มสธ.
หน้าแรก
คุณสมบัติผู้สมัคร
โครงสร้างหลักสูตรการศึกษา
โปรแกรมการลงทะเบียนเรียน
ค่าธรรมเนียมการศึกษา
สาขาวิชาอื่นๆ

        
      
สาขาวิชานิติศาสตร์   มุ่งผลิตบัณฑิตทางกฎหมายและพัฒนาบุคลากรให้มีความรู้ ความสามารถ และประสบการณ์ที่เหมาะสม ตามความต้องการของสังคมในวิชาชีพที่เกี่ยวข้องกับกฎหมายรวมทั้งส่งเสริมการวิจัยค้นคว้าทางด้านกฎหมายให้กว้างขวางทันต่อเหตุการณ์ และให้บริการทางวิชาการแก่สังคมโดยการเผยแพร่ความรู้ทางกฎหมายและให้ความช่วยเหลือทางกฎหมายแก่ประชาชน เช่น บริการตอบ ปัญหากฎหมาย โครงการกฎหมายเพื่อชาวบ้าน เป็นต้น
          สาขาวิชานิติศาสตร์ เปิดหลักสูตรปริญญาตรี (4 ปี) และหลักสูตรปริญญาตรีต่อเนื่อง (3 ปี) เน้นการศึกษาวิชากฎหมายในลักษณะต่างๆ เพื่อนำไปประกอบอาชีพทางกฎหมาย เช่น ผู้พิพากษา อัยการ ทนายความ นิติกร ที่ปรึกษากฎหมาย เป็นต้น เปิดสอนวิชาเอกต่างๆ ดังนี้
                1. วิชาเอกนิติศาสตร์ 4 ปี
                2. วิชาเอกนิติศาสตร์ 3 ปี


          สาขาวิชานิติศาสตร์มีวัตถุประสงค์ ดังนี้
                1) ผลิตบัณฑิตวิชานิติศาสตร์ที่มีความรู้ความสามารถและประสบการณ์ที่เหมาะสมตามความต้องการของสังคม
                2) พัฒนาบุคลากรที่อยู่ในวงอาชีพที่เกี่ยวข้องกับกฎหมายให้มีความรู้ ความสามารถ และประสบการณ์ที่เหมาะสมกับลักษณะงาน และสภาพสังคม
                3) ให้บริการทางวิชาการแก่สังคมในรูปการเผยแพร่ความรู้ทางกฎหมาย และให้ความช่วยเหลือทางกฎหมายที่จำเป็นต่อการดำรงชีพ และหน้าที่การงาน ตลอดจนให้การศึกษาต่อเนื่องในระดับต่างๆ
                4) ส่งเสริมให้ผู้ที่เกี่ยวข้องกับวิชาชีพกฎหมายตลอดจนประชาชนทั่วไปมีความสำนึกในความยุติธรรม และคุณธรรมอันสูง

          ผู้ที่สำเร็จการศึกษาในสาขาวิชานิติศาสตร์   สามารถประกอบอาชีพได้ทุกอาชีพ และยังสามารถเข้ารับราชการได้ในทุกกระทรวง ทบวง กรม เช่น ผู้พิพากษา พนักงานอัยการ พนักงานสอบสวน ตำรวจ นายทหารพระธรรมนูญ นิติกร ปลัดอำเภอ หรือประกอบอาชีพอิสระ เช่น ทนายความ ที่ปรึกษากฎหมาย ตั้งสำนักงานทนายความ และสามารถศึกษาต่อในสำนักอบรมศึกษากฎหมายแห่งเนติบัณฑิตยสภา เพื่อสอบเป็นเนติบัณฑิตไทย (น.บ.ท.) ในระดับสูงขึ้นต่อไปได้ และสามารถศึกษาต่อในระดับสูงขึ้นทั้งในและต่างประเทศ

บนสุด/top   


หลักสูตร คุณสมบัติของผู้สมัคร
หลักสูตรปริญญาตรี 4 ปี
 • วิชาเอกนิติศาสตร์ 4 ปี (40114)

  ผู้สมัครต้องมีคุณสมบัติข้อใดข้อหนึ่ง ดังนี้

 
  1. สำเร็จการศึกษาประโยคมัธยมศึกษาตอนต้น (ม. 3) หรือเทียบเท่า และประกอบอาชีพ
       มาแล้ว ไม่น้อยกว่า 5 ปี หลังจากสำเร็จการศึกษา หรือ
  
