กลับหน้าแรก มสธ.
The Office of Internal Audit Sukhothai Thammathirat Open University
หน้าแรก | กฎบัตร | วิสัยทัศน์/พันธกิจ | โครงสร้างและบุคลากร | ผลงาน/โครงการ | แหล่งวิทยาการ
Administrator
โครงการอบรม
โครงการอบรม

 

 
        
        
โครงการอบรมหลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ตรวจสอบภายในภาครัฐ
(Certified Government Internal Auditor – CGIA)
หลักสูตร Fundamental รุ่นที่ 2
ระหว่าง วันที่ 22 พฤษภาคม – 2 มิถุนายน 2562
วัตถุประสงค์
1. เพื่อพัฒนาและยกระดับวิชาชีพการตรวจสอบภายในภาคราชการสู่มาตรฐานสากล ให้ผู้ตรวจสอบภายในมีความรู้และความเข้าใจเกี่ยวกับหลักการและวิธีการของงานการตรวจสอบภายในที่ถูกต้อง
2. เพื่อให้ผู้ตรวจสอบภายในสามารถนำความรู้ที่ได้รับมาปรับใช้หรือประยุกต์ใช้ในการปฏบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ
3. เพื่อเสริมสร้างคุณภาพให้กับการตรวจสอบภายใน เพื่อการเป็นที่ปรึกษาในการเพิ่มประสิทธิผล ประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน
4. เพื่อส่งส่งเสริมให้เกิดกลไลการกำกับดูแลควบคุมตนเองที่ดี เพื่อให้เกิดวินัยการคลังในการบริหารจัดการองค์กร
ผู้เข้าร่วมโครงการ์
1. นางสาวพนิดา โรจน์ทองคำ
2. นางสาวจุฑารัตน์ สริวรรณ
หัวข้อวิชาที่อบรม
1. หลักการพื้นฐานด้านการบัญชี
2. การตรวจสอบภายในภาครัฐ
    2.1 องค์กรณ์และระบบงานตรวจสอบภายใน
    2.2 กฎหมายระเบียบที่เกี่ยวข้องกับการตรวจสอบ
    2.3 ระเบียบ คตง. ว่าด้วยการปฏิบัติหน้าที่ของผู้ตรวจสอบภายใน พ.ศ. 2546
3. มาตรฐานการตรวจสอบภายในและจรรยาบรรณของผู้ตรวจสอบภายใน
4. ความเสี่ยงและการควบคุมภายใน
5. ประเภทการตรวจสอบ
6. การปฏิบัติงานตรวจสอบภายใน
    6.1 การวางแผนการปฏิบัติงาน
    6.2 การวางแผนการตรวจสอบ
    6.3 การสำรวจเบื้องต้นการสอบทานการควบคุมภายในและการทดสอบเพิ่มเติม
    6.4 การรายงานผลการตรวจสอบและการติดตามผล
    6.5 การประเมินความเสี่ยงเพื่อการวางแผนการตรวจสอบ
7. หลักการในคำปรึกษา
8. เทคนิคเสริมงาน
9. การบริหารจัดการและพฤติกรรมองค์การ


 
 
footer

ควรใช้ความละเอียดหน้าจอที่ 1024 by 768 pixels และ Internet Explorer version 5.5 + ขึ้นไป
จัดทำโดย คณะทำงานเผยแพร่สารสนเทศในระบบอินเทอร์เน็ต มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
Copyright © STOU Sukhothai Thammathirat OpenUniversity. All rights reserved.