ความเป็นมา กิจกรรมทางวิชาการ ข่าวประชาสัมพันธ์ ฐานข้อมูล ให้คำปรึกษาทางวิชาการ

โครงการประกวดการออกแบบเว็บไซต์การสอนคอมพิวเตอร์เบื้องต้น

เนื่องในโอกาสวัสถาปนามหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชครบรอบ 34 ปี สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีได้เล็งเห็นความสำคัญของการพัฒนาเว็บไซต์ จึงได้จัดทำโครงการประกวดการออกแบบเว็บไซต์ในหัวข้อ "การสอนคอมพิวเตอร์เบื้องต้น" เพื่อเป็นการส่งเสริมการใช้คอมพิวเตอร์ หรือมีทักษะด้านนี้เพียงเล็กน้อย ให้สามารถเริ่มใช้คอมพิวเตอร์ได้ด้วยตนเองโดยศึกษาจากเว็บไซต์ และเพื่อเป็นการส่งเสริมให้นักเรียน นิสิต นักศึกษา ได้นำความรู้ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารมาประยุกต์ใช้ เพื่อประโยชน์ในเชิงวิชาการและวิชาชีพตได้ต่อไป และยังเป็นการเสริมสร้างความรู้ทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศให้เป็นที่แพร่หลาย

วัตถุประสงค์
1. เพื่่อส่งเสริมและเปิดโอกาสให้นักเรียน ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย และนิสิต นักศึกษา ระดับปริญญาตรี ได้นำความรู้ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารมาประยุกต์ในการพัฒนาเว็บไซต์
2. เพื่อเป็นเวทีในการแสดงศักยภาพด้านการออกแบบและพัฒนาเว็บไซต์ที่เป็นประโยชน์ในเชิงวิชาชีพสำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย และนิสิต นักศึกษาระดับปริญญาตรี
3. เพื่อเป็นการส่งเสริมการให้ความรู้ในการใช้คอมพิวเตอร์สำหรับบุคคลทั่วไป

คุณสมบัติผู้สมัคร
เป็นนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือนิสิต นักศึกษา ที่กำลังศึกษาอยู่ในระดับปริญญาตรี ซึ่งสามารถสมัครเป็นรายบุคคล หรือเป็นทีม ทีมละไม่เกิน 3 คน

กำหนดการ
1 พฤษภาคม - 30 มิถุนายน 2555ประชาสัมพันธ์เชิญขวนเข้าร่วมการประกวด
20 พฤษภาคม - 31 กรกฎาคม 2555รับสมัครผู้สนใจส่งผลงานเข้าประกวด
2 กรกฎาคม 2555สัมมนาให้ความรู้และชี้แจงเกณฑ์การประกวด
1 - 15 สิงหาคม 2555รับผลงานที่ส่งเข้าประกวด
20 สิงหาคม 2555ประกาศผลผู้ผ่านการคัดเลือก
22- 26 สิงหาคม 2555พิจารณาตัดสินผลงาน
31 สิงหาคม 2555ประกาศผลผู้ที่ได้รับรางวัล
3-5 กันยายน 2555จัดนิทรรศการแสดงผลงาน
5 กันยายน 2555พิธีมอบรางวัล

เงื่อนไขและหลักเกณฑ์การส่งผลงานเข้าประกวด
    1. ผลงานที่ส่งเข้าประกวดต้องเป็นผลงานที่สร้างสรรค์ขึ้นใหม่ ไม่เคยผ่านการประกวดที่ใดมาก่อน
    2. ผลงานที่ส่งเข้าประกวดต้องอยู่ในสภาพเรียบร้อยสมบูรณ์ พร้อมใช้งานได้ทันที และสามารถพัฒนาต่อยอดเพื่อนำไปใช้งานได้จริง
    3. ผลงานที่ส่งเข้าประกวดจะต้องพัฒนาด้วยซอฟต์แวร์ที่มีลิขสิทธิ์ถูกต้อง หรือพัฒนาด้วย Open Source
    4. ส่งผลงานโดยการ Upload ไปวางบน URL (ซึ่งได้แจ้งให้ผู้สมัครทุกคนทราบแล้วทาง e-mail) ภายในวันที่ 15 สิงหาคม 2554
    5. ผลงานที่ส่งเข้าประกวดทุกผลงานถือเป็นกรรมสิทธิ์ของมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
    6. คำตัดสินของคณะกรรมการตัดสินผลถือว่าเป็นที่สิ้นสุด

