ความเป็นมา กิจกรรมทางวิชาการ ข่าวประชาสัมพันธ์ ฐานข้อมูล ให้คำปรึกษาทางวิชาการ
ผู้ประกอบการด้านการพิมพ์และบรรจุภัณฑ์ ผลงานที่ส่งประกวด ผู้ทรงคุณวุฒิ หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

ผลงานที่ได้รับรางวัลโครงการประกวดการออกแบบเว็บไซต์ "IoT for Smart Home"

ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย


รางวัล : รางวัลที่ 1
ผลงานของ นายณัฐพงษ์ พรมพิทักษ์ ,  น.ส.ภัทราพร ลอยบรรดิษฐ์  , น.ส.ณัฏฐธิดา พวงทอง
โรงเรียนอ่างทองปัทมโรจน์วิทยาคม


รางวัล : รางวัลที่ 1
ผลงานของ นายณัฐพงษ์ พรมพิทักษ์ ,  น.ส.ภัทราพร ลอยบรรดิษฐ์  , น.ส.ณัฏฐธิดา พวงทอง
โรงเรียนอ่างทองปัทมโรจน์วิทยาคม


รางวัล : รางวัลที่ 1
ผลงานของ นายณัฐพงษ์ พรมพิทักษ์ ,  น.ส.ภัทราพร ลอยบรรดิษฐ์  , น.ส.ณัฏฐธิดา พวงทอง
โรงเรียนอ่างทองปัทมโรจน์วิทยาคม


รางวัล : รางวัลที่ 2
ผลงานของ น.ส.เยาวลักษณ์ พิชัยรัตน์
โรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง


รางวัล : รางวัลที่ 2
ผลงานของ น.ส.เยาวลักษณ์ พิชัยรัตน์
โรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง


รางวัล : รางวัลที่ 2
ผลงานของ น.ส.เยาวลักษณ์ พิชัยรัตน์
โรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง


รางวัล : รางวัลที่ 3
ผลงานของ สามเณรก้องไกล วันเทา, สามเณรพัสกร มาลีศรีสุกใส, สามเณรกฤษฎา เป็นบุญ
โรงเรียนมงคลวิทยา จังหวัดระยอง


รางวัล : รางวัลที่ 3
ผลงานของ สามเณรก้องไกล วันเทา, สามเณรพัสกร มาลีศรีสุกใส, สามเณรกฤษฎา เป็นบุญ
โรงเรียนมงคลวิทยา จังหวัดระยอง


รางวัล : รางวัลที่ 3
ผลงานของ สามเณรก้องไกล วันเทา, สามเณรพัสกร มาลีศรีสุกใส, สามเณรกฤษฎา เป็นบุญ
โรงเรียนมงคลวิทยา จังหวัดระยอง


รางวัล : รางวัลชมเชย
ผลงานของ สามเณรสันติ เสงี่ยม
โรงเรียนมงคลวิทยา จังหวัดระยอง


รางวัล : รางวัลชมเชย
ผลงานของ สามเณรสันติ เสงี่ยม
โรงเรียนมงคลวิทยา จังหวัดระยอง


รางวัล : รางวัลชมเชย
ผลงานของ สามเณรสันติ เสงี่ยม
โรงเรียนมงคลวิทยา จังหวัดระยอง


รางวัล : รางวัลชมเชย
ผลงานของ นายศุภวิชญ์ แก้วรุ่งเรือง และนายเกียรติศักดิ์ ปานกลิ่น
โรงเรียนจ่านกร้อง จังหวัดพิษณุโลก


รางวัล : รางวัลชมเชย
ผลงานของ นายศุภวิชญ์ แก้วรุ่งเรือง และนายเกียรติศักดิ์ ปานกลิ่น
โรงเรียนจ่านกร้อง จังหวัดพิษณุโลก


รางวัล : รางวัลชมเชย
ผลงานของ นายศุภวิชญ์ แก้วรุ่งเรือง และนายเกียรติศักดิ์ ปานกลิ่น
โรงเรียนจ่านกร้อง จังหวัดพิษณุโลก

สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช Copyright@ 2014