2. สำเร็จการศึกษาประโยคมัธยมศึกษาตอนต้น (ม. 3) หรือเทียบเท่า
โดยมีอายุไม่ตํ่ากว่า
       25 ปีบริบูรณ์  ในวันเปิดภาคการศึกษาที่สมัคร 
หรือ
   3.
สำเร็จการศึกษาประโยคมัธยมศึกษาตอนต้น (ม. 3) หรือเทียบเท่า  และผ่านการอบรม
       หลักสูตรระดับประกาศนียบัตรที่สภามหาวิทยาลัยรับรอง หรือ

   4. สำเร็จการศึกษาประโยคมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม. 6) หรือเทียบเท่า หรือ
   5. สำเร็จการศึกษาประกาศนียบัตรวิชาชีพเทคนิค (ปวท.) ทุกสาขาวิชา หรือ

   6. สำเร็จการศึกษาประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ทุกสาขาวิชา

หลักสูตรปริญญาตรีต่อเนื่อง 3 ปี
 • วิชาเอกนิติศาสตร์ 3 ปี (40113)
  ผู้สมัครต้องมีคุณสมบัติข้อใดข้อหนึ่ง ดังนี้

  
1. สำเร็จการศึกษาขั้นปริญญาตรี หรือเทียบเท่า หรือสูงกว่า หรือ
   2. สำเร็จการศึกษาขั้นอนุปริญญาที่มีหลักสูตรไม่ตํ่ากว่า 3 ปี หรือเทียบเท่า (ยกเว้น ปวส.) หรือ

   3. สำเร็จการศึกษาขั้นอนุปริญญาที่มีหลักสูตรไม่ถึง 3 ปี หรือ เทียบเท่า (ยกเว้น ปวท.)
บนสุด/top   


หลักสูตรปริญญาตรี 4 ปี
วิชาเอกนิติศาสตร์ 4 ปี (40114)
โครงสร้างหลักสูตร
ก. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 3-5 ชุดวิชา
ข. หมวดวิชาแกน 7 ชุดวิชา
ค. หมวดวิชาเฉพาะ 11 ชุดวิชา
ง. หมวดวิชาเลือกเสรี 1 ชุดวิชา
รวมตลอดหลักสูตรต้องศึกษาไม่น้อยกว่า 22-24 ชุดวิชา หรือ 132-144 หน่วยกิต
รายละเอียดหลักสูตร
  ก. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
1. สำหรับผู้สำเร็จการศึกษาประโยคมัธยมศึกษาตอนต้น (ม. 3) หรือเทียบเท่า หรือประโยคมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม. 6) หรือเทียบเท่า
  ให้ศึกษาหมวดวิชาศึกษาทั่วไป 5 ชุดวิชา
  - บังคับ 1 ชุดวิชา
 • 10151 ไทยศึกษา
  - และเลือก 4 ชุดวิชา จากชุดวิชาต่อไปนี้
 • 10103 ทักษะชีวิต
 • 10111 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร
 • 10121 อารยธรรมมนุษย์
 • 10131 สังคมมนุษย์
 • 10141 วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อมเพื่อชีวิต
 • 10152 ไทยกับสังคมโลก
 • 10161 ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร
2. สำหรับผู้สำเร็จการศึกษาประกาศนียบัตรวิชาชีพเทคนิค (ปวท.)
    2.1 ปวท. ประเภทวิชาบริหารธุรกิจ

