+ Larger Font | - Smaller Font

โครงการสนับสนุนเงินอุดหนุนทางการศึกษาสำหรับนิสิตนักศึกษาพิการ ในระดับอนุปริญญาและระดับปริญญาตรี ประจำภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2559

มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมธิราชนิสิตนักศึกษาพิการที่มีคุณสมบัติตรงตามหลักเกณฑ์ในการขอรับสนับสนุนเงินอุดหนุนทางการศึกษา  สำหรับนิสิตนักศึกษาพิการ ในระดับอนุปริญญาและระดับปริญญาตรี  ประจำภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2559 จำนวน 185 ราย ได้แก่

< < < < < < < <
ลำดับ ชื่อ - สกุล สาขาวิชา รหัสนักศึกษา
1 นายศุภกาจ ศรีลุวัตร ศิลปศาสตร์ 5310011332
2 นายศิริศักดิ์ วิวัฒนะ ศิลปศาสตร์ 5310011381
3 นายขรรภ์ชัย ศรีพรหม ศิลปศาสตร์ 5310056899
4 นายปิยกานต์ ญาณใน ศิลปศาสตร์ 5410016835
5 นางสาวนุชจรี เหมราชศิลปศาสตร์ 5510004418
6 นางสาวสุดารัตน์ เทียร์จักร ศิลปศาสตร์ 5510005068
7 นางสาวอาทิตยา จุลบุญญาสิทธิ์ ศิลปศาสตร์ 5510022873
8 นางสาววรดา บูรณะไทย ศิลปศาสตร์ 5510025066
9 นางสาวกัญญาภัทร สุยะลังกาศิลปศาสตร์ 5510052631
10 นางสาวฐิติพร จำปางาม ศิลปศาสตร์ 5510098139
11 นางสาวชฎารินทร์ แก้วปา ศิลปศาสตร์ 5610005422
12 นางสาวดวงรัตน์ ดอนทอง ศิลปศาสตร์ 5610007618
13 นางสาวมันตนา พรหมรินทร์ ศิลปศาสตร์ 5610036195
14 นางสาวณัฏฐิกา ผกากรอง ศิลปศาสตร์ 5610044611
15 นายวิสูตร อยู่ฉิม ศิลปศาสตร์ 5610045915
16 นายอเนก อินต๊ะขัติย์ ศิลปศาสตร์ 5610045980
17 นางสาวอรดี ศิลาชัย ศิลปศาสตร์ 5710001651
18 นางสาวเพ็ญพร เจ้าสิทธิกุล ศิลปศาสตร์ 5710018176
19 นางสาวสมบรูณ์ สารารัตน์ ศิลปศาสตร์ 5710020602
20 นายเกษมพล หุ่นดี ศิลปศาสตร์ 5710020628
21 นางสาวอรกมล พลโยธา ศิลปศาสตร์ 5710026575
22 นายอังกูร จงสถาพรสุข ศิลปศาสตร์ 5710029715
23 นางสาวขวัญดาว สมรวย ศิลปศาสตร์ 5710029942
24 นางสาวพรรษร มาดี ศิลปศาสตร์ 5710036012
25 นางสาววัลยา ใจรินศิลปศาสตร์ 5810002658
26 นายณัฐวัตร น้อยเทียม ศิลปศาสตร์ 5810002765
27 นายพัชรวัฒน์ ศุภศิริคุณานนท์ ศิลปศาสตร์ 5810003235
28 นางสาววชิราภรณ์ น้ำลัด ศิลปศาสตร์ 5810003623
29 นายวรพล คุ้มยิ้ม ศิลปศาสตร์ 5810005891
30 นางสาวเนติมา สุวรรณศรี ศิลปศาสตร์ 5810008895
31 พระภูวง  ศรีเมือง ศิลปศาสตร์ 5810011642
32 นางสาวรินรดา สุภายอง ศิลปศาสตร์ 5810030428
33 นางสาวอรชนา ทาทอง ศิลปศาสตร์ 5810032994
34 นายนิรุตม์ นาคประสิทธิ์ ศิลปศาสตร์ 5910000461
35 นางสาวนงนุช พินธุกรณ์ ศิลปศาสตร์ 5910001436
36 นางสาวจุฑามาศ ใจตรง ศิลปศาสตร์ 5910001519
37 นายศุภธร พินธุกรณ์ ศิลปศาสตร์ 5910001816
38 นางสาวอารยา เผือกน้อย ศิลปศาสตร์ 5910002327
39 นายประเสริฐศักดิ์ คำสุข ศิลปศาสตร์ 5910004083
40 นายศุภรัตน์ ต.เจริญ ศิลปศาสตร์ 5910006328
41 นางสาวกมลนัยนา ภัทรธนสุทธิ์ ศิลปศาสตร์ 5910008522
