ความเป็นมา กิจกรรมทางวิชาการ ข่าวประชาสัมพันธ์ ฐานข้อมูล ให้คำปรึกษาทางวิชาการ

ปี/ลำดับชื่อโครงการวันที่จัดกิจกรรมหัวหน้าโครงการ
2560
1
 โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การเพิ่มประสิทธิภาพองค์กรด้วยเทคโนโลยีการผลิต
 กลุ่มเป้าหมาย: ผู้ที่ทำงานในโรงงานอุตสาหกรรมในจังหวัดเพชรบุรีและจังหวัดใกล้เคียง
28-29 มิ.ย.60 อ.ดร.ศรีสิทธิ์ เจียรบุตร
2  โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การพัฒนาความสามารถทางดิจิทัล
 กลุ่มเป้าหมาย: ผู้สูงอายุและนักเรียน จังหวัดนนทบุรี
20-21 ก.ค.60
24-25 ก.ค.60
รศ.วรัญญา ปุณณวัฒน์
3  โครงการอภิปรายทางวิชาการ เรื่อง ความมั่นคงปลอดภัยทางไซเบอร์กับความสำเร็จของประเทศไทย 4.0 (เนื่องในโอกาสวันสถาปนา มสธ. 39 ปี)
 กลุ่มเป้าหมาย: ผู้สนใจทั่วไป
7 ก.ย.60 ผศ.กชกร ณ นครพนม
4  โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการด้านการใช้เทคโนโลยีเพื่อพัฒนามาตรฐานการส่งออกข้าว
 กลุ่มเป้าหมาย: เกษตรกร ผู้นำชุมชน ผู้นำท้องถิ่น ในจังหวัดเชียงราย
18-19 ส.ค.60 ผศ.กชกร ณ นครพนม
5  โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่องก การใช้เทคโนโลยีเพื่อพัฒนาศักยภาพของชุมชนให้เข้มแข็งและยั่งยืน
 กลุ่มเป้าหมาย: นักเรียน เกษตรกร ผู้นำชุมชน ผู้นำท้องถิ่น ในจังหวัดเชียงราย
27-28 พ.ค.60 อ.ภูมิ เจือศิริภักดี
6  โครงการสัมมนาวิชาการ เรื่อง Elderly Research for Quality of Life (การวิจัยเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต)
 กลุ่มเป้าหมาย: ผู้สนใจทั่วไป
6 ก.ย.60 ผศ.ดร.บุญชัย วลีธรชีพสวัสดิ์
2559
1
 โครงการประกวดการออกแบบเว็บไซต์ "IoT for Smart Home" 1 มี.ค.-2 ก.ย.59 อ.ปิยพร นุรารักษ์
2  โครงการประกวดการออกแบบบรรจุภัณฑ์ฉลาดด้วยเทคโนโลยีการพิมพ์อิเล็กทรอนิกส์ 1 เม.ย.-14 ก.ย.59 อ.ดร.จีรานุช บุดดีจีน
3  โครงการหนึ่งมหาวิทยาลัยหนึ่งจังหวัด "ชุมชนฉลาดด้วยสมาร์ทโฟน" 20 มิ.ย.59 อ.ภูมิ เจือศิริภักดี
2558
1
 โครงการพัฒนาวิชาการระดับสาขาวิชาสู่สากล : Essentials Universal Design 23-24,28 มี.ค.58 ผศ.ดร.บุญชัย วลีธรชีพสวัสดิ์
2  โครงการประกวดการออกแบบเว็บไซต์ "คืนความสุขให้ผู้สูงอายุ (คสอ.)"
 ผู้ได้รับรางวัล ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย | ระดับปริญญาตรี
1 มิ.ย.-4 ก.ย.58 อ.กชกร ณ นครพนม
3  พิมพ์ปันสุข เพื่อหนูยิ้ม
 กลุ่มเป้าหมาย: เด็กชายในสถานแรกรับเด็กชายปากเกร็ด และ
 สถานสงเคราะห์เด็กชายบ้านปากเกร็ด
26-27 พ.ค.58 รศ.ศุภณี เรียบเลิศหิรัญ
4  อาชีพการพิมพ์ ผู้หญิงก็ทำได้
 กลุ่มเป้าหมาย: ผู้หญิงในศูนย์สงเคราะห์และฝึกอาชีพสตรีภาคกลาง จังหวัดนนทบุรี
7-8 ก.ค.58 รศ.ศุภณี เรียบเลิศหิรัญ
5  โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ "การพัฒนาต้นแบบฉลากบรรจุภัณฑ์สินค้าชุมชน
 เพื่อเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน"
18-19 ก.ค.58 อ.กรรณิการ์ ยิ้มนาค
6  โครงการแผนพัฒนาวิชาการระดับสาขาวิชาสู่สากล "Universal Design for Packaging" 15-17 ก.ย.58 ผศ.ดร.บุญชัย วลีธรชีพสวัสดิ์
2557
1
 พิมพ์ปันสุข เพื่อหนูยิ้ม
 กลุ่มเป้าหมาย: เด็กนักเรียนประถมศึกษาของโรงเรียนวัดกลางเกร็ด อำเภอปากเกร็ด
11-12 มี.ค.57 รศ.ศุภณี เรียบเลิศหิรัญ
