ความเป็นมา กิจกรรมทางวิชาการ ข่าวประชาสัมพันธ์ ฐานข้อมูล ให้คำปรึกษาทางวิชาการ
ผู้ประกอบการด้านการพิมพ์และบรรจุภัณฑ์ ผลงานที่ส่งประกวด ผู้ทรงคุณวุฒิ หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

ผลงานที่ได้รับรางวัลโครงการประกวดการออกแบบเว็บไซต์ "คืนความสุขให้ผู้สูงอายุ (คสอ.)"

ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย


รางวัล : รางวัลที่ 1
ผลงานของ นายสรพัศ ศรีสุวรรณ  นายศุภวิชญ์ แก้วรุ่งเรือง และนายเกียรติศักดิ์ ปานกลิ่น
โรงเรียนจ่านกร้อง จ.พิษณุโลก


รางวัล : รางวัลที่ 1
ผลงานของ นายสรพัศ ศรีสุวรรณ  นายศุภวิชญ์ แก้วรุ่งเรือง และนายเกียรติศักดิ์ ปานกลิ่น
โรงเรียนจ่านกร้อง จ.พิษณุโลก


รางวัล : รางวัลที่ 1
ผลงานของ นายสรพัศ ศรีสุวรรณ  นายศุภวิชญ์ แก้วรุ่งเรือง และนายเกียรติศักดิ์ ปานกลิ่น
โรงเรียนจ่านกร้อง จ.พิษณุโลก


รางวัล : รางวัลที่ 2
ผลงานของ นายชวิน อิงชาติเจริญพร
โรงเรียนจ่านกร้อง จ.พิษณุโลก


รางวัล : รางวัลที่ 2
ผลงานของ นายชวิน อิงชาติเจริญพร
โรงเรียนจ่านกร้อง จ.พิษณุโลก


รางวัล : รางวัลที่ 3
ผลงานของ นายรัฐศาสตร์ มิ่งแก้ว
โรงเรียนสภาราชินี จ.ตรัง


รางวัล : รางวัลที่ 3
ผลงานของ นายรัฐศาสตร์ มิ่งแก้ว
โรงเรียนสภาราชินี จ.ตรัง


รางวัล : รางวัลที่ 3
ผลงานของ นายณัฐนนท์ ดวงสูงเนิน
โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย นนทบุรี


รางวัล : รางวัลที่ 3
ผลงานของ นายณัฐนนท์ ดวงสูงเนิน
โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย นนทบุรี


รางวัล : ชมเชย
ผลงานของ นายอิทธิพร ชัยยะ
โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย นนทบุรี


รางวัล : ชมเชย
ผลงานของ นายอิทธิพร ชัยยะ
โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย นนทบุรี


รางวัล : ชมเชย
ผลงานของ สามเณรก้องไกล วันเทา สามเณรสุขเสริม เจริญสุข สามเณรพงศกร หลักทรัพย์
โรงเรียนมงคลวิทยา


รางวัล : ชมเชย
ผลงานของ สามเณรก้องไกล วันเทา สามเณรสุขเสริม เจริญสุข สามเณรพงศกร หลักทรัพย์
โรงเรียนมงคลวิทยา


รางวัล : ชมเชย
ผลงานของ นายภัทรพงศ์ ตันติโกวิทย์
โรงเรียสภาราชินี จ.ตรัง


รางวัล : ชมเชย
ผลงานของ นายภัทรพงศ์ ตันติโกวิทย์
โรงเรียสภาราชินี จ.ตรัง

สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช Copyright@ 2014