|ระบบสารสนเทศปริญญาตรี |หลักสูตรการศึกษา |

 

 สาขาวิชามนุษยนิเวศศาสตร์

      

หลักสูตรระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2561

 

มีหลักสูตร 1 ระดับ 2 หลักสูตร คือ

 
1.
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต วิชาเอกอาหาร โภชนาการและการประยุกต์ (ฉบับปรับปรุง พ.ศ.2560-TQF)
 
2.
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต วิชาเอกพัฒนาการมนุษย์และครอบครัว (ฉบับปรับปรุง พ.ศ.2559-TQF)
   


e-Book หลักสูตรการศึกษาสาขาวิชามนุษยนิเวศศาสตร์
ใบแทรก

  หมายเหตุ   กำหนดเวลาการเปิดสอนแต่ละหลักสูตรสามารถดูรายละเอียดได้ที่ http://www.stou.ac.th/main/apply.htmll

ระดับปริญญาตรี

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต วิชาเอกอาหาร โภชนาการและการประยุกต์
(Bachelor of Science Program in Food, Nutrition and Applications)
  ชื่อปริญญา
 
ชื่อเต็ม
วิทยาศาสตรบัณฑิต (อาหาร โภชนาการและการประยุกต์)
  อักษรย่อ วท.บ. (อาหาร โภชนาการและการประยุกต์)
  ชื่อเต็มภาษาอังกฤษ Bachelor of Science (Food, Nutrition and Applications)
  อักษรย่อภาษาอังกฤษ B.Sc. (Food, Nutrition and Applications)
   
  คุณสมบัติของผู้สมัคร
 
1.
สำเร็จการศึกษาประโยคมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6) หรือเทียบเท่าตามที่กระทรวงศึกษาธิการรับรอง หรือ
 
2.
สำเร็จการศึกษาจากการศึกษานอกระบบหรือผู้ที่ศึกษาตามอัธยาศัย และได้รับการเทียบโอนผลการศึกษาซึ่งสภาวิชาการพิจารณาแล้วเห็นสมควรให้รับเข้าศึกษาได้
       
       

ระดับปริญญาตรี

หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต วิชาเอกพัฒนาการมนุษย์และครอบครัว
(Bachelor of Arts Program in Human and Family Development)
  ชื่อปริญญา
 
ชื่อเต็ม
ศิลปศาสตรบัณฑิต (พัฒนาการมนุษย์และครอบครัว)
  อักษรย่อ ศศ.บ. (พัฒนาการมนุษย์และครอบครัว)
  ชื่อเต็มภาษาอังกฤษ Bachelor of Arts (Human and Family Development)
  อักษรย่อภาษาอังกฤษ B.A. (Human and Family Development)
   
  คุณสมบัติของผู้สมัคร
 
1.
สำเร็จการศึกษาประโยคมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6) หรือเทียบเท่าตามที่กระทรวงศึกษาธิการรับรอง หรือ
 
2.
สำเร็จการศึกษาประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) หรือเทียบเท่าตามที่กระทรวงศึกษาธิการรับรอง หรือ
       

จำนวนผู้เยี่ยมชม : 79010 คน

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม ศูนย์สารสนเทศ โทร. 0 2504 7788

ควรใช้ความละเอียดหน้าจอที่ 1024 by 768 pixels และ Internet Explorer version 5.5 + ขึ้นไป
จัดทำข้อมูลโดย ฝ่ายพัฒนาหลักสูตรและการสอน สำนักวิชาการ
จัดทำระบบโดย คณะทำงานบริหารสารสนเทศในระบบอินเทอร์เน็ตและอินทราเน็ต มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
Last updated: 6-February-2021; 11:39 AM
© 2003 Sukhothai Thammathirat Open University. All rights reserved.