มสธ.
หน้าแรก
คุณสมบัติผู้สมัคร
โครงสร้างหลักสูตรการศึกษา
โปรแกรมการลงทะเบียนเรียน
ค่าธรรมเนียมการศึกษา
สาขาวิชาอื่นๆ


       สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ  ให้การศึกษาต่อเนื่องแก่บุคลากรทางด้านสาธารณสุข ทางด้านอาชีวอนามัย และทางด้านแพทย์แผนไทย เพื่อเพิ่มความรู้ ความสามารถทางวิชาการและวิทยฐานะ จัดหลักสูตรเป็น 3 ลักษณะ คือ หลักสูตรปริญญาตรี (4 ปี) หลักสูตรปริญญาตรีต่อเนื่อง (2 ปี) และหลักสูตรประกาศนียบัตร (1 ปี) ดังนี้

          1. แขนงวิชาสาธารณสุขศาสตร์ เปิดสอนวิชาเอกต่างๆ ดังนี้
             1.1 วิชาเอกสาธารณสุขศาสตร์ 4 ปี
             1.2 วิชาเอกสาธารณสุขศาสตร์ 2 ปี
             1.3 วิชาเอกบริหารสาธารณสุข 4 ปี
             1.4 วิชาเอกบริหารสาธารณสุข 2 ปี
             1.5 วิชาเอกอาชีวอนามัยและความปลอดภัย 2 ปี

           2. หลักสูตรแพทย์แผนไทย
           3. ประกาศนียบัตร (1 ปี) เปิดสอน 1 หลักสูตร คือ
             - วิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย 1 ปี

     สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพมีวัตถุประสงค์ ดังนี้
         1) เพื่อผลิตบัณฑิตด้านสาธารณสุข อาชีวอนามัย และแพทย์แผนไทยให้มีความรู้ด้านวิชาการ วิชาชีพ และมีคุณธรรม
         2) เพื่อผลิตงานวิจัยด้านสาธารณสุข อาชีวอนามัย และแพทย์แผนไทยที่มีคุณภาพ และสามารถนำมาใช้ในการพัฒนาการเรียนการสอนและพัฒนางานด้านสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
         3) เพื่อให้บริการวิชาการด้านสาธารณสุข อาชีวอนามัย และแพทย์แผนไทยที่สอดคล้องกับความต้องการของสังคม
         4) เพื่อทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมและฟื้นฟูส่งเสริมภูมิปัญญาไทย

       ผู้ที่สำเร็จการศึกษาในสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ   แขนงวิชาสาธารณสุขศาสตร์ ซึ่งปฏิบัติงานประจำ ณ หน่วยงานราชการ ทางการแพทย์และทางสาธารณสุข สามารถปรับเพิ่มวุฒิ หรือสอบเป็นนักวิชาการสาธารณสุขได้ตามกรอบอัตรากำลังของหน่วยงาน สำหรับผู้ที่ปฏิบัติงานประจำ ณ สถานประกอบการหรือโรงงานอุตสาหกรรม สามารถปฏิบัติงานในตำแหน่งเจ้าหน้าที่ความปลอดภัย ในการทำงาน ระดับวิชาชีพและสามารถปฏิบัติงานในตำแหน่งเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงานระดับวิชาชีพและสามารถสอบเข้ารับราชการ เป็นนักวิชาการสิ่งแวดล้อม นักวิชาการด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัย ในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข กระทรวงแรงงาน รวมทั้งหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องกับสุขภาพ และสามารถศึกษาต่อไปในระดับที่สูงขึ้นทั้งในและต่างประเทศ หลักสูตรแพทย์แผนไทย สามารถทำงานในสถานบริการทางสุขภาพทั้งในภาครัฐและเอกชน ประกอบอาชีพอิสระ และสามารถศึกษาต่อในระดับที่สูงขึ้น ทั้งในและต่างประเทศ
      
 

บนสุด/top   


แขนงวิชา/วิชาเอก คุณสมบัติของผู้สมัคร

หลักสูตรปริญญาตรี 4 ปี

  แขนงวิชาสาธารณสุขศาสตร์ (501)
 • วิชาเอกบริหารสาธารณสุข 4 ปี (50114)


