การสอบระบบใหม่ด้วยคอมพิวเตอร์

   เข้าสอบได้เมื่อพร้อม โดยไม่ต้องรอสอบไล่เมื่อสิ้นภาคการศึกษา
   ทราบผลสอบทันทีเมื่อทำข้อสอบเสร็จ
     

ขั้นตอนการลงทะเบียนสอบ Walk-in Exam

         นักศึกษาสามารถลงทะเบียนสอบ Walk-in Exam และชำระเงินค่าลงทะเบียนสอบได้ 2 วิธี ดังนี้

วิธีที่ 1
   ลงทะเบียนสอบ และชำระเงินค่าลงทะเบียนสอบผ่านระบบ KTB Online

วิธีที่ 2
   ลงทะเบียนสอบ และชำระเงินค่าลงทะเบียนสอบผ่าน เคาน์เตอร์ธนาคารกรุงไทย มหาชนจำกัด


ลงทะเบียนสอบ และชำระเงินค่าลงทะเบียนสอบผ่านระบบ KTB Online

ขั้นตอนที่ 1 สมัครใช้บริการ KTB Online
    สมัครใช้บริการ KTB Online ของธนาคารกรุงไทย มหาชนจำกัด เพื่อขอรับ User และ Password สำหรับการชำระเงินค่าลงทะเบียนสอบ เมื่อนักศึกษาได้รับ UserId และ Password จากธนาคารแล้ว นักศึกษาต้องกำหนดรหัสผู้ใช้งาน (UserID) และ รหัสผ่าน ใหม่เพื่อใช้ในการชำระเงิน
(ดูรายละเอียด การสมัครใช้บริการ KTB Online ด้านล่าง)

ขั้นตอนที่ 2 ลงทะเบียนสอบ Walk-in Exam
    1. สมัครสมาชิกก่อนเข้าใช้งานระบบลงทะเบียนสอบ โดยเลือกประเภทสมาชิก
นักศึกษา (สำหรับนักศึกษาที่เข้าใช้ระบบลงทะเบียนสอบเป็นครั้งแรก) และกรอกรายละเอียดประวัติส่วนบุคคล
    2. ระบบจะแจ้งให้ยืนยัน user และ password ทาง e-mail
    3. คลิกเลือกเข้าสู่ระบบเพื่อทำการลงทะเบียนสอบ
    4. เลือกมุมมองตารางสอบ หรือมุมมองปฏิทิน เพื่อเลือกชุดวิชาที่ต้องการสอบ สถานที่สอบ ตารางสอบ วันสอบ และเวลาสอบ ชุดวิชาละ 1 คาบการสอบ
    5. ยืนยันการทำรายการเลือกชุดวิชาที่สอบ วันและเวลาสอบ
    6. คลิกปุ่ม รายการรอการยืนยัน หรือ เพื่อชำระเงิน หรือเพิ่มชุดวิชาที่จะสอบ
    7. เลือกช่องทางการชำระเงิน KTB Online
    8. เมื่อชำระเงินเรียบร้อยแล้ว พิมพ์บัตรเข้าสอบ (e-ticket) เพื่อนำมาใช้ในวันสอบ โดยมหาวิทยาลัย
จะส่งให้ทาง e-mail ของนักศึกษา หรือ
    8.1 Login เข้าระบบลงทะเบียนสอบ
    8.2 เลือกรายการที่ลงทะเบียนสำเร็จ
    8.3. คลิกพิมพ์บัตรเข้าสอบ (e-ticket)

   ทั้งนี้ มหาวิทยาลัย ไม่อนุญาต ให้แสดง e-ticket ผ่านทางโทรศัพท์มือถือ หรืออุปกรณ์สื่อสารทุกชนิด เนื่องจากนักศึกษาต้องปิดอุปกรณ์ดังกล่าวก่อนเข้าห้องสอบตามระเบียบของมหาวิทยาลัย


การสมัครใช้บริการ KTB Online

     1. กรณีที่นักศึกษายังไม่มีบัญชีเงินฝากออมทรัพย์กับธนาคารกรุงไทย ให้นักศึกษาเปิดบัญชีเงินฝากออมทรัพย์กับธนาคารกรุงไทยสาขาใดก็ได้ทั่วประเทศ และแจ้งธนาคารขอใช้บริการ KTB Online  ธนาคารจะให้ UserID และ Password ซึ่งนักศึกษาจะต้องทำการเปลี่ยน รหัสผู้ใช้งาน
(UserID และ Password ใหม่ที่ http://www.ktbonline.ktb.co.th/new/ ) ก่อนเข้าใช้งานระบบสอบของมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช เพื่อใช้ในการชำระเงินค่าลงทะเบียนสอบ

