ความเป็นมา กิจกรรมทางวิชาการ ข่าวประชาสัมพันธ์ ฐานข้อมูล ให้คำปรึกษาทางวิชาการ

โครงการประกวดการออกแบบเว็บไซต์ "การอนุรักษ์พลังงาน"

เนื่องในโอกาสวันสถาปนามหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชครบรอบ 35 ปี สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีได้เล็งเห็นความสำคัญของการพัฒนาเว็บไซต์ จึงได้จัดทำโครงการประกวดการออกแบบเว็บไซต์ในหัวข้อ "การอนุรักษ์พลังงาน" เพื่อเป็นการส่งเสริมการสร้างสรรค์เว็บไซต์ที่เป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาสังคม และสิ่งแวดล้อมที่ยั่งยืน และเป็นการส่งเสริมให้นักเรียน นิสิต นักศึกษา ได้นำความรู้ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารมาประยุกต์ใช้ในออกแบบและสร้างเว็บไซต์ที่สามารถใช้ประโยชน์ในเชิงวิชาการและวิชาชีพได้ต่อไป และยังเป็นการเสริมสร้างความรู้ทางด้านการอนุรักษ์พลังงาน ไม่ว่าจะเป็นน้ำมัน ก๊าซ ถ่านหิน ไฟฟ้า น้ำ เทคโนโลยีให้เป็นที่แพร่หลายซึ่งจะช่วยให้สังคมและประเทศมีพลังงานใช้กันต่อไปได้อย่างยั่งยืน

วัตถุประสงค์
1. เพื่่อส่งเสริมและเปิดโอกาสให้นักเรียน ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย และนิสิต นักศึกษา ระดับปริญญาตรี ได้นำความรู้ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารมาประยุกต์ในการพัฒนาเว็บไซต์
2. เพื่อเป็นเวทีในการแสดงศักยภาพด้านการออกแบบและพัฒนาเว็บไซต์ที่เป็นประโยชน์ในเชิงวิชาชีพสำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย และนิสิต นักศึกษาระดับปริญญาตรี
3. เพื่อเป็นการส่งเสริมการให้ความรู้ทางด้านการอนุรักษ์พลังงานให้แพร่หลายทั่วไป

คุณสมบัติผู้สมัคร
เป็นนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือนิสิต นักศึกษา ที่กำลังศึกษาอยู่ในระดับปริญญาตรี ซึ่งสามารถสมัครเป็นรายบุคคล หรือเป็นทีม ทีมละไม่เกิน 3 คน

กำหนดการ
1 พฤษภาคม - 30 มิถุนายน 2556ประชาสัมพันธ์เชิญขวนเข้าร่วมการประกวด
20 พฤษภาคม - 15 กรกฎาคม 2556รับสมัครผู้สนใจส่งผลงานเข้าประกวด
1 กรกฎาคม 2556สัมมนาให้ความรู้และชี้แจงเกณฑ์การประกวด
[รายละเอียดของเนื้อหา และเกณฑ์การตัดสิน]
1 - 16 สิงหาคม 2556รับผลงานที่ส่งเข้าประกวด
21 สิงหาคม 2556ประกาศผลผู้ผ่านการคัดเลือก
ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย | ระดับปริญญาตรี
27 สิงหาคม 2556พิจารณาตัดสินผลงาน
31 สิงหาคม 2556ประกาศผลผู้ที่ได้รับรางวัล
ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย | ระดับปริญญาตรี
4 กันยายน 2556จัดนิทรรศการแสดงผลงาน และพิธีมอบรางวัล
ณ ห้องกระจก ชั้นล่าง อาคารวิทยทัศน์ มสธ.

เงื่อนไขและหลักเกณฑ์การส่งผลงานเข้าประกวด
    1. ผลงานที่ส่งเข้าประกวดต้องเป็นผลงานที่สร้างสรรค์ขึ้นใหม่ ไม่เคยผ่านการประกวดที่ใดมาก่อน
    2. ผลงานที่ส่งเข้าประกวดต้องอยู่ในสภาพเรียบร้อยสมบูรณ์ พร้อมใช้งานได้ทันที และสามารถพัฒนาต่อยอดเพื่อนำไปใช้งานได้จริง
    3. ผลงานที่ส่งเข้าประกวดจะต้องพัฒนาด้วยซอฟต์แวร์ที่มีลิขสิทธิ์ถูกต้อง หรือพัฒนาด้วย Open Source
    4. ส่งผลงานโดยการ Upload ไปวางบน URL (ซึ่งจะแจ้งให้ผู้สมัครทุกคน/ทีมทราบทาง e-mail)
    5. ผลงานที่ส่งเข้าประกวดทุกผลงานถือเป็นกรรมสิทธิ์ของมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
    6. คำตัดสินของคณะกรรมการตัดสินผลถือว่าเป็นที่สิ้นสุด

รางวัลสำหรับผู้ชนะการประกวด ระดับมัธยมปลาย
รางวัลที่ 1 จำนวน 1 รางวัล เงินรางวัล 30,000 บาท
รางวัลที่ 2 จำนวน 2 รางวัล เงินรางวัลๆ ละ 15,000 บาท
รางวัลที่ 3 จำนวน 2 รางวัล เงินรางวัลๆ ละ 10,000 บาท
รางวัลชมเชย จำนวน 3 รางวัล เงินรางวัลๆ ละ 5,000 บาท
รางวัลสำหรับผู้ชนะการประกวด ระดับปริญญาตรี
รางวัลที่ 1 จำนวน 1 รางวัล เงินรางวัล 30,000 บาท
รางวัลที่ 2 จำนวน 2 รางวัล เงินรางวัลๆ ละ 15,000 บาท
รางวัลที่ 3 จำนวน 2 รางวัล เงินรางวัลๆ ละ 10,000 บาท
รางวัลชมเชย จำนวน 3 รางวัล เงินรางวัลๆ ละ 5,000 บาท
และผลงานที่ผ่านการคัดเลือก
จะได้รับค่าตอบแทนผลงานละ 1,000 บาท
รายชื่อผู้สมัครเข้าร่วมโครงการ
     ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย
     ระดับปริญญาตรี

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่่
คุณสมนึก สงวนตระกูล สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ต.บางพูด อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี 11120 โทร.0 2504 8191-3 ในวันและเวลาราชการ หรือ e-mail: stoffice@stou.ac.th

สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช Copyright@2013