กลับหน้าแรก มสธ.
The Office of Internal Audit Sukhothai Thammathirat Open University
หน้าแรก | กฎบัตร | วิสัยทัศน์/พันธกิจ | โครงสร้างและบุคลากร | ผลงาน/โครงการ | แหล่งวิทยาการ
Administrator

 

 

บุคลากรสำนักงานตรวจสอบภายใน
บุคลากร
สำนักงานตรวจสอบภายใน

นางสาววิภา อัคคอิชยา
นักตรวจสอบภายในชำนาญการพิเศษ
ประกาศนียบัตรผู้ตรวจสอบภายในภาครัฐ (CGIA)
ผู้อำนวยการสำนักงานตรวจสอบภายใน
Email : wipa.agg@stou.ac.th

 
งานอำนวยการและธุรการ งานตรวจสอบด้านวิชาการ
และด้านบริหารจัดการทั่วไป
งานตรวจสอบด้านงานสนับสนุนวิชาการ งานตรวจสอบสารสนเทศ

นางสาวกัญฐิมา บางทา
เจ้าหน้าทีบริหารงานทั่วไป
รักษาการในตำแหน่งหัวหน้างานอำนวยการและธุรการ
Email : kanthima.ban@stou.ac.th

นางสาวกัญทิมา แก่นจันทร์
นักตรวจสอบภายในปฏิบัติการ
รักษาการในตำแหน่งหัวหน้างานตรวจสอบ
ด้านวิชาการและด้านบริหารจัดการทั่วไป

Email : kantima.kan@stou.ac.th

นางสาวญาณ์ฏาวี ชุติมณฑน์ธนะโชติ
นักตรวจสอบภายในชำนาญการพิเศษ
ประกาศนียบัตรผู้ตรวจสอบภายในของประเทศไทย (CPIAT)
รักษาการในตำแหน่งหัวหน้างานตรวจสอบ
ด้านงานสนับสนุนวิชาการ

Email : yatawe.chu@stou.ac.th

นายเลือดไทย ภูมิประมาณ
นักตรวจสอบภายในปฏิบัติการ
รักษาการในตำแหน่งหัวหน้างานตรวจสอบสารสนเทศ
Email : luadthai.poo@stou.ac.th

นายอภิวัฒน์ จำปากะนันท์
เจ้าหน้าทีบริหารงานทั่วไป
Email : apiwat.jum@stou.ac.th

นางสาวจุฑารัตน์ สริวรรณ
เจ้าหน้าที่ตรวจสอบภายใน
Email : jutarat.sar@stou.ac.th

นางสาวกอบแก้ว ทองเสริม
นักตรวจสอบภายในปฏิบัติการ
Email : kobkaew.tho@stou.ac.th

นางสาวพนิดา โรจน์ทองคำ
นักตรวจสอบภายในปฏิบัติการ
Email : panida.rod@stou.ac.th

นางสาวพิมพ์ลภัฎร ผิวเหลือง
เจ้าหน้าที่ตรวจสอบภายใน
Email : amaon.pew@stou.ac.th

 
 
footer

ควรใช้ความละเอียดหน้าจอที่ 1024 by 768 pixels และ Internet Explorer version 5.5 + ขึ้นไป
จัดทำโดย คณะทำงานเผยแพร่สารสนเทศในระบบอินเทอร์เน็ต มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
Copyright © STOU Sukhothai Thammathirat OpenUniversity. All rights reserved.