42 นางสาวน้ำเพชร ไชยานะ ศิลปศาสตร์ 5910016046
43 นายฑีฆายุวัฒน์ วงศ์หินกอง ศิลปศาสตร์ 5910026060
44 นายอัทธาธร พงศ์พานิช ศิลปศาสตร์ 5910026060
45 นางสาวณธกมล รุ่งทิม ศิลปศาสตร์ 5910032373
46 นายวีรชัย วงศ์วิจารณ์ ศิลปศาสตร์ 5910038330
47 นายถามวัตร สุทธิพงศ์ นิเทศศาสตร์ 5815000699
48 นางสาวณัฐธิดา เสาะแสวง นิเทศศาสตร์ 5915000953
49 นายวรพงศ์ มีเจริญ นิเทศศาสตร์ 5915002181
50 นางสาวมัลลิกา กิจพิทักษ์ นิเทศศาสตร์ 5915005275
51 นายดำรงไชย ภู่สุวรรณ วิทยาการจัดการ 4930160900
52 นางสาวณิชาภัทร สุดครุฑ วิทยาการจัดการ 5330008169
53 นางสาวทองจันทร์ เพียคำเมือง วิทยาการจัดการ 5330078501
54 นางสาวพัชรี นาคทรัพย์ วิทยาการจัดการ 5530021467
55 นางสาวภัทรวดี วราฤทธิ์ดำรงกุล วิทยาการจัดการ 5530041556
56 นางสาวภิญญพัญ์ จันทร์โสธร วิทยาการจัดการ 5530074516
57 นางสาวคณิตตา ใจขัน วิทยาการจัดการ 5530198471
58 นางสาวกัญญามาศ เสาทอน วิทยาการจัดการ 5630000536
59 นางสาวอารยา ยูโซ๊ะ วิทยาการจัดการ 5630023868
60 นางสาวชญาณี แก้วสวาสดิ์ วิทยาการจัดการ 5630052636
61 นายธีรภัทร วินทะไชย วิทยาการจัดการ 5630056926
62 นายกฤษฎา กรุณาวงศ์ วิทยาการจัดการ 5630115714
63 นางสาวนิศาชล ชาญวารินทร์ วิทยาการจัดการ 5630118973
64 นายวีระชาติ สีหาบง วิทยาการจัดการ 5630133006
65 นางสาวศิริรัตน์ ตันแสนทอง วิทยาการจัดการ 5630150851
66 นายเทิดเกียรติ วีระ วิทยาการจัดการ 5630163593
67 นายจรัญ แซ่จิว วิทยาการจัดการ 5630164381
68 นางสาวนิลยา กรุดเส็ง วิทยาการจัดการ 5730057543
69 นางสาวแพรพลอย โสอุบล วิทยาการจัดการ 5730084976
70 นางสาวธมนวรรณ เหล่ากสิการ วิทยาการจัดการ 5730095030
71 นางสาวนฤมล บุญอภัย วิทยาการจัดการ 5730099651
72 นางสาวดวงดี บุญใส วิทยาการจัดการ 5730100392
73 นางสาวสุรีรัตน์ ศรีเดช วิทยาการจัดการ 5730103677
74 นางสาวสุภาวรรณ ปัตไตร วิทยาการจัดการ 5730124905
75 นายภฑิล สินนันทกร วิทยาการจัดการ 5730131025
76 นางสาวจุฬารัตน์ สกุลลิ้ม วิทยาการจัดการ 5830004221
77 นายเมธิวัล ธิติมงคล วิทยาการจัดการ 5830004494
78 นางสาวธิดาทิพย์ สิทธิชัย วิทยาการจัดการ 5830008735
79 นางสาวเกษรินทร์ สุดใจ วิทยาการจัดการ 5830030788
80 นางสาวกัลยาพร อุทัศน์ วิทยาการจัดการ 5830039086
81 นางสาวกัญญารัตน์ สุขเมือง วิทยาการจัดการ 5830049200
82 นายนิรุต ร่วมทอง วิทยาการจัดการ 5830070818
83 นางสาวอัจฉรา อุ้ยเพชร วิทยาการจัดการ 5830074455
84 นายนพดล ภู่บ้านใหม่ วิทยาการจัดการ 5830079405
85 นางสาวอารีพร ศรีนันทะชัย วิทยาการจัดการ 5830088208
86 นายสมชาย นามมิวัน วิทยาการจัดการ 5830090212
87 นางสาววันทนีย์ แซ่ตั้ง วิทยาการจัดการ 5830091848
88 นางสาวนัฐมล สิงห์สถิต์ วิทยาการจัดการ 5830122809
89 นายอติชาติ กิ่งวรรณ วิทยาการจัดการ 5836007936