   
        ผู้สมัครต้องมีคุณสมบัติครบทั้ง 2 ข้อ ดังนี้

   1.  เป็นผู้ทำงานประจำในหน่วยงานทางการแพทย์ หรือสาธารณสุขทั้งของรัฐหรือของเอกชน และ
   2.  มีวุฒิการศึกษาใดวุฒิการศึกษาหนึ่ง ดังนี้
        2.1 สำเร็จการศึกษาประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล หรือ
        2.2 สำเร็จการศึกษาประกาศนียบัตรผดุงครรภ์อนามัย หรือ
               ประกาศนียบัตรผดุงครรภ์และอนามัย หรือ
        2.3 สำเร็จการศึกษาประกาศนียบัตรพยาบาลศาสตร์ระดับต้น หรือ
        2.4 สำเร็จการศึกษาประกาศนียบัตรพยาบาลผดุงครรภ์และอนามัย  หรือ
               อนุปริญญาพยาบาลผดุงครรภ์อนามัย หลักสูตร 3 ปีครึ่ง - 4 ปี  ซึ่งรับจากผู้สำเร็จการศึกษา
               ประโยคมัธยมศึกษาตอนต้น (ม.ศ.3) หรือ
        2.5 สำเร็จการศึกษาประกาศนียบัตรทางวิทยาศาสตร์การแพทย์ 
              (ได้แก่ ประกาศนียบัตรวิทยาศาสตร์การแพทย์ สาขาเซลล์วิทยา
             สาขาพยาธิวิทยา สาขาพยาธิวิทยาคลินิก สาขาโลหิตวิทยาและธนาคารเลือด
             ประกาศนียบัตรพนักงานวิทยาศาสตร์การแพทย์
             ประกาศนียบัตรเจ้าพนักงานวิทยาศาสตร์การแพทย์
             สาขาพยาธิวิทยา อนุปริญญาวิทยาศาสตร์การแพทย์
หรือ
        2.6 สำเร็จการศึกษาประกาศนียบัตรสาธารณสุขศาสตร์ (ทันตสาธารณสุข) หรือ
               ประกาศนียบัตรทันตาภิบาล หรือประกาศนียบัตรวิทยาศาสตร์สุขภาพ
               สาขาทันตกรรม หรือ
        2.7 สำเร็จการศึกษาอนุปริญญาวิทยาศาสตร์การแพทย์ (รังสีเทคนิค) หรือ
               ประกาศนียบัตรรังสีการแพทย์ หรือ
               ประกาศนียบัตรพนักงานวิทยาศาสตร์การแพทย์ (รังสีเทคนิค) หรือ
               ประกาศนียบัตรวิทยาศาสตร์การแพทย์ (รังสีเทคนิค) หรือ
               ประกาศนียบัตรเจ้าหน้าที่รังสีเทคนิค หรือ
        2.8 สำเร็จการศึกษาประกาศนียบัตรสาธารณสุขศาสตร์ (เทคนิคเภสัชกรรม) หรือ
               ประกาศนียบัตรเจ้าพนักงานเภสัชกรรม หรือ
        2.9 สำเร็จการศึกษาประกาศนียบัตรสาธารณสุขศาสตร์ (สาธารณสุขชุมชน) หรือ
               ประกาศนียบัตรพนักงานสาธารณสุข (พนักงานอนามัย) หรือ
               นักเรียนนายสิบ  ทหารบกเหล่าทหารแพทย์ (สาธารณสุขศาสตร์) หรือ
               ประกาศนียบัตรสาธารณสุขศาสตร์ (ที่สำเร็จการศึกษาตั้งแต่ ปี พ.ศ. 2536) หรือ
      2.10 สำเร็จการศึกษาประกาศนียบัตรเวชกรรมฟื้นฟู หรือ

