กลับหน้าแรก มสธ.
The Office of Internal Audit Sukhothai Thammathirat Open University
หน้าแรก | กฎบัตร | วิสัยทัศน์/พันธกิจ | โครงสร้างและบุคลากร | ผลงาน/โครงการ | แหล่งวิทยาการ
Administrator
สำนักงานตรวจสอบภายใน
สำนักงานตรวจสอบภายใน

 

 

วิสัยทัศน์

            เป็นหน่วยงานที่ดำเนินงานตรวจสอบภายในภาครัฐให้เป็นไปตามมาตรฐานของกรมบัญชีกลาง

พันธกิจ
  • พัฒนาระบบการตรวจสอบภายใน ให้เป็นไปตามมาตรฐานที่กรมบัญชีกลางกำหนด และให้เกิดคุณค่าต่อการดำเนินงานเชิงยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัย
  • วางแผนการตรวจสอบที่สอดคล้องกับนโยบายมหาวิทยาลัย คณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย กระทรวงการอุดมศึกษาฯ และกรมบัญชีกลาง
  • ดำเนินการตรวจสอบ ด้วยการประเมินและปรับปรุงประสิทธิผลของการบริหารความเสี่ยง การควบคุม และการกำกับดูแลอย่างเป็นระบบและเป็นระเบียบ
ค่านิยม
  • การบริการให้ความเชื่อมั่น (Assurance Service)
  • การบริการให้คำปรึกษา (Consulting Service)
  • ความเที่ยงธรรม (Objectivity)
  • ความเป็นอิสระ (Independent)
  • มาตรฐานการตรวจสอบภายใน (Standard for Internal Audit)
 
 
footer

ควรใช้ความละเอียดหน้าจอที่ 1024 by 768 pixels และ Internet Explorer version 5.5 + ขึ้นไป
จัดทำโดย คณะทำงานเผยแพร่สารสนเทศในระบบอินเทอร์เน็ต มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
Copyright © STOU Sukhothai Thammathirat OpenUniversity. All rights reserved.