ความเป็นมา กิจกรรมทางวิชาการ ข่าวประชาสัมพันธ์ ฐานข้อมูล ให้คำปรึกษาทางวิชาการ

โครงการฝึกอบรมหลักสูตรการออกแบบและพัฒนาเว็บไซต์

สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช จัดทำโครงการฝึกอบรมหลักสูตรการออกแบบและพัฒนาเว็บไซต์ ระหว่างวันที่ 10-12 , 17-19 และ 24 กรกฎาคม 2552 เวลา 8.30-12.00 น. ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ อาคารบริการ 1 ชั้น 4 มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช จำนวนชั่วโมงการฝึกทั้งสิ้น 21 ชั่วโมง


รองศาสตราจารย์ณัฐพร เห็นเจริญเลิศ
กล่าวเปิดการฝึกอบรม

อาจารย์ภิรมย์ คงเลิศ
วิทยากรฝึกอบรม

สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช Copyright@ 2009