ความเป็นมา กิจกรรมทางวิชาการ ข่าวประชาสัมพันธ์ ฐานข้อมูล ให้คำปรึกษาทางวิชาการ

ความเป็นมา

สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช มีการจัดการเรียนการสอนทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร เทคโนโลยีการผลิตในอุตสาหกรรม เทคโนโลยีการพิมพ์และบรรจุภัณฑ์ การบริการวิชาการแก่สังคมนับว่าเป็นพันธกิจที่สำคัญประการหนึ่งของสาขาวิชา จึงได้ดำเนินการจัดตั้งศูนย์บริการวิชาการด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เพื่อให้การบริการวิชาการแก่สังคม อันจะก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุด อย่างกว้างขวาง และเป็นที่รู้จักแพร่หลาย การจัดกิจกรรมทางวิชาการอย่างต่อเนื่องจึงเป็นเรื่องสำคัญ ซึ่งศูนย์บริการวิชาการฯ จะทำหน้าที่ เผยแพร่ข้อมูลทางวิชาการ ให้คำปรึกษาทางวิชาการ บริการงานวิจัย และพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ด้านเทคโนโลยีการพิมพ์ บรรจุภัณฑ์ อุตสาหกรรมการผลิต และเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารแก่สังคม

โดยในปีงบประมาณ 2552 สาขาวิชาได้เริ่มให้บริการข้อมูลเครือข่ายด้านบรรจุภัณฑ์ และพัฒนาผู้ประกอบการ SMEs และ/หรือกลุ่มแม่บ้าน และ/หรือชุมชน ให้มีความรู้ ความเข้าใจ และมีทักษะด้านการออกแบบและสร้างเว็บไซต์

วัตถุประสงค์

1. เผยแพร่ข้อมูลทางวิชาการด้านเทคโนโลยีการพิมพ์ บรรจุภัณฑ์ อุตสาหกรรมการผลิต และเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร แก่สังคม
2. เป็นแหล่งให้คำปรึกษาทางวิชาการด้านเทคโนโลยีการพิมพ์ บรรจุภัณฑ์ อุตสาหกรรมการผลิต และเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร แก่สังคม
3. เป็นแหล่งให้บริการงานวิจัยด้านเทคโนโลยีการพิมพ์ บรรจุภัณฑ์ อุตสาหกรรมการผลิต และเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร แก่สังคม
4. เป็นแหล่งพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ทางวิชาการด้านเทคโนโลยีการพิมพ์ บรรจุภัณฑ์ อุตสาหกรรมการผลิต และเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร แก่สังคม

สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช Copyright@ 2009