รางวัลสำหรับผู้ชนะการประกวด ระดับมัธยมปลาย
    รางวัลที่ 1 จำนวน 1 รางวัล เงินรางวัล 20,000 บาท
    รางวัลที่ 2 จำนวน 1 รางวัล เงินรางวัลๆ ละ 15,000 บาท
    รางวัลที่ 3 จำนวน 2 รางวัล เงินรางวัลๆ ละ 8,000 บาท
    รางวัลชมเชย จำนวน 3 รางวัล เงินรางวัลๆ ละ 5,000 บาท
รางวัลสำหรับผู้ชนะการประกวด ระดับปริญญาตรี
    รางวัลที่ 1 จำนวน 1 รางวัล เงินรางวัล 20,000 บาท
    รางวัลที่ 2 จำนวน 1 รางวัล เงินรางวัลๆ ละ 15,000 บาท
    รางวัลที่ 3 จำนวน 2 รางวัล เงินรางวัลๆ ละ 8,000 บาท
    รางวัลชมเชย จำนวน 3 รางวัล เงินรางวัลๆ ละ 5,000 บาท
และผลงานที่ผ่านการคัดเลือก จะได้รับค่าตอบแทนผลงานละ 500 บาท

สมัครเข้าร่วมโครงการ ได้ที่นี่

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่่
คุณสมนึก สงวนตระกูล สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ต.บางพูด อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี 11120 โทร.0 2504 8191-3 ในวันและเวลาราชการ หรือ e-mail: stoffice@stou.ac.th

รายชื่อผู้สมัครเข้าร่วมโครงการ (ระดับมัธยมศึกษา)
ลำดับที่ประเภทชื่อ-นามสกุลสถาบันการศึกษาผลการคัดเลือกได้รับรางวัล
1บุคคลน.ส.อริศรา คชทินรร.ปทุมธานี "นันทมุนีบำรุง"ผ่าน-
2บุคคลน.ส.เมธาวณัฐ พึงลำภูรร.ปากเกร็ด-
3ทีมนายธนพงศ์ กาสา
นายปุริม นิ่มแสง
นายณัฐพงษ์ เบญจศิลรักษ์
รร.วัดสุทธิวราราม--
4ทีมนายจิรภัทร ทรงคุณเลิศชัย
นายอภิมุข เจนวิถีสุข
นายณัฐพงษ์ เอกอุดมสุข
รร.สวนกุหลาบวิทยาลัย
นนทบุรี
ผ่าน-
5ทีมนายธนคุปต์ อดุลยประภาการ
นายณัฐภัทร หิรัญพงษ์
นายพชรพล ขำทุ่ง
รร.วัดราชาธิวาส--
6ทีมน.ส.ธันยพร สืบสาคร
น.ส.ชนฤดี ชัยมงคล
น.ส.ปาณิสรา ถวิลการ
รร.วัดเขมาภิรตารามผ่านรางวัลชมเชย
7ทีมนายวัชรินทร์ ยางงาม
นายกานตพงศ์ เริกศิริ
นายธนพงศ์ อุปถัมภานนท์
รร.วัดสุทธิวราราม--
8ทีมนายพิชญ์ชาธร บำรุงศรี
น.ส.จุฑารัตน์ ลำพาย
น.ส.ณฐมน มิ่งขวัญ
รร.ปากเกร็ดผ่านรองชนะเลิศ
(รางวัลที่ 2)
9ทีมนายกันทรากร โพธยานุวัตร
นายเศรษฐวุฒิ ทองขัน
นายอาคม ควงยุทธมงคล
รร.ปากเกร็ด--
10ทีมนายภัทระ ธีระพงษ์
นายสุทธิธรรม เกิดจนา
นายณัฐชนน พลอยพลาย
รร.สวนกุหลาบวิทยาลัย
นนทบุรี
ผ่านรองชนะเลิศ
(รางวัลที่ 3)
11ทีมนายพงศธร เนียมลาภ
นายพิเชษฐ์พงศ์ ยอดเศรษฐี
นายพงศกร ชินบุตร
รร.วัดเขมาภิรตาราม--