          ให้ศึกษาหมวดวิชาศึกษาทั่วไป 3 ชุดวิชา
 • 10121 อารยธรรมมนุษย์
 • 10141 วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อมเพื่อชีวิต
 • 10151 ไทยศึกษา
    2.2 ปวท. ประเภทวิชาช่างอุตสาหกรรม เกษตรกรรม คหกรรม ศิลปหัตถกรรม
  ให้ศึกษาหมวดวิชาศึกษาทั่วไป 3 ชุดวิชา
 • 10121 อารยธรรมมนุษย์
 • 10131 สังคมมนุษย์
 • 10151 ไทยศึกษา
3. สำหรับผู้สำเร็จการศึกษาประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)
    3.1 ปวส. ประเภทวิชาบริหารธุรกิจ อุตสาหกรรมการท่องเที่ยว ศิลปศาสตร์ (ภาษาต่างประเทศ)
  ให้ศึกษาหมวดวิชาศึกษาทั่วไป 3 ชุดวิชา
 • 10121 อารยธรรมมนุษย์
 • 10141 วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อมเพื่อชีวิต
 • 10151 ไทยศึกษา
    3.2 ปวส. ประเภทวิชาคหกรรม เกษตรกรรม ช่าง (ช่างโยธา ช่างไฟฟ้า ช่างกล ช่างอุตสาหกรรม ช่างพิมพ์ ช่างภาพ) เคมีอุตสาหกรรม 
          ศิลปหัตถกรรม

  ให้ศึกษาหมวดวิชาศึกษาทั่วไป 3 ชุดวิชา
 • 10121 อารยธรรมมนุษย์
 • 10131 สังคมมนุษย์
 • 10151 ไทยศึกษา

  ข. หมวดวิชาแกน 7 ชุดวิชา
 • 40101 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับกฎหมายทั่วไป
 • 41201 กฎหมายมหาชน
 • 41211 กฎหมายแพ่ง 1 : บุคคล นิติกรรม สัญญา
 • 41212 กฎหมายแพ่ง2 : หนี้ ละเมิด
 • 41213 กฎหมายว่าด้วยทรัพย์สิน
 • 41231 กฎหมายอาญา 1 : ภาคบทบัญญัติทั่วไป
 • 41232 กฎหมายอาญา 2 : ภาคความผิด

  ค. หมวดวิชาเฉพาะ 11 ชุดวิชา                                                                                                                                  
  - บังคับ 10 ชุดวิชา
 • 41311 กฎหมายแพ่ง 3 : ครอบครัวมรดก
 • 41321 กฎหมายพาณิชย์ 1 : ซื้อขายเช่าทรัพย์ เช่าซื้อ
 • 41322 กฎหมายพาณิชย์ 2 : ยืมฝากทรัพย์ ตัวแทน ประกันภัย
 • 41323 กฎหมายพาณิชย์ 3 : ประกันด้วยบุคคลและทรัพย์ ตั๋วเงิน
 • 41324 กฎหมายพาณิชย์ 4 : หุ้นส่วนบริษัท
 • 41341 กฎหมายวิธีสบัญญัติ 1 : หลักทั่วไปในวิธีพิจารณาความแพ่ง
 • 41342 กฎหมายวิธีสบัญญัติ 2 : วิธีพิจารณาความแพ่งและกฎหมายล้มละลาย
 • 41343 กฎหมายวิธีสบัญญัติ 3 : วิธีพิจารณาความอาญา
 • 41444 ประสบการณ์วิชาชีพกฎหมาย 
 • 41451 กฎหมายระหว่างประเทศ
  - และเลือก 1 ชุดวิชา จากชุดวิชาต่อไปนี้ *
 • 41401 ภาษาอังกฤษสำหรับนักกฎหมาย
 • 41402 ระบบกฎหมายไทยและต่างประเทศ
 • 41403 กฎหมายกับการเปลี่ยนแปลงของสังคม **
 • 41404 กฎหมายแรงงาน
 • 41405 กฎหมายสิ่งแวดล้อม
 • 41406 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการบริหารธุรกิจ
 • 41421 กฎหมายภาษีอากร 1 : ภาษีเงินได้
 • 41423 กฎหมายธุรกิจระหว่างประเทศ **
 • 41431 การบริหารงานยุติธรรม
 • 41432 กฎหมายอาญา3 : ความผิดอาญาตามกฎหมายอื่น
 • 41452 สถาบันระหว่างประเทศ
 • 41454 กฎหมายสิทธิมนุษยชน
 • 41455 กฎหมายทรัพย์สินทางปัญญา

