ความเป็นมา กิจกรรมทางวิชาการ ข่าวประชาสัมพันธ์ ฐานข้อมูล ให้คำปรึกษาทางวิชาการ
ผู้ประกอบการด้านการพิมพ์และบรรจุภัณฑ์ ผลงานที่ส่งประกวด ผู้ทรงคุณวุฒิ หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

ผลการตัดสินโครงการประกวดการออกแบบเว็บไซต์ชมรมศิษย์เก่า
ST Alumni Website Design Awards 2011รางวัล : รองชนะเลิศอันดับที่ 1
ผลงานของ นายณัฐพัชร์ ปิยะธรรมรงค์ : มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช


รางวัล : รองชนะเลิศอันดับที่ 2
ผลงานของ นางสาวชัญธิกา มัชฌิมา : มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์


รางวัล : รองชนะเลิศอันดับที่ 2
ผลงานของ นายไพฑูรย์ ประสม นายวัชระ จันทร์เสวก
และนางสาวจุฬาภรณ์ ชูช่วย
: มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา


รางวัล : ชมเชย
ผลงานของ นางสาวนิดา วงศ์นภากาญจน์ และนางสาวธิดารัตน์ เกตุจุมพล : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย


รางวัล : ชมเชย
ผลงานของ นายศักดิ์สิทธิ์ เสงี่ยมงาม : มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช


รางวัล : ชมเชย
ผลงานของ นายจักรกฤษณ์ สุวชิรัตน์ : มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช Copyright@ 2009