90 นางสาวสมพร ทับทอง วิทยาการจัดการ 5930002414
91 นายจักรพงษ์ มั่งบุญมี วิทยาการจัดการ 5930002737
92 นายวัลลภัช บุตรประเสริฐ วิทยาการจัดการ 5930003370
93 นางสาววาทินี เนรมิตครบุรี วิทยาการจัดการ 5930006613
94 นายอนันต์ พรมดี วิทยาการจัดการ 5930011761
95 นางสาวอมรรัตน์ ภาโส วิทยาการจัดการ 5930017123
96 นางสาวทิพวรรณ เอิบอิ่ม วิทยาการจัดการ 5930021943
97 นายอาทร ทัศนามล วิทยาการจัดการ 5930027833
98 นายสิทธิชัย หอมหวน วิทยาการจัดการ 5930030720
99 นายเฉลิมเกียรติ ชุ่มวงศ์ วิทยาการจัดการ 5930037295
100 นายกิตติ หมื่นหาญ วิทยาการจัดการ 5930046973
101 นางสาวศศิพร ตั้งฟุ้งเกียรติ วิทยาการจัดการ 5930063697
102 นายพิเชษฐ์ ใจดีเจริญ วิทยาการจัดการ 5930066104
103 นายไพรัตน์ มณีรัตนวงศ์สิริ วิทยาการจัดการ 5930095954
104 นายพิพัฒน์พงษ์ ก้อนใส นิติศาสตร์ 5340016590
105 นายพิพัฒน์ พิพิธารมย์ นิติศาสตร์ 5440037470
106 นายศุภกิจ รังสิมันตรัตน์ นิติศาสตร์ 5640004460
107 นางสาวกัลยา เกิดจอน นิติศาสตร์ 5640049713
108 นายศุภวิทย์ จันทร์เสถียร นิติศาสตร์ 5840009277
109 นายเรืองอนันต์ สีหาโคตร นิติศาสตร์ 5840034408
110 นางสาวประภัสสร แสนประสิทธิ์ นิติศาสตร์ 5840036858
111 นางสาวชไมพร กุลบุตร นิติศาสตร์ 5840060478
112 นายวีระชาติ นิลสนธิ์ นิติศาสตร์ 5840060726
113 นายสุเมธ ศรีวรรณ์ นิติศาสตร์ 5940003626
114 นางสาววริศรา เตียอุดมชัยสิทธิ์ นิติศาสตร์ 5940005860
115 นางสาวอภิญญา สุวรรณนันท์ นิติศาสตร์ 5940038226
116 นายวงศธร กุลทอง นิติศาสตร์ 5940039216
117 นางสาวกฤษฎา คำมุงคุณ เศรษฐศาสตร์ 5860000073
118 นางสาวปัฐมาวรรณ พันธ์ชัย มนุษยนิเวศศาสตร์ 5370010349
119 นางสาววรรณา พิศนอก มนุษยนิเวศศาสตร์ 5470011130
120 นายไมค์ เภทรี มนุษยนิเวศศาสตร์ 5470015032
121 นายศิว์ภพ กระทอง มนุษยนิเวศศาสตร์ 5570008515
122 นางสาวฐิตาภา บุณยรัตน์พันธ์ มนุษยนิเวศศาสตร์ 5570017664
123 นางสาวจันทร์แรม เยียชโลม มนุษยนิเวศศาสตร์ 5770000197
124 นายปวริศ วลีสุขสันต์ มนุษยนิเวศศาสตร์ 5770002318
125 นางสาวพรปวีณ์ ปิติธันยาโรจน์ มนุษยนิเวศศาสตร์ 5770004512
126 นายชานนท์ กิสรวงศ์ มนุษยนิเวศศาสตร์ 5770006400
127 นางสาวอมรมาศ แสงเดช มนุษยนิเวศศาสตร์ 5870004081
128 นางสาวรัชดา พูลวัฒนสมบัติ มนุษยนิเวศศาสตร์ 5970000088
129 นางสาวอุมาพร รอบรู้ มนุษยนิเวศศาสตร์ 5970000302
130 นางสาวเกษรินทร์ อ่อนทอง มนุษยนิเวศศาสตร์ 5970000930
131 นางสาวกานต์ชนิต อุบลรัตน์ มนุษยนิเวศศาสตร์ 5970002498
132 นายอภิสิทธิ์ แจ่มแจ้ง มนุษยนิเวศศาสตร์ 5970007091
133 นางสาวอัมพิกา ทองอินทร์ รัฐศาสตร์ 5280021238
134 นางสาวจุไรรัตน์ ประทุมวรรณ รัฐศาสตร์ 5280073023
135 นายปิยวัฒน์ แสนสุข รัฐศาสตร์ 5480014058
136 นายปิยะพงษ์ ประสาททอง รัฐศาสตร์ 5480014900
