ความเป็นมา กิจกรรมทางวิชาการ ข่าวประชาสัมพันธ์ ฐานข้อมูล ให้คำปรึกษาทางวิชาการ
ผู้ประกอบการด้านการพิมพ์และบรรจุภัณฑ์ ผลงานที่ส่งประกวด ผู้ทรงคุณวุฒิ หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง


ในการประกอบธุรกิจด้านการพิมพ์และบรรจุภัณฑ์นั้น ผู้ประกอบการควรมีการสร้างเครือข่ายความร่วมมือให้เกิดขึ้น ทั้งโดยการแสวงหาความร่วมมือจากผู้อยู่ในธุรกิจเดียวกันโดยการเป็นพันธมิตรทางธุรกิจ และการสร้างสัมพันธ์กับหน่วยงานภาครัฐและเอกชนที่เกี่ยวข้องในวงการ เพื่อให้มีโอกาสเข้าถึงแหล่งข้อมูลและสิทธิประโยชน์อื่นๆ ที่มาจากการสนับสนุนของภาครัฐ ซึ่งจะเป็นการสร้างโอกาสที่ดีอีกทางหนึ่ง รวมทั้งการศึกษาวิธีการเข้าถึงแหล่งข้อมูลต่างๆ โดยเฉพาะการค้นหาข้อมูลจากอินเตอร์เน็ต รวมถึงการใช้ประโยชน์จากอีเมล์ จะเป็นการช่วยให้สามารถทำธุรกิจได้อย่างคล่องตัวและลดต้นทุนได้
ศูนย์บริการวิชาการด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จึงได้รวบรวมข้อมูลที่เกี่ยวข้องจัดทำเป็นฐานข้อมูล เพื่อให้ผู้ประกอบธุรกิจด้านการพิมพ์และบรรจุภัณฑ์ได้ใช้ประโยชน์ ดังนี้
ฐานข้อมูลสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช Copyright@ 2009