ความเป็นมา กิจกรรมทางวิชาการ ข่าวประชาสัมพันธ์ ฐานข้อมูล ให้คำปรึกษาทางวิชาการ
ผู้ประกอบการด้านการพิมพ์และบรรจุภัณฑ์ ผลงานที่ส่งประกวด ผู้ทรงคุณวุฒิ หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

ผลงานที่ได้รับรางวัลโครงการประกวดการออกแบบเว็บไซต์ "คืนความสุขให้ผู้สูงอายุ (คสอ.)"

ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย


รางวัล : รางวัลที่ 1
ผลงานของ นายเพชรพิจิตร เทพอุดม นายสถาพร สุนทรปั้น และ น.ส.แก้วสวรรค์ หลิ่วห้อง
มหาวิทยาลัยราชภภัฏสวนสุนันทา


รางวัล : รางวัลที่ 1
ผลงานของ นายเพชรพิจิตร เทพอุดม นายสถาพร สุนทรปั้น และ น.ส.แก้วสวรรค์ หลิ่วห้อง
มหาวิทยาลัยราชภภัฏสวนสุนันทา


รางวัล : รางวัลที่ 1
ผลงานของ นายเพชรพิจิตร เทพอุดม นายสถาพร สุนทรปั้น และ น.ส.แก้วสวรรค์ หลิ่วห้อง
มหาวิทยาลัยราชภภัฏสวนสุนันทา


รางวัล : รางวัลที่ 2
ผลงานของ นายภัทระ ธีระพงษ์ และ นายรชตะ คำพิทักษ์
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย


รางวัล : รางวัลที่ 2
ผลงานของ นายภัทระ ธีระพงษ์ และ นายรชตะ คำพิทักษ์
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย


รางวัล : รางวัลที่ 2
ผลงานของ นายภัทระ ธีระพงษ์ และ นายรชตะ คำพิทักษ์
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย


รางวัล : รางวัลที่ 3
ผลงานของ น.ส.พาขวัญ พัดเย็นใจ และ นายชนุดม เอกเตชวุฒิ
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร


รางวัล : รางวัลที่ 3
ผลงานของ นางสาวพาขวัญ พัดเย็นใจ และ นายชนุดม เอกเตชวุฒิ
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร


รางวัล : ชมเชย
ผลงานของ นายธัชพิชญ์ ชำนาญกิจ
มหาวิทยาลัยศิลปากร


รางวัล : ชมเชย
ผลงานของ นายธัชพิชญ์ ชำนาญกิจ
มหาวิทยาลัยศิลปากร


รางวัล : ชมเชย
ผลงานของ นายธัชพิชญ์ ชำนาญกิจ
มหาวิทยาลัยศิลปากร


รางวัล : ชมเชย
ผลงานของ นายเอกชัย ลามี และ นายสงกรานต์ อุดมเหนือ
มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์


รางวัล : ชมเชย
ผลงานของ นายเอกชัย ลามี และ นายสงกรานต์ อุดมเหนือ
มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์


รางวัล : ชมเชย 3
ผลงานของ นายวรากร ศิรินันติกุล และ นายพีรพล จันทรอินทร
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย


รางวัล : ชมเชย 3
ผลงานของ นายวรากร ศิรินันติกุล และ นายพีรพล จันทรอินทร
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช Copyright@ 2014