+ Larger Font | - Smaller Font

   

การขับเคลื่อนสู่สังคมยั่งยืนของคนทั้งมวล :
Moving Towards Sustainable Society for All
การสัมมนาวิชาการระดับชาติด้านคนพิการ ครั้งที่ 10 ประจําปี 2561

ในปี 2561 กรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ ได้กำหนดให้มีการดำเนินการศึกษาบูรณาการความร่วมมือทางวิชาการด้านคนพิการ และการจัดสัมมนาวิชาการระดับชาติด้านคนพิการ ครั้งที่ 10 ประจำปี 2561 เพื่อให้เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้งานด้านวิจัย งานวิชาการ นวัตกรรมและการพัฒนาเทคโนโลยีด้านการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ ระหว่างสถาบันการศึกษา นิสิต นักศึกษา บุคคล หน่วยงานที่ให้บริการทางวิชาการ อีกทั้งทำให้เกิดการรวบรวมและการให้บริการทางวิชาการอย่างกว้างขวางต่อสาธารณะในวงกว้างต่อไป


หัวข้องานวิจัยที่เกี่ยวข้อง
ภูมิปัญญาท้องถิ่นเพื่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ (Local Wisdom for Persons with Disabilities)
นวัตกรรมเพื่อคนพิการและสังคมสูงอายุ (Innovation for Persons with Disabilities and Aging Society)
นวัตกรรมการศึกษาเพื่อคนพิการ (Innovative Education for Persons with Disabilities)
นโยบาย การบริหารจัดการ เพื่อส่งเสริมความเท่าเทียม (Policy and Management for Equality)
การออกแบบเพื่อคนทั้งมวล (Universal Design)
การเสริมพลังคนพิการ (Empowerment for Persons with Disabilities)


กำหนดการสำคัญส่งบทความวิชาการ
เปิดรับบทความฉบับเต็ม : ตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ 8 มีนาคม 2561
เปิดรับผลงานประกวดนวัตกรรมเพื่อคนพิการ : ตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ 16 เมษายน 2561
ประกาศผลการตอบรับบทความ : ภายในวันที่ 8 มิถุนายน 2561
วันสัมมนาวิชาการ NCPD 2018 : วันที่ 9 กรกฎาคม 2561


http://www.ncpd2018.kmutt.ac.th/

 

 

 

ข้อมูลวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2561

Surachet Benjaratpong