+ Larger Font | - Smaller Font

     โครงการสนับสนุนเงินอุดหนุนทางการศึกษาสำหรับนิสิต นักศึกษาพิการในระดับอนุปริญญาและปริญญาตรี ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2559

    สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ได้จัดให้มีโครงการสนับสนุนโครงการสนับสนุนเงินอุดหนุนทางการศึกษาสำหรับนิสิต นักศึกษาพิการในระดับอนุปริญญาและระดับปริญญาตรี ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2559

คุณสมบัติของนักศึกษาพิการ  

  นักศึกษาพิการที่ประสงค์ขอรับเงินอุดหนุนทางการศึกษาจะต้องมีคุณสมบัติดังนี้

1. เป็นคนพิการที่มีบัตรประจำตัวคนพิการตามกฏหมายว่าด้วยการส่งเสริม และพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ

2. ศึกษาอยู่ในมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชในหลักสูตรระดับอนุปริญญาหรือระดับปริญญาตรี เป็นปริญญาใบแรก เท่านั้น

3.ไม่เคยได้รับการอุดหนุนทางการศึกษาตามประกาศคณะกรรมการส่งเสริมการจัดการศึกษาสำหรับคนพิการในหลักสูตรระดับปริญญาตรีมาก่อนและไม่ศึกษาเป็นปริญญาที่สอง

การขอรับการสนับสนุนเงินอุดหนุนการศึกษา เป็นความสมัครใจ ของนักศึกษาพิการในการขอรับสิทธิ เพราะนโยบายสนับสนุนเงินอุดหนุนทางการศึกษาสำหรับคนพิการในระดับอุดมศึกษาไม่ใช่สนับสนุนให้คนพิการ ได้เข้าศึกษาในระดับอุดมศึกษาโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายเนื่องจากงบประมาณมีจำนวนจำกัด รัฐบาลกำหนดอัตราค่าใช้จ่ายที่ให้อุดหนุนไม่เกินขอบเขตที่กำหนดไว้ และนักศึกษาต้องมีคุณสมบัติครบตามกำหนด

ขั้นตอนการดำเนินการขอรับเงินอุดหนุนทางการศึกษาสำหรับนักศึกษาพิการ

1.  กรอกแบบแสดงความจำนงขอรับเงินอุดหนุนทางการศึกษาสำหรับนิสิต นักศึกษาพิการฯ ประจำภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2559

1.1 แบบไฟล์ .doc( ดาวน์โหลด )

1.2 แบบไฟล์ .pdf( ดาวน์โหลด )

2. จัดเตรียมเอกสารและหลักฐานประกอบด้วย
    - สำเนาบัตรประจำตัวนักศึกษา
    - สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน
    - สำเนาบัตรประจำตัวผู้พิการ หรือสมุดประจำตัวผู้พิการ(หน้าที่ระบุลักษณะความพิการและวันหมดอายุ )
    - สำเนาใบเสร็จรับเงินค่าลงทะเบียนเรียน ภาคการศึกษาที่ 2/2559
    - สำเนาหน้าบัญชีธนาคารกรุงไทย (กรณีนักศึกษาใหม่และไม่เคยยื่นขอรับเงินอุดหนุนฯ)
    - สำเนาวุฒิการศึกษาที่ใช้ในการสมัครเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัย (กรณีนักศึกษาใหม่และไม่เคยยื่นขอรับเงินอุดหนุนฯ)

* รับรองสำเนาถูกต้องพร้อมลงลายมือชื่อด้วยตนเองทุกรายการ

3. สำหรับนักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2559 ขอจัดส่งแบบแสดงความจำนงขอรับเงินอุดหนุนทางการศึกษา ฯ แบบสำรวจนักศึกษาพิการ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช และแบบรายงานผลการเรียน พร้อมหลักฐาน ตามข้อ 2

3.1 แบบสำรวจนักศึกษาพิการ 59 ไฟล์ .doc( ดาวน์โหลด )

3.2 แบบสำรวจนักศึกษาพิการ 59 ไฟล์ .pdf( ดาวน์โหลด )

4. สำหรับนักศึกษาเก่า ที่เคยยื่นขอรับเงินอุดหนุน และได้ส่งแบบสำรวจฯมาแล้ว ขอให้ส่ง แบบรายงานผลการเรียนปีการศึกษา 2558สำหรับการพิจารณาเงินอุดหนุนฯต่อไป

ทั้งนี้ ภายในวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2560

ส่งทางไปรษณีย์มายัง

     ศูนย์บริการนักศึกษาพิการ  สำนักบริการการศึกษา
     มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
     ต.บางพูด  อ.ปากเกร็ด  จ.นนทบุรี  11120

 

ขั้นตอนการขอรับเงินอุดหนุนทางการศึกษาสำหรับนักศึกษาพิการ (Flow chart)

ข้อมูลวันที่ 23 มกราคม 2560

Surachet Benjaratpong