137 นางสาวนฤมล กาญวงษา รัฐศาสตร์ 5480084663
138 นายบุญล้อม เสียงเสนาะ รัฐศาสตร์ 5580006269
139 นายมนตรี ศรีงาม รัฐศาสตร์ 5580010063
140 นายประสิทธิ์ เดชคุณ รัฐศาสตร์ 5580017662
141 นายพณิชชา บทศรี รัฐศาสตร์ 5580051000
142 นายวุฒิชัย อยู่ออมสิน รัฐศาสตร์ 5680022737
143 นายกิตติ อินทมาต รัฐศาสตร์ 5680027348
144 นางสาวน้ำเพชร หนูทอง รัฐศาสตร์ 5680034104
145 นายสุเทพ มาดี รัฐศาสตร์ 5780007448
146 นางสาวสกาวเดือน กลิ่นอยู่ รัฐศาสตร์ 5780016100
147 นายคเณศ  งิ้วราย รัฐศาสตร์ 5880000509
148 นายพชร สุขอาษา รัฐศาสตร์ 5880021513
149 นายภูมิชัย คงรื่นเริง รัฐศาสตร์ 5880021943
150 นายอนันต์ บุรวัตร์ รัฐศาสตร์ 5880042609
151 นายจักรวาล ฉิมแย้ม รัฐศาสตร์ 5980003189
152 นายยอดชาย แก้ววันทา รัฐศาสตร์ 5980003577
153 นายมนต์ชัย มหามิตร รัฐศาสตร์ 5980005911
154 นายอภิวิชญ์ จามจุรี รัฐศาสตร์ 5980022536
155 นายสุธี คลองรั้ว เกษตรศาสตร์ 5490027017
156 นายเหนือฟ้า สถาพร เกษตรศาสตร์ 5590010996
157 นายนิตย์ ป้องสา เกษตรศาสตร์ 5590027065
158 นายวัชรินทร์ วงศ์เตปิน เกษตรศาสตร์ 5690019228
159 นายยืนยง ขันทีท้าว เกษตรศาสตร์ 5690023055
160 นางสาววิชุดา เมืองจันทร์ เกษตรศาสตร์ 5790005515
161 นางสาวนูรียะห์ แวกือจิ เกษตรศาสตร์ 5790009004
162 นายคำ ชูรัตน์ เกษตรศาสตร์ 5890004863
163 นายศตวรรษ พาชัยภูมิ เกษตรศาสตร์ 5890020141
164 นายอมรรัตน์ ช่วยเจริญ เกษตรศาสตร์ 5990000340
165 สามเณรสุทัศน์ สิงห์ลอ เกษตรศาสตร์ 5990001157
166 นางประวิตร รุ่งภาษา เกษตรศาสตร์ 5990008582
167 นายประดิษฐ์ แซ่ด่าน เกษตรศาสตร์ 5990009234
168 นายอัตวิทย์ แสงสองศรี เกษตรศาสตร์ 5990010687
169 นายเอกชัย หมายแก้วกลาง วิทยาศาสตร์เทคโลโนยี 5296023632
170 นายสรณัฐพนธ์ เสนาะเสียง วิทยาศาสตร์เทคโลโนยี 5496022467
171 นายณรงค์ จันตระกูล วิทยาศาสตร์เทคโลโนยี 5596018969
172 นายสมนึก นาคกระโทก วิทยาศาสตร์เทคโลโนยี 5596021541
173 นายรุ่ง เซียนพิมาย วิทยาศาสตร์เทคโลโนยี 5596032994
174 นายหะริน เจริญท้าว วิทยาศาสตร์เทคโลโนยี 5696003697
175 นายซัมรี ดือระซอ วิทยาศาสตร์เทคโลโนยี 5696019230
176 นายวิเชียร ปลอดโปร่งใจ วิทยาศาสตร์เทคโลโนยี 5796003928
177 นายชิษณุพงษ์ บำรุงภักดี วิทยาศาสตร์เทคโลโนยี 5796005634
178 นายธิปตรี บุญญานุกูล วิทยาศาสตร์เทคโลโนยี 5796009099
179 นายสุทธินันท์ สินเปรม วิทยาศาสตร์เทคโลโนยี 5796009420
180 นายนิพนธ์ อยู่เพชร วิทยาศาสตร์เทคโลโนยี 5796013794
181 นางสาวรัชนก บัวเย็น วิทยาศาสตร์เทคโลโนยี 5996000344
182 นางสาวณัฎดา โทอุบล วิทยาศาสตร์เทคโลโนยี 5996002068
183 นายทวีศักดิ์ ตาจินะ วิทยาศาสตร์เทคโลโนยี 5996003892
184 นายมงคล พูลสุข วิทยาศาสตร์เทคโลโนยี 5996004676
185 นายนิรุต ปานคลาย วิทยาศาสตร์เทคโลโนยี 5996005491