     2. กรณีนักศึกษามีบัญชีเงินฝากออมทรัพย์กับธนาคารกรุงไทยแล้ว
        2.1 ให้นักศึกษานำสำเนาบัตรประชาชน และสมุดเงินฝากธนาคารไปติดต่อธนาคารกรุงไทย
เพื่อขอใช้บริการ KTB Online โดยธนาคารจะออก UserID และ Password ในการใช้งาน หรือ  
        2.2 นักศึกษาสามารถสมัครใช้บริการ KTB Online ที่ตู้ ATM ของธนาคารกรุงไทยได้ตลอด 24 ชั่วโมง

     3. เมื่อนักศึกษาลงทะเบียนสอบ Walk-in Exam ระบบจะหักเงินจำนวน 300 บาท ต่อ 1 ชุดวิชาจากยอดเงินในบัญชีเงินฝากธนาคารกรุงไทยของนักศึกษา (และค่าธรรมเนียม 10 บาทต่อการทำรายการ 1 ครั้ง)


ลงทะเบียนสอบ และชำระเงินค่าลงทะเบียนสอบทาง เคาน์เตอร์ธนาคาร กรุงไทย

ขั้นตอนการลงทะเบียนสอบ

     1. สมัครสมาชิกก่อนเข้าใช้งานระบบลงทะเบียนสอบ ที่ สมัครสมาชิก โดยเลือกประเภทสมาชิกนักศึกษา
(สำหรับนักศึกษาที่เข้าใช้ระบบลงทะเบียนสอบเป็นครั้งแรก) และกรอกรายละเอียดประวัติส่วนบุคคล     
     2. ระบบจะแจ้งให้ยืนยัน user และ password ทาง e-mail      
     3. คลิกเลือกเข้าสู่ระบบเพื่อทำการลงทะเบียนสอบ      
     4. เลือกมุมมองตารางสอบ หรือมุมมองปฏิทิน เพื่อเลือกชุดวิชาที่ต้องการสอบ สถานที่สอบ ตารางสอบ วันสอบ และเวลาสอบ ชุดวิชาละ 1 คาบการสอบ     
     5. ยืนยันการทำรายการเลือกชุดวิชาที่สอบ วันและเวลาสอบ
     6. คลิกปุ่ม รายการรอการยืนยัน หรือ เพื่อชำระเงิน หรือเพิ่มชุดวิชาที่จะสอบ
     7. เลือกช่องทางการชำระเงินทางเคาน์เตอร์ธนาคารและพิมพ์ใบชำระเงิน
     8. นำแบบฟอร์มการชำระเงินไปชำระที่ธนาคารกรุงไทย (เท่านั้น) ทุกสาขา  ภายใน 2 วันหลังจากลงทะเบียนสอบ หากนักศึกษาไม่ชำระเงินตามกำหนด ระบบจะตัดชื่อออกและให้โอกาสผู้อื่นลงทะเบียนสอบต่อไป
     9. เมื่อชำระเงินเรียบร้อยแล้ว พิมพ์บัตรเข้าสอบ (e-ticket) เพื่อนำมาใช้ในวันสอบ โดยมหาวิทยาลัยจะส่งให้ทาง
e-mail ของนักศึกษาหลังจากมหาวิทยาลัยได้รับข้อมูล  การชำระเงินเรียบร้อยแล้ว (ประมาณ 2 วัน หลังจากชำระเงิน
ผ่านเคาน์เตอร์ธนาคารกรุงไทย) หรือ
     9.1 Login เข้าระบบลงทะเบียนสอบ
     9.2 เลือกรายการที่ลงทะเบียนสำเร็จ
     9.3. คลิกพิมพ์บัตรเข้าสอบ (e-ticket)

     ทั้งนี้ มหาวิทยาลัย ไม่อนุญาต ให้แสดง e-ticket ผ่านทางโทรศัพท์มือถือ หรืออุปกรณ์สื่อสารทุกชนิด เนื่องจากนักศึกษาต้องปิดอุปกรณ์ดังกล่าวก่อนเข้าห้องสอบตามระเบียบของมหาวิทยาลัย

     10. ตรวจดูรายละเอียดการลงทะเบียนสอบและรายการชำระเงินที่ได้ดำเนินการไว้ ในภาคการศึกษานี้


ข้อควรระวัง

ก่อนลงทะเบียนสอบและชำระเงินด้วยระบบ KTB Online โปรดศึกษาคู่มือการลงทะเบียนสอบโดยละเอียด
    ที่ คู่มือการลงทะเบียนสอบ
การเปลี่ยน UserID และ Password ของ KTB Online ที่ เปลี่ยน UserID และ Password
กรอกใบรายการลงทะเบียนสอบ ที่ ลงทะเบียนสอบ