ความเป็นมา กิจกรรมทางวิชาการ ข่าวประชาสัมพันธ์ ฐานข้อมูล ให้คำปรึกษาทางวิชาการ
ผู้ประกอบการด้านการพิมพ์และบรรจุภัณฑ์ ผลงานที่ส่งประกวด ผู้ทรงคุณวุฒิ หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง


โครงการพัฒนานักออกแบบบรรจุภัณฑ์รุ่นใหม่ (Innovation Packaging Designer)
โครงการประกวดผลงานออกแบบบรรจุภัณฑ์เพื่อสิ่งแวดล้อม
โครงการประกวดผลงานออกแบบบรรจุภัณฑ์ของใช้ส่วนตัวเพื่อผู้สูงวัย
โครงการประกวดผลงานออกแบบผลิตภัณฑ์จากบรรจุภัณฑ์ใช้แล้ว
โครงการประกวดการออกแบบเว็บไซต์ "ชมรมศิษย์เก่า"
โครงการประกวดการออกแบบเว็บไซต์ "การสอนคอมพิวเตอร์เบื้องต้น"
โครงการประกวดการออกแบบเว็บไซต์ "การอนุรักษ์พลังงาน" ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย | ระดับปริญญาตรี
โครงการประกวดการออกแบบเว็บไซต์ "ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน" ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย | ระดับปริญญาตรี
โครงการประกวดการออกแบบเว็บไซต์ "คืนความสุขให้ผู้สูงอายุ (สคอ.)" ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย | ระดับปริญญาตรี
โครงการประกวดการออกแบบเว็บไซต์ "IoT for Smart Home" ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย | ระดับปริญญาตรีกลับหน้าหลัก

สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช Copyright@ 2009