กลับหน้าแรก มสธ.
The Office of Internal Audit Sukhothai Thammathirat Open University
หน้าแรก | วิสัยทัศน์/พันธกิจ | โครงสร้างและบุคลากร | ผลงาน/โครงการ/กิจกรรม | แหล่งวิทยาการ
Administrator
กิจกรรม
กิจกรรม

 

กิจกรรมการทบทวนกฎบัตรการตรวจสอบภายใน 2564  
        
        

กิจกรรมการทบทวนกฎบัตรการตรวจสอบภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
สถานตรวจสอบภายใน มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช


             ตามมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการตรวจสอบภายในสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. 2561 และ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2562 กำหนดให้ต้องทบทวนกฎบัตรการตรวจสอบภายในเป็นระยะ ๆ สถานตรวจสอบภายในจึงมีการทบทวนกฎบัตรการตรวจสอบภายในเป็นประจำทุกปี โดยต้องกำหนดวัตถุประสงค์ อำนาจหน้าที่ และความรับผิดชอบในการปฏิบัติงานตรวจสอบภายในอย่างเป็นทางการไว้ในกฎบัตรการตรวจสอบภายใน โดยให้สอดคล้องกับภารกิจงานตรวจสอบภายใน ตามคำนิยามของการตรวจสอบภายในที่กำหนดไว้ในหลักเกณฑ์ มาตรฐานและจรรยาบรรณการตรวจสอบภายใน เพื่อให้ผู้ตรวจสอบภายในได้ใช้เป็นกรอบอ้างอิงและเป็นแนวทางการปฏิบัติงานตรวจสอบภายใน และเป็นการยกฐานะและศักดิ์ศรีของวิชาชีพตรวจสอบภายในให้ได้รับการยกย่อง และยอมรับ จากบุคคลทั่วไป รวมทั้งให้การปฏิบัติหน้าที่ตรวจสอบภายในเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ผู้ตรวจสอบภายใน จึงต้องพึงประพฤติปฏิบัติตนภายใต้กรอบความประพฤติที่ดีงาม ในอันที่จะนำมาซึ่งความเชื่อมั่น และให้คำปรึกษา อย่างเที่ยงธรรม เป็นอิสระ และเปี่ยมด้วยคุณภาพ

             ทั้งนี้ สถานตรวจสอบภายในได้จัดกิจกรรมการทบทวนกฎบัตรการตรวจสอบภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 โดยมี ผู้อำนวยการสถานตรวจสอบภายในเป็นประธานในการจัดกิจกรรม ในวันอังคารที่ 16 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา 09.00- 12.00 น. ณ ห้องประชุม สถานตรวจสอบภายใน ชั้น 2 อาคารพาณิชย์ส่วนหน้า 
 
footer

ควรใช้ความละเอียดหน้าจอที่ 1024 by 768 pixels และ Internet Explorer version 5.5 + ขึ้นไป
จัดทำโดย คณะทำงานเผยแพร่สารสนเทศในระบบอินเทอร์เน็ต มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
Copyright © STOU Sukhothai Thammathirat OpenUniversity. All rights reserved.