Update 8 กันยายน 2560

Surachet Benjaratpong

 

โครงการสนับสนุนเงินอุดหนุนทางการศึกษาสำหรับนิสิตนักศึกษาพิการ ในระดับอนุปริญญาและระดับปริญญาตรี ประจำภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2558

โครงการสนับสนุนเงินอุดหนุนทางการศึกษาสำหรับนิสิตนักศึกษาพิการ ในระดับอนุปริญญาและระดับปริญญาตรี ประจำภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2558

โครงการสนับสนุนเงินอุดหนุนทางการศึกษาสำหรับนิสิตนักศึกษาพิการ ในระดับอนุปริญญาและระดับปริญญาตรี ประจำภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2557

โครงการสนับสนุนเงินอุดหนุนทางการศึกษาสำหรับนิสิตนักศึกษาพิการ ในระดับอนุปริญญาและระดับปริญญาตรี ประจำภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2557

โครงการสนับสนุนเงินอุดหนุนทางการศึกษาสำหรับนิสิตนักศึกษาพิการ ในระดับอนุปริญญาและระดับปริญญาตรี ประจำภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2556

โครงการสนับสนุนเงินอุดหนุนทางการศึกษาสำหรับนิสิตนักศึกษาพิการ ในระดับอนุปริญญาและระดับปริญญาตรี ประจำภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2556

โครงการสนับสนุนเงินอุดหนุนทางการศึกษาสำหรับนิสิตนักศึกษาพิการ ในระดับอนุปริญญาและระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2555

โครงการสนับสนุนเงินอุดหนุนทางการศึกษาสำหรับนิสิตนักศึกษาพิการ ในระดับอนุปริญญาและระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2554

โครงการสนับสนุนเงินอุดหนุนทางการศึกษาสำหรับนิสิตนักศึกษาพิการ ในระดับอนุปริญญาและระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2553