ความเป็นมา กิจกรรมทางวิชาการ ข่าวประชาสัมพันธ์ ฐานข้อมูล ให้คำปรึกษาทางวิชาการ
ผู้ประกอบการด้านการพิมพ์และบรรจุภัณฑ์ ผลงานที่ส่งประกวด ผู้ทรงคุณวุฒิ หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

ผลงานที่ได้รับรางวัลโครงการประกวดการออกแบบเว็บไซต์ "ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน"
ST Alumni Website Design Awards 2014

ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย


รางวัล : รางวัลที่ 1
ผลงานของ นายสรพัศ ศรีสุวรรณ  นายธิติวุฒิ บุญรอด  และ น.ส.วารัตดา ทองคลัง
โรงเรียนจ่านกร้อง


รางวัล : รางวัลที่ 2
ผลงานของ นายณัฐพงษ์ พรมพิทักษ์ น.ส.ณัฐฏิดา พวงทอง และ น.ส.ภัทราพร ลอยบรรดิษฐ์
โรงเรียนอ่างทองปัทมโรจน์วิทยาคม


รางวัล : รางวัลที่ 2
ผลงานของ สามเณรเอกชัย ลามี สามเณรวงศ์กร จูงแพง และสามเณรสงกรานต์ อุดมเหนือ
โรงเรียนมงคลวิทยา


รางวัล : รางวัลที่ 3
ผลงานของ น.ส.ณัฐนันทน์ โตเขียว และนายปริญญเกียรติ สุขประเสริฐ
: โรงเรียนอ่างทองปัทมโรจน์วิทยาคม


รางวัล : รางวัลที่ 3
ผลงานของ นายนพรัตน์ รองทอง น.ส.พรนภา เจริญสุข และ น.ส.กนกวรรณ โพธิ์ทอง
โรงเรียนจ่านกร้อง


รางวัล : ชมเชย
ผลงานของ น.ส.ปาณิสรา ถวิลการ น.ส.ธันยพร สืบสาคร และ น.ส.วิภาพรรณ เตชะชาญวิชิต
โรงเรียนวัดเขมาภิรตาราม


รางวัล : ชมเชย
ผลงานของ นายชวิน อิงชาติเจริญพร
โรงเรียนจ่านกร้อง


รางวัล : ชมเชย
ผลงานของ นายณัฐนนท์ ดวงสูงเนิน และ นายอิทธิพร ชัยยะ
โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัยนนทบุรี


สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช Copyright@ 2014