ความเป็นมา กิจกรรมทางวิชาการ ข่าวประชาสัมพันธ์ ฐานข้อมูล ให้คำปรึกษาทางวิชาการ
ผู้ประกอบการด้านการพิมพ์และบรรจุภัณฑ์ ผลงานที่ส่งประกวด ผู้ทรงคุณวุฒิ หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

ผลงานที่ได้รับรางวัลโครงการประกวดการออกแบบเว็บไซต์ "การอนุรักษ์พลังงาน"
ST Alumni Website Design Awards 2013

ระดับปริญญาตรี

รางวัล : รางวัลที่ 1
ผลงานของ นายจักรกฤษณ์ สุวชิรัตน์ : มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช


รางวัล : รางวัลที่ 2
ผลงานของ นางสาววาสนา อุปลา : มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา


รางวัล : รางวัลที่ 2
ผลงานของ นายธวัช ธรรมมะ และ นายภาณุมาส มาลาเจริญ : มหาวิทยาลัยศรีปทุม


รางวัล : รางวัลที่ 3
ผลงานของ นายนาวิน ชัยไธสง : มหาวิทยาลัยขอนแก่น


รางวัล : รางวัลที่ 3
ผลงานของ น.ส.ณัฐญา กรมพะไมย : มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร


รางวัล : ชมเชย 1
ผลงานของ นายธนิศ สำราญถิ่น
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก วิทยาเขตจักรพงษภูวนารถ


รางวัล : ชมเชย 2
ผลงานของ น.ส.พาขวัญ พัดเย็นใจ นายอนันต์สิทธิ์ อุฒรัง และ นายชนุดม เอกเตชวุฒิ
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร


รางวัล : ชมเชย 3
ผลงานของ น.ส.วรรณิสา แขกพงษ์ : มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร

สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช Copyright@ 2009