบเขตที่กำหนดไว้ และนักศึกษาต้องมีคุณสมบัติครบตามกำหนด

ขั้นตอนการดำเนินการขอรับเงินอุดหนุนทางการศึกษาสำหรับนักศึกษาพิการ

1.  กรอกแบบแสดงความจำนงขอรับเงินอุดหนุนทางการศึกษาสำหรับนิสิต นักศึกษาพิการฯ ประจำภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2560

1.1 แบบไฟล์ .pdf( ดาวน์โหลด )

1.2 แบบไฟล์ .doc( ดาวน์โหลด )

2. จัดเตรียมเอกสารและหลักฐานประกอบการขอรับเงินอุดหนุนทางการศึกษา ใบรับรองการตรวจเอกสารขอรับเงินแบบไฟล์ .pdf ( ดาวน์โหลด )ใบรับรองการตรวจเอกสารขอรับเงินแบบไฟล์ .doc ( ดาวน์โหลด )

    - สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน
    - สำเนาบัตรประจำตัวผู้พิการ หรือสมุดประจำตัวผู้พิการ(หน้าที่ระบุลักษณะความพิการและวันหมดอายุ )
    - สำเนาบัตรประจำตัวนักศึกษา
    - สำเนาใบเสร็จรับเงินค่าลงทะเบียนเรียน ภาคการศึกษาที่ 2/2560
    - สำเนาหน้าบัญชีธนาคารกรุงไทย 
    - เอกสารอื่นๆ (ใบเปลี่ยนชื่อ – สกุล / การขอย้ายสาขาวิชา) (ถ้ามี)
    - แบบสำรวจการบริการสนับสนุนการศึกษาสำหรับนักศึกษาพิการ ปีการศึกษา 2560 (นักศึกษาพิการทุกคน)
    - แบบบันทึกการลงทะเบียนเรียนและการวางแผนการเรียน ปีการศึกษา 2560 (นักศึกษาพิการทุกคน)
    - สำเนาวุฒิการศึกษาที่ใช้ในการสมัครเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัย (กรณีนักศึกษาใหม่และไม่เคยยื่นขอรับเงินอุดหนุนฯ)

* รับรองสำเนาถูกต้องพร้อมลงลายมือชื่อด้วยตนเองทุกรายการ

3. สำหรับนักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2560 ขอจัดส่งแบบแสดงความจำนงขอรับเงินอุดหนุนทางการศึกษา ฯ แบบสำรวจนักศึกษาพิการ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช และแบบรายงานผลการเรียน พร้อมหลักฐาน ตามข้อ 2

แบบสำรวจนักศึกษาพิการ 60 ไฟล์ .pdf( ดาวน์โหลด )

แบบสำรวจนักศึกษาพิการ 60 ไฟล์ .doc( ดาวน์โหลด )

4. สำหรับนักศึกษาเก่า ที่เคยยื่นขอรับเงินอุดหนุน และได้ส่งแบบสำรวจฯมาแล้ว ขอให้ส่ง แบบรายงานผลการเรียนปีการศึกษา 2560 สำหรับการพิจารณาเงินอุดหนุนฯต่อไป

แบบรายงานผลการเรียนปีการศึกษา 2560 ไฟล์ .pdf( ดาวน์โหลด )

แบบรายงานผลการเรียนปีการศึกษา 2560 ไฟล์ .doc( ดาวน์โหลด )


5. สำหรับนักศึกษาพิการทุกคน ขอให้ส่งแบบสำรวจการบริการสนับสนุนการศึกษาสำหรับนักศึกษาพิการ ปีการศึกษา 2560 เพื่อการพัฒนาและปรับปรุงการให้บริการสำหรับนักศึกษาพิการของมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

แบบสำรวจการบริการสนับสนุนการศึกษาสำหรับนักศึกษาพิการ ปีการศึกษา 2560 ไฟล์ .pdf( ดาวน์โหลด )

แบบสำรวจการบริการสนับสนุนการศึกษาสำหรับนักศึกษาพิการ ปีการศึกษา 2560 ไฟล์ .doc( ดาวน์โหลด )


ทั้งนี้ ภายในวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2561

ส่งทางไปรษณีย์มายัง

     ศูนย์บริการนักศึกษาพิการ  สำนักบริการการศึกษา
     มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
     ต.บางพูด  อ.ปากเกร็ด  จ.นนทบุรี  11120

 

ขั้นตอนการขอรับเงินอุดหนุนทางการศึกษาสำหรับนักศึกษาพิการ (Flow chart)

ข้อมูลวันที่ 6 มกราคม 2561

Surachet Benjaratpong