รายชื่อผู้สมัครเข้าร่วมโครงการ (ระดับปริญญาตรี)
ลำดับที่ประเภทชื่อ-นามสกุลสถาบันการศึกษาผลการคัดเลือกได้รับรางวัล
1บุคคลนายฉกรรจ์ มุ้ยใจบุญมหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์--
2บุคคลนายไพฑูรย์ ประสมมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา-
3บุคคลนายณัฐ สุขวัฒน์นิจกุลมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร--
4บุคคลน.ส.ชนศา ญาณภากาศมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ-
5บุคคลนายกิตตินันทน์ บุตะเคียนมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ--
6บุคคลนายคเณศ หมั่นบุญมหาวิทยาลัยนอร์ทกรุงเทพผ่านรองชนะเลิศ
(รางวัลที่ 3)
7บุคคลน.ส.สุพัตรา คำเพียงมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชผ่าน-
8บุคคลน.ส.อุษณา ฉิมวิเศษมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชผ่าน-
9บุคคลนายจักรกฤษณ์ สุวชิรัตน์มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช--
10บุคคลนายพิพัฒน์ เอาหลือมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช--
11บุคคลนายพลากร วงษ์สง่ามหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช--
12บุคคลนายณัฐพัชร์ ปิยะธรรมรงค์มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชผ่าน-
13บุคคลนายณัฐพงษ์ ลัดลอยมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช--
14บุคคลนายนริศ รัตนวนิชพงศ์มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช--
15บุคคลนายชัชวาล สุวรไตรมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชผ่าน-
16ทีมน.ส.ปรีชาภรณ์ ทองคำ
น.ส.พรนิภา พวงประดิษฐ์
นายยุทธนา ดวงสีดา
มหาวิทยาลัยศรีปทุมผ่าน-
17ทีมนายพีระพงศ์ รู้ทวีผล
นายวีรยุทธ มุสตาฟา
นายไชโย ถีระแก้ว
มหาวิทยาลัยศรีปทุมผ่าน-
18ทีมนายภูมิภัทร บุญประเสริฐ
นายประพันธ์ อุดมศรี
นายอาคมฆ์ ทรงเอี่ยม
มหาวิทยาลัยศรีปทุม--
19ทีมน.ส.ภัคจิรา มั่นคง
น.ส.ระตี จันทอง
น.ส.อารีญา กมลพันธ์
มหาวิทยาลัยศรีปทุม--
20ทีมนายณัฐพงษ์ เสนาบุญญฤทธิ์
น.ส.ไอลดา โสภณ
น.ส.กุสุมา สุขขัง
มหาวิทยาลัยศรีปทุมผ่านรางวัลชมเชย
21ทีมนายอติวัฒน์ ยุทธยานนท์
นายนิตินันท์ ดิษฐ์อ่วม
น.ส.ศิรดา เวชมงคล
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา--
22ทีมนายฉัตรเทพ ชมดวงจันทร์
นายณัฐชนน แซ่จิว
นายภูริช อรุณพัฒนชัย
มหาวิทยาลัยศรีปทุมผ่าน-
23ทีมนายณัฐพงษ์ พุ่มทอง
นายอรรฆยกาญจน์ ธรรมสนอง
