กลับหน้าแรก มสธ.
The Office of Internal Audit Sukhothai Thammathirat Open University
หน้าแรก | วิสัยทัศน์/พันธกิจ | โครงสร้างและบุคลากร | ผลงาน/โครงการ/กิจกรรม | แหล่งวิทยาการ
Administrator

 

 

คณะกรรมการตรวจสอบ
คณะกรรมการตรวจสอบ

คณะกรรมการตรวจสอบ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
(คณะกรรมการประจำของสภามหาวิทยาลัย)
คำสั่งสภามหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ที่ 7/2564 ลงวันที่ 26 มีนาคม 2564
ตั้งแต่วันที่ 11 เมษายน 2564

………………………..
คณะกรรมการตรวจสอบ
รองศาสตราจารย์ ดร.ทัศนา บุญทอง
ประธานกรรมการตรวจสอบ


รองศาสตราจารย์ จรินทร์ เทศวานิช
กรรมการ
นางบุปผา ชวะพงษ์กรรมการ
กรรมการ


นายนนทพล นิ่มสมบุญ
กรรมการ


เลขานุการ/ผู้ช่วยเลขานุการคณะกรรมการ


นางสาววิภา อัคคอิชยา
ผู้อำนวยการสถานตรวจสอบภายใน
เลขานุการ
- รอบรรจุ -
เจ้าหน้าที่สถานตรวจสอบภายใน
ผู้ช่วยเลขานุการ


หน่วยธุรการคณะกรรมการ
นางสาวสุกัญญา ศรีทับทิม
เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานวิชาชีพ
และบริหารทั่วไปชำนาญการ
นางสาวพนิดา โรจน์ทองคำ
นักตรวจสอบภายในปฏิบัติการ
นายอภิวัฒน์ จำปากะนันท์
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปปฏิบัติการ
บุคลากรสถานตรวจสอบภายใน
บุคลากร

นางสาววิภา อัคคอิชยา
นักตรวจสอบภายในชำนาญการพิเศษ
ประกาศนียบัตรผู้ตรวจสอบภายในภาครัฐ (CGIA)
ผู้อำนวยการสถานตรวจสอบภายใน
Email : wipa.agg@stou.ac.th

 
งานอำนวยการและธุรการ งานตรวจสอบด้านวิชาการ
และด้านบริหารจัดการทั่วไป
งานตรวจสอบด้านงานสนับสนุนวิชาการ งานตรวจสอบสารสนเทศ

นายอภิวัฒน์ จำปากะนันท์
เจ้าหน้าทีบริหารงานทั่วไป
Email : apiwat.jum@stou.ac.th

นางสาวกอบแก้ว ทองเสริม
นักตรวจสอบภายในปฏิบัติการ
รักษาการในตำแหน่งหัวหน้างานตรวจสอบ
ด้านวิชาการและด้านบริหารจัดการทั่วไป

Email : kobkaew.tho@stou.ac.th

นางสาวญาณ์ฏาวี ชุติมณฑน์ธนะโชติ
นักตรวจสอบภายในชำนาญการพิเศษ
ประกาศนียบัตรผู้ตรวจสอบภายในของประเทศไทย (CPIAT)
รักษาการในตำแหน่งหัวหน้างานตรวจสอบ
ด้านงานสนับสนุนวิชาการ

Email : yatawe.chu@stou.ac.th

นายเลือดไทย ภูมิประมาณ
นักตรวจสอบภายในปฏิบัติการ
รักษาการในตำแหน่งหัวหน้างานตรวจสอบสารสนเทศ
Email : luadthai.poo@stou.ac.th

 

นางสาวพนิดา โรจน์ทองคำ
นักตรวจสอบภายในปฏิบัติการ
Email : panida.rod@stou.ac.th

 
 
footer

ควรใช้ความละเอียดหน้าจอที่ 1024 by 768 pixels และ Internet Explorer version 5.5 + ขึ้นไป
จัดทำโดย คณะทำงานเผยแพร่สารสนเทศในระบบอินเทอร์เน็ต มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
Copyright © STOU Sukhothai Thammathirat OpenUniversity. All rights reserved.