ความเป็นมา กิจกรรมทางวิชาการ ข่าวประชาสัมพันธ์ ฐานข้อมูล ให้คำปรึกษาทางวิชาการ
ผู้ประกอบการด้านการพิมพ์และบรรจุภัณฑ์ ผลงานที่ส่งประกวด ผู้ทรงคุณวุฒิ หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

ผลงานที่ได้รับรางวัลโครงการประกวดการออกแบบเว็บไซต์ "ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน"
ST Alumni Website Design Awards 2014

ระดับปริญญาตรี


รางวัล : รางวัลที่ 1
ผลงานของ นายจักรกฤษณ์ สุวชิรัตน์ : มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช


รางวัล : รางวัลที่ 2
ผลงานของ นายอัสลัมภ์ มีชัย : มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ


รางวัล : รางวัลที่ 2
ผลงานของ นายธีรยุทธ กลั่นน้ำเค็ม : มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช


รางวัล : รางวัลที่ 3
ผลงานของ นางสาวประมาภรณ์ คกะเนปะ : มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร


รางวัล : รางวัลที่ 3
ผลงานของ นางสาวพาขวัญ พัดเย็นใจ และ นายชนุดม เอกเตชวุฒิ : มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร


รางวัล : ชมเชย
ผลงานของ นายธนิศ สำราญถิ่น
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก วิทยาเขตจักรพงษภูวนารถ


รางวัล : ชมเชย
ผลงานของ นายกันตภณ พริ้วไธสง
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช


รางวัล : ชมเชย 3
ผลงานของ นายณัฐพงษ์ พุ่มทอง: มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา


สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช Copyright@ 2014