  ง. หมวดวิชาเลือกเสรี 1 ชุดวิชา
      เลือก 2 ชุดวิชา จากชุดวิชาต่าง ๆ ที่เปิดสอนตามหลักสูตรในระดับปริญญาตรี ยกเว้นชุดวิชาที่สาขาวิชาไม่อนุญาตให้เลือกเป็น
  ชุดวิชาเลือกเสรี โดยดูรายชื่อชุดวิชาจากเอกสารหลักสูตรการศึกษาสาขาวิชาที่มหาวิทยาลัยจะจัดส่งให้เมื่อขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษาแล้ว
  หมายเหตุ * นักศึกษาที่ต้องการสอบเป็นเนติบัณฑิตไทย หรือประกอบอาชีพเป็นพนักงานอัยการ ผู้พิพากษา ทนายความ นิติกร หรือ
                  ที่ปรึกษากฎหมาย ควรเเลือกเรียน ชุดวิชา 41404 กฎหมายแรงงาน ชุดวิชา 41421 กฎหมายภาษ๊อากร 1:ภาษีเงินได้
                  และชุดวิชา 41455 กฎหมายทรัพย์สินทางปัญญา
              ** งดเปิดสอน จนกว่าจะปรับปรุงชุดวิชาแล้วเสร็จ

หลักสูตรปริญญาตรีต่อเนื่อง 3 ปี
วิชาเอกนิติศาสตร์ 3 ปี (40113)
โครงสร้างหลักสูตร
ก. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป (ดูรายละเอียดหลักสูตร)
ข. หมวดวิชาแกน 7 ชุดวิชา
ค. หมวดวิชาเฉพาะ 11 ชุดวิชา
รวมตลอดหลักสูตรต้องศึกษาไม่น้อยกว่า 18-20 ชุดวิชา หรือ 108-120 หน่วยกิต
รายละเอียดหลักสูตร
  ก. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
1. สำหรับผู้สำเร็จการศึกษาปริญญาตรี หรือเทียบเท่า หรือสูงกว่าในสาขาอื่น ได้รับการยกเว้น ไม่ต้องศึกษาหมวดวิชาศึกษาทั่วไป
2. สำหรับผู้สำเร็จการศึกษาอนุปริญญาที่มีหลักสูตรไม่ตํ่ากว่า 3 ปี ได้รับการยกเว้น ไม่ต้องศึกษาหมวดวิชาศึกษาทั่วไป
3. สำหรับผู้สำเร็จการศึกษาอนุปริญญาที่มีหลักสูตรไม่ถึง 3 ปี
  ให้ศึกษาหมวดวิชาศึกษาทั่วไป 2 ชุดวิชา
 • 10131 สังคมมนุษย์
 • 10151 ไทยศึกษา

  ข. หมวดวิชาแกน 7 ชุดวิชา
 • 40101 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับกฎหมายทั่วไป
 • 41201 กฎหมายมหาชน
 • 41211 กฎหมายแพ่ง 1 : บุคคล นิติกรรม สัญญา
 • 41212 กฎหมายแพ่ง 2 : หนี้ ละเมิด
 • 41213 กฎหมายว่าด้วยทรัพย์สิน
 • 41231 กฎหมายอาญา 1 : ภาคบทบัญญัติทั่วไป
 • 41232 กฎหมายอาญา 2 : ภาคความผิด

