ความเป็นมา กิจกรรมทางวิชาการ ข่าวประชาสัมพันธ์ ฐานข้อมูล ให้คำปรึกษาทางวิชาการ

โครงการประกวดการออกแบบเว็บไซต์
"IoT for Smart Home"

เนื่องในโอกาสวันสถาปนามหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชครบรอบ 38 ปี สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีได้เล็งเห็นความสำคัญของการพัฒนาเว็บไซต์ และตระหนักถึงความสำคัญของการประยุกต์อินเทอร์เน็ตเพื่อความสะดวกสบายในการดำรงชีวิตในปัจจุบัน โดยเฉพาะในสถานที่อยู่อาศัย จึงได้จัดทำโครงการประกวดการออกแบบเว็บไซต์ในหัวข้อ "Internet of Things (IoT) for Smart Home" เพื่อเป็นการส่งเสริมและสนับสนุนให้มีการสร้างสรรค์เว็บไซต์ที่เป็นประโยชน์ ทั้งด้านวิชาการและสามารถนำไปประยุกต์ใช้ในการดำรงชีวิตในปัจจุบัน และเพื่อเป็นการส่งเสริมให้นักเรียน นิสิต นักศึกษา ได้นำความรู้ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารมาประยุกต์ใช้ในออกแบบและสร้างเว็บไซต์ที่สามารถใช้ประโยชน์ในเชิงวิชาการและวิชาชีพได้อย่างแท้จริง
สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เห็นถึงความสำคัญของการพัฒนาเว็บไซต์ให้มีความทันสมัย และมีประโยชน์ต่อสังคม จึงอาศัยกลไกการประกวดเว็บไซต์เพื่อเป็นเครื่องมือสร้างแรงจูงใจให้เกิดการพัฒนาเว็บไซต์ที่มีคุณภาพ และมีความคิดสร้างสรรค์ และยังเป็นการเปิดโอกาสให้นักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย และนิสิต นักศึกษา ได้แสดงความสามารถและสร้างสรรค์ผลงานด้านการผลิตเว็บไซต์ ซึ่งจะเป็นแหล่งสารสนเทศ ในการพัฒนาตนเองและสังคมต่อไป
วัตถุประสงค์
1. เพื่่อเป็นการส่งเสริมและเปิดโอกาสให้นักเรียน ในระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย และนิสิต นักศึกษา ในระดับปริญญาตรี ได้นำความรู้ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารมาประยุกต์ในการพัฒนาเว็บไซต์
2. เพื่อเป็นเวทีในการแสดงศักยภาพด้านการออกแบบและพัฒนาเว็บไซต์ที่เป็นประโยชน์ในเชิงวิชาชีพสำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย และนิสิต นักศึกษาระดับปริญญาตรี
3. เพื่อเป็นการเผยแพร่ความรู้ที่เป็นประโยชน์ในการประยุกต์อินเทอร์เน็ตเพื่อความสะดวกสบายในการดำรงชีวิตในสถานที่พักอาศัยในสังคมปัจจุบัน

คุณสมบัติผู้สมัคร
เป็นนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือนิสิต นักศึกษา ที่กำลังศึกษาอยู่ในระดับปริญญาตรี สามารถสมัครได้ทีมละ 1-3 คน

กำหนดการ
1 มีนาคม - 31 กรกฎาคม 2559ประชาสัมพันธ์เชิญชวนเข้าร่วมการประกวด
15 พฤษภาคม - 31 กรกฎาคม 2559รับสมัครผู้สนใจส่งผลงานเข้าประกวด
รายชื่อผู้สมัคร ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย | ระดับปริญญาตรี
1 กรกฎาคม 2559สัมมนาให้ความรู้การสร้างเว็บไซต์ และ ชี้แจงเกณฑ์การประกวด
ณ ห้องประชุมอาคารตรีศร ชั้น 4 ม.สุโขทัยธรรมาธิราช
คำชี้แจงการส่งผลงาน และเกณฑ์การตัดสิน !!!
1 - 15 สิงหาคม 2559รับผลงานที่ส่งเข้าประกวด
18 สิงหาคม 2559ประกาศผลผู้ผ่านการคัดเลือก
ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย | ระดับปริญญาตรี
**รับค่าตอบแทนผลงานทีมละ 1,000 บาท**
23 สิงหาคม 2559พิจารณาตัดสินผลงาน
26 สิงหาคม 2559ประกาศผลผู้ที่ได้รับรางวัล
ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย | ระดับปริญญาตรี
2 กันยายน 2559จัดนิทรรศการแสดงผลงาน และพิธีมอบรางวัล
ณ ห้อง 148 อาคารสัมมนา 2 มสธ.

เงื่อนไขและหลักเกณฑ์การส่งผลงานเข้าประกวด
    1. ผลงานที่ส่งเข้าประกวดต้องเป็นผลงานที่สร้างสรรค์ขึ้นใหม่ ไม่เคยผ่านการประกวดที่ใดมาก่อน
    2. ผลงานที่ส่งเข้าประกวดต้องอยู่ในสภาพเรียบร้อยสมบูรณ์ พร้อมใช้งานได้ทันที และสามารถพัฒนาต่อยอดเพื่อนำไปใช้งานได้จริง
    3. ผลงานที่ส่งเข้าประกวดจะต้องพัฒนาด้วยซอฟต์แวร์ที่มีลิขสิทธิ์ถูกต้อง หรือพัฒนาด้วย Open Source
    4. ส่งผลงานโดยการ Upload ไปวางบน URL (ซึ่งจะแจ้งให้ผู้สมัครทุกทีมทราบทาง e-mail)
    5. ผลงานที่ส่งเข้าประกวดทุกผลงานถือเป็นลิขสิทธิ์ของมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
    6. คำตัดสินของคณะกรรมการตัดสินผลถือว่าเป็นที่สิ้นสุด

รางวัลสำหรับผู้ชนะการประกวด ระดับมัธยมปลาย
รางวัลที่ 1 จำนวน 1 รางวัล เงินรางวัล 15,000 บาท
รางวัลที่ 2 จำนวน 1 รางวัล เงินรางวัล 10,000 บาท
รางวัลที่ 3 จำนวน 1 รางวัล เงินรางวัล 8,000 บาท
รางวัลชมเชย จำนวน 2 รางวัล เงินรางวัลๆ ละ 5,000 บาท
รางวัลสำหรับผู้ชนะการประกวด ระดับปริญญาตรี
รางวัลที่ 1 จำนวน 1 รางวัล เงินรางวัล 15,000 บาท
รางวัลที่ 2 จำนวน 1 รางวัล เงินรางวัล 10,000 บาท
รางวัลที่ 3 จำนวน 1 รางวัล เงินรางวัล 8,000 บาท
รางวัลชมเชย จำนวน 2 รางวัล เงินรางวัลๆ ละ 5,000 บาท
และผลงานที่ผ่านการคัดเลือก
จะได้รับค่าตอบแทนผลงานละ 1,000 บาท

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่่
คุณสมนึก สงวนตระกูล สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ต.บางพูด อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี 11120 โทร.0 2504 8192-3 ในวันและเวลาราชการ หรือ สอบถามทางอีเมล ได้ที่ tussaneewan.sri@stou.ac.th

สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช Copyright@2013