นายวรุฒน์ ศรีทรานนท์
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา--
24ทีมนายภารดา นุชอยู่
น.ส.จคุพร แจ่มจักษุ
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทาผ่าน-
25ทีมน.ส.รัตติกาล จันทร์ดำ
น.ส.ลลิตา ทาจิตต์
น.ส.เบญจมาศ ท้วมสมวัฒน์
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา--
26ทีมนายชาญชัย ชมธวัช
นายเกียรติขจร ใยมะเริง
นายณัฐธัญ โพธิ์แสน
มหาวิทยาลัยศรีปทุม--
27ทีมนายมานูญ คำหอมรื่น
นายศราวุฒิ บุญวัฒน์
น.ส.ภัทรสุดา เมืองเขียว
มหาวิทยาลัยนอร์ทกรุงเทพผ่านรางวัลชมเชย
28ทีมน.ส.ชณัฐฑา ทวีโชคล่ามแขก
น.ส.กชพรรณ สิงห์ธวัช
มหาวิทยาลัยนอร์ทกรุงเทพผ่านรางวัลชมเชย
29ทีมนายประทีป ดอกพยอม
น.ส.ปทุมวดี อัฒจักร
น.ส.สุกานดา ฤทธิศิลป์
มหาวิทยาลัยนอร์ทกรุงเทพผ่านรองชนะเลิศ
(รางวัลที่ 3)
30ทีมนายวิษณุ อุ่นจิตร์
น.ส.วนิดา กังสรานุวัตถ์
นายอนันต์ โต๊ะลาใบสลาม
มหาวิทยาลัยนอร์ทกรุงเทพผ่านรองชนะเลิศ
(รางวัลที่ 3)
31ทีมน.ส.จีรวรรณ เตชะวิทย์
น.ส.สิรินทร โทดา
มหาวิทยาลัยนอร์ทกรุงเทพผ่าน-
32ทีมนายจุลภัทร โสดา
น.ส.พลอยนภัทร์ ผ่องใส
น.ส.กนกวรรณ จันทรเสนา
มหาวิทยาลัยนอร์ทกรุงเทพผ่าน-
33ทีมนายอรรถพล โพธิ์งาม
นายกฤษกร ศรีเทพ
นายสมศักดิ์ สมนึก
มหาวิทยาลัยนอร์ทกรุงเทพผ่าน-
34ทีมนายศุภชัย สุดาวงศ์
นายคนึง โฮกเส็ง
น.ส.สิรินทร โทดา
มหาวิทยาลัยนอร์ทกรุงเทพ--
35ทีมนายอนุสรณ์ คงทอง
นายอนุพงศ์ นิ่มเงิน
น.ส.ณัฐธยาน์ ภาคกลาง
มหาวิทยาลัยนอร์ทกรุงเทพผ่านรองชนะเลิศ
(รางวัลที่ 2)
36ทีมน.ส.ญาดา อุดมทรัพย์
นายอรรถพล ยังโนนตาด
มหาวิทยาลัยนอร์ทกรุงเทพผ่าน-
37ทีมนายกฤษดา เปียกบุตร
นายสรไกร สอนราช
นายธนภัทธ เลาหะประภา
มหาวิทยาลัยนอร์ทกรุงเทพผ่าน-
38ทีมนายประสพลาภ ทองมาเอ็ง
นายขันติพงศ์ ดำขำ
นายณัฐพล คนซื่อ
มหาวิทยาลัยนอร์ทกรุงเทพผ่าน-
39ทีมนายวีรศักดิ์ บุญทัน
น.ส.กรีญาพัฒน์ นาคคล้าย
น.ส.อัจฉิมา ไสโยธา
มหาวิทยาลัยศรีปทุมผ่าน-
40ทีมน.ส.พัชรินทร์ จันทร์ประเสร็จ
นายอนิรุทธิ์ มีศิลป์
นายปราโมทย์ ไวยฤทธิ์
มหาวิทยาลัยศรีปทุมผ่าน-
41ทีมนายฌาณวรุตม์ บุดดา
นายบุญยรัตน์ สำราญรัตน์
นายเชษฐา ประสิทธิ์
มหาวิทยาลัยศรีปทุมผ่าน-
42ทีมน.ส.นริศรา จันทเณร
น.ส.สิริมล เจตอารีทรัพย์
นายฉัตรชนก เวชพิทักษ์
มหาวิทยาลัยศรีปทุมผ่าน-
43ทีมน.ส.ทักษิณา ชอบด้วยไทย
น.ส.โสรญา พงษ์ดนตรี
น.ส.กชมน แปลนนาค
มหาวิทยาลัยศรีปทุมผ่าน-

สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช Copyright@2011