  ค. หมวดวิชาเฉพาะ 11 ชุดวิชา                                                                                                            
  - บังคับ 10 ชุดวิชา
 • 41311 กฎหมายแพ่ง 3 : ครอบครัว มรดก
 • 41321 กฎหมายพาณิชย์ 1 : ซื้อขายเช่าทรัพย์ เช่าซื้อ
 • 41322 กฎหมายพาณิชย์ 2 : ยืม ฝากทรัพย์ ตัวแทน ประกันภัย
 • 41323 กฎหมายพาณิชย์ 3 : ประกันด้วยบุคคลและทรัพย์ ตั๋วเงิน
 • 41324 กฎหมายพาณิชย์ 4 : หุ้นส่วนบริษัท
 • 41341 กฎหมายวิธีสบัญญัติ 1 : หลักทั่วไปในวิธีพิจารณาความแพ่ง
 • 41342 กฎหมายวิธีสบัญญัติ 2 : วิธีพิจารณาความแพ่งและกฎหมายล้มละลาย
 • 41343 กฎหมายวิธีสบัญญัติ 3 : วิธีพิจารณาความอาญา
 • 41444 ประสบการณ์วิชาชีพกฎหมาย
 • 41451 กฎหมายระหว่างประเทศ
  - และเลือก 1 ชุดวิชา จากชุดวิชาต่อไปนี้ *
 • 41401 ภาษาอังกฤษสำหรับนักกฎหมาย
 • 41402 ระบบกฎหมายไทยและต่างประเทศ
 • 41403 กฎหมายกับการเปลี่ยนแปลงของสังคม **
 • 41404 กฎหมายแรงงาน
 • 41405 กฎหมายสิ่งแวดล้อม
 • 41406 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการบริหารธุรกิจ
 • 41421 กฎหมายภาษีอากร 1 : ภาษีเงินได้
 • 41423 กฎหมายธุรกิจระหว่างประเทศ **
 • 41431 การบริหารงานยุติธรรม
 • 41432 กฎหมายอาญา 3 : ความผิดอาญาตามกฎหมายอื่น
 • 41452 สถาบันระหว่างประเทศ
 • 41454 กฎหมายสิทธิมนุษยชน
 • 41455 กฎหมายทรัพย์สินทางปัญญา
  หมายเหตุ * นักศึกษาที่ต้องการสอบเป็นเนติบัณฑิตไทย หรือประกอบอาชีพเป็นพนักงานอัยการ ผู้พิพากษา ทนายความ นิติกร หรือ
                  ที่ปรึกษากฎหมาย ควรเเลือกเรียน ชุดวิชา 41404 กฎหมายแรงงาน ชุดวิชา 41421 กฎหมายภาษ๊อากร 1:ภาษีเงินได้
                  และชุดวิชา 41455 กฎหมายทรัพย์สินทางปัญญา
              ** งดเปิดสอน จนกว่าจะปรับปรุงชุดวิชาแล้วเสร็จ
บนสุด/top   คำแนะนำ
  มหาวิทยาลัยกำหนดโปรแกรมการลงทะเบียนเรียน ประจำภาคปลาย ปีการศึกษา  2549  เพื่อเป็น
แนวทางให้นักศึกษาตัดสินใจ
               เลือกชุดวิชาสำหรับ
ลงทะเบียนเรียน โดยนักศึกษาสามารถลงทะเบียนเรียนได้ไม่เกิน  3  ชุดวิชา  แต่ไม่น้อยกว่า  1  ชุดวิชา
               ในแต่ละภาคการศึกษา
มีแนวทางการลงทะเบียนเรียน ดังนี้                   

               แนวทางที่  1  ลงทะเบียนเรียนตามโปรแกรมลงทะเบียนเรียน
ของสาขาวิชา
                  1.1 เลือกลงทะเบียนเรียนชุดวิชาตามโปรแกรมการลงทะเบียนเรียนที่สาขาวิชากำหนดให้ ในแต่ละภาคการศึกษา
                  1.2 ถ้าลงทะเบียนเรียนมากกว่า 1 ชุดวิชา ชุดวิชาที่ลงทะเบียนเรียนต้องไม่มีวันและคาบเวลาสอบตรงกัน
                        โดยดูจากตารางสอบไล่ประจำภาคการศึกษานั้น ๆ ประกอบการตัดสินใจเลือกชุดวิชาที่ลงทะเบียนเรียน

               แนวทางที่  2  ลงทะเบียนเรียนตามหมวดวิชาในโครงสร้างหลักสูตร
                  2.1 ให้ศึกษาชุดวิชาที่จะลงทะเบียนเรียนจากหมวดวิชาที่ปรากฏในโครงสร้างหลักสูตรตามวุฒิการศึกษาที่ใช้สมัคร
                  2.2 ควรลงทะเบียนเรียนชุดวิชาในหมวดวิชาศึกษาทั่วไปก่อน  ทั้งนี้เพื่อให้สามารถทำความเข้าใจเนื้อหาชุดวิชา
                        ในระดับที่เป็นพื้นฐาน แล้วจึงเรียนชุดวิชาในหมวดวิชาแกน หมวดวิชาเฉพาะ และหมวดวิชาเลือกเสรี (ถ้ามี)  ตามลำดับ

                  2.3 ชุดวิชาที่ลงทะเบียนเรียนต้องเป็นชุดวิชาที่เปิดสอนในภาคการศึกษานั้นๆ โดยดูรายชื่อชุดวิชาที่เปิดสอนจากตารางสอบไล่
                        ประจำภาคการศึกษา ที่ลงทะเบียนเรียน