2  อาชีพการพิมพ์ ผู้หญิงก็ทำได้
 กลุ่มเป้าหมาย: ผู้หญิงในชุมชนที่เป็นเครือข่ายของ
 กองทุนพัฒนาบทบาทสตรีของอำเภอปากเกร็ด
28-29 เม.ย.57 รศ.ศุภณี เรียบเลิศหิรัญ
3  โครงการประกวดการออกแบบเว็บไซต์ "ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน"
 ผู้ได้รับรางวัล ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย | ระดับปริญญาตรี
1 เม.ย.- 4 ก.ย.57 อ.ปิยพร นุรารักษ์
4  โครงการนำข้อค้นพบจากการวิจัยเรื่อง "การพัฒนาระบบกระดานสนทนา
 ให้คำปรึกษาสำหรับนักศึกษาทางไกล" ไปสู่การให้บริการวิชาการแก่สังคม
22 พ.ค.,
13 มิ.ย.57
ผศ.ดร.ขจิตพรรณ กฤตพลวิมาน
5  โครงการหนึ่งมหาวิทยาลัยหนึ่งจังหวัด "ความรู้อยู่แค่ปลายนิ้ว" 6 มิ.ย.57 อ.ภูมิ เจือศิริภักดี
6  โครงการสัมมนาวิชาการ "นวัตกรรมการออกแบบผลิตภัณฑ์และบรรจุภัณฑ์" 20,27 ส.ค.,
3 ก.ย.57
รศ.สุณี ภู่สีม่วง
2556
1
 โครงการประกวดการออกแบบเว็บไซต์ "การอนุรักษ์พลังงาน"
 ผู้ได้รับรางวัล ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย | ระดับปริญญาตรี
20 พ.ค.-5 ก.ย.56 รศ.ณัฐพร เห็นเจริญเลิศ
2  โครงการประกวดผลงานออกแบบผลิตภัณฑ์จากบรรจุภัณฑ์ใช้แล้ว
 STOU Product Design Award 2013
10 ก.ค.- 4 ก.ย.56 อ.ภูมิ เจือศิริภักดี
2555
1
 โครงการ มสธ. รักษ์โลก '55 ร่วมปลูกป่าชายเลน
 ณ แหล่งอนุบาลสัตว์น้ำ ป่าชายเลน ต.ปางปู จ.สมุทรปราการ
 รายงานผลโครงการ
22 มิ.ย.55 อ.ดร.แววบุญ แย้มแสงสังข์
2  โครงการประกวดการออกแบบเว็บไซต์การสอนคอมพิวเตอร์เบื้องต้น
 ประชาสัมพันธ์เชิญชวนเข้าร่วมการประกวด
 ประกาศผลการตัดสิน
1 พ.ค.- 5 ก.ย.55 รศ.ณัฐพร เห็นเจริญเลิศ
3  โครงการออกแบบและพัฒนากังหันน้ำประสิทธิภาพสูง 1 ส.ค.- 4 ก.ย.55 อ.สิทธิชัย รัชยศโยธิน
2554
1
 โครงการประกวดการออกแบบเว็บไซต์ชมรมศิษย์เก่า
 ประกาศผลการตัดสิน
1 พ.ค.- 2 ก.ย.54  
2  โครงการประกวดผลงานออกแบบบรรจุภัณฑ์ของใช้ส่วนตัวเพื่อผู้สูงวัย    
3  โครงการนำข้อค้นพบจากการวิจัยเกี่ยวกับการพัฒนาคลังข้อมูล
 ไปสู่การให้บริการวิชาการแก่สังคม
22 ก.ค., 9 ส.ค.54 รศ.วรัญญา ปุณณวัฒน์
2553
1
 กิจกรรมทางวิชาการเนื่องในโอกาสวันสถาปนา มสธ. ครบรอบ 32 ปี
 วิกฤตโลกร้อน โดย ผศ.ดร.อานนท์ สนิทวงศ์ ณ อยุธยา
 Eco Packaging Material Technology
6-7 ก.ย.53 รศ.ณัฐพร เห็นเจริญเลิศ
2  มหกรรมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ 2553
 ร่วมกับองค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ (อพวช.)
 ณ ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค (BITEC)
   
3  โครงการฝึกอบรม ERP&BI Workshop และศึกษาดูงาน/ทัศนศึกษา   รศ.วรัญญา ปุณณวัฒน์
4  โครงการประกวดผลงานออกแบบบรรจุภัณฑ์เพื่อสิ่งแวดล้อม
 ประกาศผลการตัดสินผลงานการออกแบบบรรจุภัณฑ์
2 ก.พ.53 รศ.ผกามาศ ผจญแกล้ว
2552
1
 โครงการฝึกอบรมการออกแบบและพัฒนาเว็บไซต์ 10-12,17-19,
24 ก.ค.52
รศ.ณัฐพร เห็นเจริญเลิศ
2551
1
 งานประกวดนักออกแบบบรรจุภัณฑ์สำหรับสินค้าชุมชน
 เนื่องในโอกาส มสธ.ครบรอบการสถาปนา 30 ปี
2-10 ก.ย.51  
2  โครงการพัฒนานักออกแบบบรรจุภัณฑ์รุ่นใหม่ (Innovation Packaging Designer)    

สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช Copyright@ 2009