กำหนดการฝึกปฏิบัติเสริมทักษะชุดวิชา เครื่องมือและเครื่องจักรกลการผลิต (97315)

ณ สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงานภาค 1 จ.สมุทรปราการ

วัน-เวลา 8.00-12.00 13.00-17.00 18.30-22.30
วันที่ 1 ศึกษาดูงานโรงงาน / วิดีโอความปลอดภัย /
วิดีโอการสร้างชิ้นงาน / การบำรุงรักษา
การใช้เครื่องมือวัดการกำหนดขนาด / สาธิตการเลื่อยชิ้นงาน ปฏิบัติการเลื่อยชิ้นงาน
วันที่ 2 สาธิตการกัด- ไสชิ้นงาน /ปฏิบัติการไสชิ้นงาน สาธิตการกัด-การกว้าน-การตะไบชิ้นงาน/
ปฏิบัติการการตะไบชิ้นงาน
สาธิตการเจาะทำเกลียว/ปฏิบัติการเจาะทำเกลียว
วันที่ 3 สาธิตการกลึงปลอก-กลึงปาดหน้าชิ้นงาน /
ปฏิบัติการการกลึงปลอก กลึงปาดหน้าชิ้นงาน
สาธิตการกลึงเกลียว กลึงลาย /
ปฏิบัติการกลึงเกลียว กลึงลาย
ปฏิบัติการกลึงเกลียว กลึงลาย
วันที่ 4 สาธิตการเชื่อมไฟฟ้า สาธิตการเชื่อม Tig-Mig ประกอบชิ้นงาน เชื่อมชิ้นงาน
วันที่ 5 การตรวจและนำเสนอผลงาน เ ดิ น ท า ง ก ลั บ โ ด ย ส วั ส ดิ ภ า พ


ตรวจสอบรายชื่อที่นี่ รอบที่ 1 รอบที่ 2 รอบที่ 3


หากไม่พบรายชื่อของท่าน หรือ มีปัญหาขัดข้องประการใด
ติดต่อ คุณจริยา หรือ คุณปริญญา งานจัดฝึกปฏิบัติเสริมทักษะ สำนักบริการการศึกษา
โทร. 0-2504-7613