                  2.4 ถ้าลงทะเบียนเรียนมากกว่า  1  ชุดวิชา  ให้ตรวจสอบกำหนดวันและคาบเวลาสอบ  ของชุดวิชานั้นๆจากตารางสอบไล่
                        ประจำภาคการศึกษาที่ลงทะเบียนเรียน  เนื่องจากมหาวิทยาลัยไม่อนุญาตให้นักศึกษาเข้าสอบมากกว่า  1  ชุดวิชา                                         ในวันและคาบเวลาสอบเดียวกัน
              สำหรับชุดวิชาประสบการณ์วิชาชีพเป็นชุดวิชาที่นักศึกษาจะต้องลงทะเบียนเรียนในภาคการศึกษาสุดท้ายก่อนจบการศึกษาเท่านั้น  
       นั่นคือ นักศึกษาจะต้องเหลือ
ชุดวิชาที่ต้องศึกษาไม่เกิน 3 ชุดวิชา และจะต้องเข้ารับการอบรมเข้มเสริมประสบการณ์วิชาชีพที่มหาวิทยาลัย
       หรือสถานที่ที่มหาวิทยาลัยกำหนดโดยถือเป็นส่วนหนึ่งของการศึกษาชุดวิชาดังกล่าว

 หลักสูตรปริญญาตรี 4 ปี
  วิชาเอกนิติศาสตร์ 4 ปี รหัสวิชาเอก 40114
     1) สำหรับผู้สำเร็จการศึกษา ม.3 หรือ ม.6 หรือเทียบเท่า
รหัสชุดวิชา - ชื่อชุดวิชา
วันสอบ
เวลาสอบ
10151 ไทยศึกษา
อาทิตย์ 29 เม.ย. 2550
13.30 - 16.30 น.
และเลือก 2 ชุดวิชา จากชุดวิชาต่อไปนี้
10103 ทักษะชีวิต
เสาร์ 28 เม.ย. 2550
09.00 - 12.00 น.
10111 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร
เสาร์ 28 เม.ย. 2550
09.00 - 12.00 น.
10121 อารยธรรมมนุษย์
อาทิตย์ 29 เม.ย. 2550
09.00 - 12.00 น.
10131 สังคมมนุษย์
เสาร์ 28 เม.ย. 2550
09.00 - 12.00 น.
10141 วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อมเพื่อชีวิต
เสาร์ 28 เม.ย. 2550
13.30 - 16.30 น.
10152 ไทยกับสังคมโลก
อาทิตย์ 29 เม.ย. 2550
09.00 - 12.00 น.
10161 ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร
เสาร์ 28 เม.ย. 2550
09.00 - 12.00 น.
  วิชาเอกนิติศาสตร์ 4 ปี รหัสวิชาเอก 40114
     2) สำหรับผู้สำเร็จการศึกษา ปวท. และ ปวส. ทุกสาขาวิชา
รหัสชุดวิชา - ชื่อชุดวิชา
วันสอบ
เวลาสอบ
40101 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับกฎหมายทั่วไป
เสาร์ 28 เม.ย. 2550
13.30 - 16.30 น.
41211 กฎหมายแพ่ง 1 : บุคคล นิติกรรม  สัญญา *
เสาร์ 28 เม.ย. 2550
09.00 - 12.00 น.
41231 กฎหมายอาญา 1 : ภาคบทบัญญัติทั่วไป **
อาทิตย์ 29 เม.ย. 2550
13.30 - 16.30 น.

 หลักสูตรปริญญาตรีต่อเนื่อง 3 ปี
  วิชาเอกนิติศาสตร์ 3 ปี รหัสวิชาเอก 40113
     1) สำหรับผู้สำเร็จการศึกษาขั้นปริญญาตรี หรือ เทียบเท่า หรือสูงกว่า
     2) สำหรับผู้สำเร็จการศึกษาขั้นอนุปริญญาที่มีหลักสูตรไม่ตํ่ากว่า 3 ปี หรือเทียบเท่า
     3) สำหรับผู้สำเร็จขั้นอนุปริญญาที่มีหลักสูตรไม่ถึง 3 ปี หรือเทียบเท่า
รหัสชุดวิชา - ชื่อชุดวิชา
วันสอบ
เวลาสอบ
40101 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับกฎหมายทั่วไป
 เสาร์ 28 เม.ย. 2550
13.30 - 16.30 น.
41211 กฎหมายแพ่ง 1 : บุคคล นิติกรรมสัญญา *
เสาร์ 28 เม.ย. 2550
09.00 - 12.00 น.
41213 กฎหมายว่าด้วยทรัพย์สิน
อาทิตย์ 29 เม.ย. 2550
09.00 - 12.00 น.


