ความเป็นมา กิจกรรมทางวิชาการ ข่าวประชาสัมพันธ์ ฐานข้อมูล ให้คำปรึกษาทางวิชาการ
ผู้ประกอบการด้านการพิมพ์และบรรจุภัณฑ์ ผลงานที่ส่งประกวด ผู้ทรงคุณวุฒิ หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

ผลงานที่ได้รับรางวัลโครงการประกวดการออกแบบเว็บไซต์ "การอนุรักษ์พลังงาน"
ST Alumni Website Design Awards 2013

ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย

รางวัล : รางวัลที่ 1
ผลงานของ น.ส.จิราภรณ์ ชีสังวร น.ส.วรารมย์ โพธิประพันธ์ และ น.ส.สุภัทชา น่วมทอง
โรงเรียนอ่างทองปัทมโรจน์วิทยาคม


รางวัล : รางวัลที่ 2
ผลงานของ น.ส.เมธาวี เทพกุศล นางสาวอาทิตยา อนุสิ และ นายปริญญเกรียรติ์ สุขประเสริฐ
โรงเรียนอ่างทองปัทมโรจน์วิทยาคม


รางวัล : รางวัลที่ 2
ผลงานของ น.ส.ชนากานต์ ธรรมรุ่งโรจน์ น.ส.ฉัตรศศิธร บุญอินทร์ และ น.ส.ณัฏฐณิชา แก้วโอภาส
โรงเรียนคณะราษฎร์บำรุงปทุมธานี


รางวัล : รางวัลที่ 3
ผลงานของ นายกฤตย์ ใจน้อย : โรงเรียนแม่สะเรียง “บริพัตรศึกษา”


รางวัล : รางวัลที่ 3
ผลงานของ นายภัทระ ธีระพงษ์ นายสุทธิธรรม เกิดจนา และ นายรชตะ คำพิทักษ์
โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัยนนทบุรี


รางวัล : ชมเชย 1
ผลงานของ นายธนวัฒน์ จันทร์อินทร์ นายนัฑนนท์ ภีระ และ นายวรพงษ์ มาลัยวงษ์
โรงเรียนวัดราชโอรส


รางวัล : ชมเชย 2
ผลงานของ นายวงษ์ทวี ดาศรี นายธนพนธ์ เมืองฤทธ์ และ นายอรัญ ตานีเทพ
โรงเรียนเบญจมราชานุสรณ์


สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช Copyright@ 2009