ความเป็นมา กิจกรรมทางวิชาการ ข่าวประชาสัมพันธ์ ฐานข้อมูล ให้คำปรึกษาทางวิชาการ

 ผลงานส่งประกวด
 การประเมินผลงาน
 ประกาศผลการตัดสิน
 นิทรรศการผลงานประกวด
 

งานประกวดนักออกแบบบรรจุภัณฑ์สำหรับสินค้าชุมชน จัดขึ้นระหว่างวันที่ 2 ถึง 10 กันยายน 2551 เพื่อเปิดโอกาสให้นิสิต นักศึกษา ส่งผลงานการออกแบบผลิตภัณฑ์เข้าร่วมประกวด และมีโอกาสได้รับเงินรางวัล โล่ห์ และใบประกาศเกียรติคุณ


สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช Copyright@ 2009