หมายเหตุ


 1. สำหรับชุดวิชาที่มีเครื่องหมาย * หรือ ** หมายความว่า ชุดวิชาในกลุ่มเหล่านี้มีเนื้อหาต่อเนื่องกัน นักศึกษาควรลงทะเบียนเรียน
     ตามลำดับ ซึ่งมีเลขกำกับอยู่ข้างท้าย ได้แก่
    1) ชุดวิชา 41211
กฎหมายแพ่ง 1  ชุดวิชา 41212  กฎหมายแพ่ง 2   ชุดวิชา 41311 กฎหมายแพ่ง 3
    2) ชุดวิชา 41231 กฎหมายอาญา 1  
ชุดวิชา 41232    กฎหมายอาญา 2
    3) ชุดวิชา 41341 กฎหมายวิธีสบัญญัติ 1 ชุดวิชา
41342  กฎหมายวิธีสบัญญัติ 2 ชุดวิชา 41343  กฎหมายวิธีสบัญญัติ 3
   ก่อนลงทะเบียนเรียนชุดวิชาในข้อ 3) ควรเรียนชุดวิชาในข้อ 1) และ 2) ก่อน ส่วนชุดวิชาอื่น ๆ นอกจากที่ระบุข้างต้นนี้ ซึ่งมีเลขลำดับอยู่ข้างท้ายเช่น ชุดวิชา 41321 กฎหมายพาณิชย์ 1 ชุดวิชา 41322 กฎหมายพาณิชย์ 2   ชุดวิชา 41323 กฎหมายพาณิชย์ 3   ชุดวิชา 41324 กฎหมายพาณิชย์ 4 ป็นต้น ชุดวิชาเหล่านี้นักศึกษาอาจเลือกเรียน ชุดวิชาใดก่อนหลังได้
ตามความสมัครใจเพราะเนื้อหามิได้ต่อเนื่องกันแต่ต้องเรียน ชุดวิชา 41211 กฎหมายแพ่ง 1 และชุดวิชา 41212 กฎหมายแพ่ง 2 ึ่งเป็นพื้นฐานของการเรียนกฎหมายก่อน
ในกรณีที่เป็นไปได้นักศึกษาควรศึกษา ชุดวิชา 41213 กฎหมายว่าด้วยทรัพย์สิน ก่อนด้วย ซึ่งจะช่วย ให้เข้าใจเนื้อหา ชุดวิชากฎหมายพาณิชย์ต่าง ๆ ได้ดียิ่งขึ้น

 2. สำหรับผู้สำเร็จการศึกษาระดับ ปวท. หรือ ปวส. ซึ่งจะต้องศึกษาหมวดวิชาศึกษาทั่วไป 3 ชุดวิชา  และผู้สำเร็จการศึกษาขั้นอนุปริญญา ที่มีหลักสูตรไม่ถึง 3 ปี หรือเทียบเท่า ซึ่งจะต้องศึกษา หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 2 ชุดวิชา จะลงทะเบียนเรียนหมวดวิชาศึกษาทั่วไปในภาคการศึกษาใดก็ได้  แต่ถ้าจะให้สำเร็จการศึกษาภายใน 3 ปีครึ่ง หรือ 3 ปี จะต้องลงทะเบียนเรียนตามโปรแกรมที่มหาวิทยาลัย กำหนดให้ในแต่ละภาคการศึกษา และลงทะเบียนเรียนหมวดวิชาศึกษาทั่วไปในภาคการศึกษาพิเศษของแต่ละปีการศึกษา

บนสุด/top   จัดทำโดย : ฝ่ายรับนักศึกษา สำนักทะเบียนและวัดผล มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2545 ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ.2537


e-mail ติดต่อ : ฝ่ายรับนักศึกษา / ad.reoffice@stou.ac.th