ความเป็นมา กิจกรรมทางวิชาการ ข่าวประชาสัมพันธ์ ฐานข้อมูล ให้คำปรึกษาทางวิชาการ
ผู้ประกอบการด้านการพิมพ์และบรรจุภัณฑ์ ผลงานที่ส่งประกวด ผู้ทรงคุณวุฒิ หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

ผลงานที่ได้รับรางวัลโครงการประกวดการออกแบบเว็บไซต์ "IoT for Smart Home"

ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย


รางวัล : รางวัลที่ 1
ผลงานของ นายภัทระ ธีระพงษ์ นายรชตะ คำพิทักษ์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
นายปรินทร์ บูรณะนิตย์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์


รางวัล : รางวัลที่ 1
ผลงานของ นายภัทระ ธีระพงษ์ นายรชตะ คำพิทักษ์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
นายปรินทร์ บูรณะนิตย์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์


รางวัล : รางวัลที่ 1
ผลงานของ นายภัทระ ธีระพงษ์ นายรชตะ คำพิทักษ์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
นายปรินทร์ บูรณะนิตย์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์


รางวัล : รางวัลที่ 2
ผลงานของ นายพงศ์ปณต ณ อุบล และ นายรัฐศาสตร์ มิ่งแก้ว
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง


รางวัล : รางวัลที่ 2
ผลงานของ นายพงศ์ปณต ณ อุบล และ นายรัฐศาสตร์ มิ่งแก้ว
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง


รางวัล : รางวัลที่ 2
ผลงานของ นายพงศ์ปณต ณ อุบล และ นายรัฐศาสตร์ มิ่งแก้ว
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง


รางวัล : รางวัลที่ 3
ผลงานของ น.ส.พีรกานต์ รัดรอดกิจ น.ส.พรรณภรณ์ เจียมรัตนะประทีป น.ส.วรรณระวี สิทธิปัญโญ
มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย


รางวัล : รางวัลที่ 3
ผลงานของ น.ส.พีรกานต์ รัดรอดกิจ น.ส.พรรณภรณ์ เจียมรัตนะประทีป น.ส.วรรณระวี สิทธิปัญโญ
มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย


รางวัล : รางวัลที่ 3
ผลงานของ น.ส.พีรกานต์ รัดรอดกิจ น.ส.พรรณภรณ์ เจียมรัตนะประทีป น.ส.วรรณระวี สิทธิปัญโญ
มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย


รางวัล : รางวัลชมเชย
ผลงานของ นายสุทธิพงษ์ พู่ประเสริฐศักดิ์ นายจตุภูมิ หม่อมวงศ์สุวรรณ นายชูเกียรติ เจดีย์สถาน
มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย


รางวัล : รางวัลชมเชย
ผลงานของ นายสุทธิพงษ์ พู่ประเสริฐศักดิ์ นายจตุภูมิ หม่อมวงศ์สุวรรณ นายชูเกียรติ เจดีย์สถาน
มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย


รางวัล : รางวัลชมเชย
ผลงานของ นายสุทธิพงษ์ พู่ประเสริฐศักดิ์ นายจตุภูมิ หม่อมวงศ์สุวรรณ นายชูเกียรติ เจดีย์สถาน
มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย


รางวัล : รางวัลชมเชย
ผลงานของ นายภัทรพงศ์ ตันติโกวิทย์
มหาวิทยาลัยรังสิต


รางวัล : รางวัลชมเชย
ผลงานของ นายภัทรพงศ์ ตันติโกวิทย์
มหาวิทยาลัยรังสิต


รางวัล : รางวัลชมเชย
ผลงานของ นายภัทรพงศ์ ตันติโกวิทย์
มหาวิทยาลัยรังสิต


สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช Copyright@ 2016