กลับหน้าแรก มสธ.
The Office of Internal Audit Sukhothai Thammathirat Open University
หน้าแรก | วิสัยทัศน์/พันธกิจ | โครงสร้างและบุคลากร | ผลงาน/โครงการ/กิจกรรม | แหล่งวิทยาการ
Administrator
แหล่งวิทยาการ
แหล่งวิทยาการ

 

แหล่งความรู้ที่เกี่ยวข้อง  
    
บทความ/เรื่องน่ารู้ ศูนย์ตรวจสอบภายใน มหาวิทยาลัยมหิดล
กฎหมาย สำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน)
COBIT 5 ภาษาไทย สมาคมผู้ตรวจสอบและควบคุมระบบสารสนเทศ-ภาคพื้นกรุงเทพฯ
กรอบการกำกับดูแลข้อมูล (Data Governance Framework)
Thailand Data Protection Guidelines 1.0 แนวปฏิบัติเกี่ยวกับการคุ้มครองส่วนบุคคล
ข้อมูลเผยแพร่ สำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องค์การมหาชน)
แนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล ศูนย์วิจัยกฎหมายและการพัฒนา จุฬาฯ
มาตรฐานภาครัฐ สำนักงานคณะกรรมการดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม
ระเบียบ มาตรฐาน คู่มือ แนวปฏิบัติ การตรวจสอบภายใน กรมบัญชีกลาง กระทรวงการคลัง

 
 
footer

ควรใช้ความละเอียดหน้าจอที่ 1024 by 768 pixels และ Internet Explorer version 5.5 + ขึ้นไป
จัดทำโดย คณะทำงานเผยแพร่สารสนเทศในระบบอินเทอร์เน็ต มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
Copyright © STOU Sukhothai Thammathirat OpenUniversity. All rights reserved.