กลับหน้าแรก มสธ.
Office of STOU Educational Quality Assurance
| ความเป็นมา | การแบ่งส่วนราชการ | ข้อมูลบุคลากร | ผลงาน/โครงการ | การประกันคุณภาพ | ข่าวและสาระน่ารู้ |
Administrator
การประกันคุณภาพการศึกษา
การประกันคุณภาพการศึกษา

ผลการประเมิน ระดับมหาวิทยาลัย
    

- ปีการศึกษา 2551

- ปีการศึกษา 2550


ผลการประเมิน ปีการศึกษา 2551 ระดับหน่วยงาน
    

- ปีการศึกษา 2551 (http://qmis.stou.ac.th/sarcard/report/default.asp?show=fi&id=24&docid=760)

 


รายงานผลการประเมินตนเอง (SAR) ระดับมหาวิทยาลัย
    

- ปีการศึกษา 2552

- ปีการศึกษา 2551

- ปีการศึกษา 2550


รายชื่อคณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษาระดับมหาวิทยาลัย
    

1. อธิการบดี

2. รองอธิการบดีฝ่ายวางแผนและพัฒนาระบบงาน

3. รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ

4. กรรมการสภาวิชาการ

4.1 ประธานกรรมการประจำสาขาวิชาส่งเสริมการเกษตรและสหกรณ์

4.2 ประธานกรรมการประจำสาขาวิชามนุษยนิเวศศาสตร์

4.3 ผู้แทนคณาจารย์สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ

4.4 ผู้แทนคณาจารย์สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์

4.5 ผู้อำนวยการสำนักคอมพิวเตอร์

4.6 ผู้อำนวยการสำนักทะเบียนและวัดผล

4.7 ศาสตราจารย์ ดร.ชุติมา  สัจจานนท์

5. ผู้ทรงคุณวุฒิภายในที่มิใช่กรรมการสภาวิชาการ

5.1 รองศาสตราจารย์ ดร.จินดา ขลิบทอง

5.2 รองศาสตราจารย์ชุษณะ รุ่งปัจฉิม

6. ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกมหาวิทยาลัย

6.1 รองศาสตราจารย์ ดร.ทองอินทร์ วงศ์โสธร

6.2 รองศาสตราจารย์ ดร.สมบูรณ์วัลย์ สัตยารักษ์วิทย์

7. ผู้อำนวยการศูนย์ประสานงานการประกันคุณภาพการศึกษา

8. เจ้าหน้าที่ศูนย์ประสานงานการประกันคุณภาพการศึกษา


 
 
footer

ควรใช้ความละเอียดหน้าจอที่ 1024 by 768 pixels และ Internet Explorer version 5.5 + ขึ้นไป
จัดทำโดย คณะทำงานเผยแพร่สารสนเทศในระบบอินเทอร์เน็ต มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
Copyright © STOU Sukhothai Thammathirat OpenUniversity. All rights reserved.