      2.11 สำเร็จการศึกษาประกาศนียบัตรการแพทย์แผนไทย

  
หมายเหตุ
  (1) ผู้สมัครต้องเป็นผู้ที่สำเร็จการศึกษาจากหลักสูตรที่กระทรวงสาธารณสุข หรือ
        หน่วยงานอื่นที่สำนักงาน ก.พ. รับรอง
   (2) วุฒิของผู้สมัครตามข้อ 2.1-2.4 ต้องเป็นหลักสูตรที่สภาการพยาบาลรับรอง
   (3) ผู้สมัครต้องมีประสบการณ์ในการทำงานทางการแพทย์หรือสาธารณสุขไม่น้อยกว่า 1 ีปี
        ภายหลังสำเร็จการศึกษานับถึงวันเปิดภาคการศึกษาที่สมัคร
   (4) สำหรับผู้สำเร็จการศึกษาวุฒิ 2.1-2.11 และสำเร็จปริญญาตรีในสาขาอื่น ๆ
        ให้ศึกษาชุดวิชาในหมวดวิชาศึกษาทั่วไปเพียง 1 ชุดวิชา คือ  ชุดวิชา 10151 ไทยศึกษา
   (5) สำหรับผู้สำเร็จการศึกษาวุฒิ 2.4 และ 2.9
        ให้ศึกษาชุดวิชาในหมวดวิชาศึกษาทั่วไป2 ชุดวิชา คือ
          1. ชุดวิชา 10111 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร หรือ
              ชุดวิชา 10161 ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร
          2. ชุดวิชา 10151 ไทยศึกษา
   (6) สำหรับผู้สำเร็จการศึกษาตามวุฒิต่อไปนี้
        (6.1) ประกาศนียบัตรวิทยาศาสตร์การแพทย์ สาขาพยาธิวิทยาคลินิก หรือ
                ประกาศนียบัตรวิทยาศาสตร์การแพทย์ สาขาเซล์วิทยา หรือ
                ประกาศนียบัตรวิทยาศาสตร์การแพทย์ สาขาโลหิตวิทยาและธนาคารเลือด หรือ
                ประกาศนียบัตรเจ้าพนักงานเภสัชกรรม หรือประกาศนียบัตรการแพทย์ไทย
                ที่สำเร็จการศึกษาตั้งแต่ ปี พ.ศ. 2539
        (6.2) ประกาศนียบัตรสาธารณสุขศาสตร์ (เทคนิคเภสัชกรรม) ที่สำเร็จการศึกษา
                ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2540 ให้ศึกษาชุดวิชาในหมวดวิชาศึกษาทั่วไป 2 ชุดวิชา คือ
                1. ชุดวิชา 10151 ไทยศึกษา
                2. ชุดวิชา 10152 ไทยกับสังคมโลก
    (7) สำหรับผู้สำเร็จการศึกษาตามวุฒิการศึกษาต่อไปนี้
        (7.1) ประกาศนียบัตรเจ้าพนักงานวิทยาศาสตร์การแพทย์
                ที่สำเร็จการศึกษาตั้งแต่ปี พ.ศ. 2532
        (7.2) ประกาศนียบัตรวิทยาศาสตร์สุขภาพ สาขาทันตกรรม
                ที่สำเร็จการศึกษา ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2539
        (7.3) ประกาศนียบัตรสาธารณสุขศาสตร์ (ทันตสาธารณสุข)
                ที่สำเร็จการศึกษาตั้งแต่ปี พ.ศ. 2540
                ให้ศึกษาชุดวิชาในหมวดศึกษาทั่วไป 3 ชุดวิชา คือ
                1. ชุดวิชา 10141 วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อมเพื่อชีวิต
                2. ชุดวิชา 10151 ไทยศึกษา
                3. ชุดวิชา 10152 ไทยกัยสังคมโลก
    (8) สำหรับผู้สำเร็จการศึกษาตามวุฒิการศึกษาต่อไปนี้
         (8.1) ประกาศนียบัตรเวชกรรมฟื้นฟู
                 ที่สำเร็จการศึกษาตั้งแต่ปี พ.ศ. 2536
         (8.2) ประกาศนียบัตรวิทยาศาสตร์การแพทย์ สาขาพยาธิวิทยา
                 ที่สำเร็จการศึกษาตั้งแต่ปี พ.ศ.2539
         (8.3) อนุปริญญาวิทยาศาสตร์การแพทย์ (รังสีเทคนิค)
                 ที่สำเร็จการศึกษาตั้งแต่ปี พ.ศ. 2540
                 ให้ศึกษาชุดวิชาในหมวดวิชาศึกษาทั่วไป 3 ชุดวิชา คือ
                 1. ชุดวิชา 10103 ทักษะชีวิต

            
2. ชุดวิชา 10151 ไทยศึกษา
                 3. ชุดวิชา 10152 ไทยกับสังคมโลก
     (9) สำหรับผู้สมัครที่สำเร็จการศึกษาประกาศนียบัตรเจ้าพนักงานเภสัชกรรม
          ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2531-2538 ให้ศึกษาชุดวิชาในหมวดวิชาศึกษาทั่วไป 3 ชุดวิชา คือ
          1. ชุดวิชา 10111 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร หรือ ชุดวิชา 10161 ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร
          2. ชุดวิชา 10151 ไทยศึกษา
          3. ชุดวิชา 10152 ไทยกับสังคมโลก

 
แขนงวิชาสาธารณสุขศาสตร์ (501)
 • วิชาเอกสาธารณสุขศาสตร์ 4 ปี (50124)     ผู้สมัครต้องมีคุณสมบัติครบทั้ง 2 ข้อ ดังนี้

   1. เป็นผู้ทำงานประจำในหน่วยงานทางการแพทย์ หรือ สาธารณสุขทั้งของรัฐหรือของเอกชน และ
   2. มีวุฒิการศึกษาใดวุฒิการศึกษาหนึ่ง ดังนี้
       2.1 สำเร็จการศึกษาประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล หรือ
       2.2 สำเร็จการศึกษาประกาศนียบัตรผดุงครรภ์อนามัย หรือ
             ประกาศนียบัตรผดุงครรภ์และอนามัย หรือ
       2.3 สำเร็จการศึกษาประกาศนียบัตรพยาบาลศาสตร์ระดับต้น หรือ
       2.4
สำเร็จการศึกษาประกาศนียบัตรทางวิทยาศาสตร์การแพทย์ 
              (ได้แก่ ประกาศนียบัตรวิทยาศาสตร์การแพทย์ สาขาเซลล์วิทยา
             สาขาพยาธิวิทยา สาขาพยาธิวิทยาคลินิก สาขาโลหิตวิทยาและธนาคารเลือด
             ประกาศนียบัตรพนักงานวิทยาศาสตร์การแพทย์
             ประกาศนียบัตรเจ้าพนักงานวิทยาศาสตร์การแพทย์
             สาขาพยาธิวิทยา อนุปริญญาวิทยาศาสตร์การแพทย์
หรือ

       2.5 สำเร็จการศึกษาประกาศนียบัตรสาธารณสุขศาสตร์ (ทันตสาธารณสุข) หรือ
              ประกาศนียบัตรทันตาภิบาล หรือประกาศนียบัตรวิทยาศาสตร์สุขภาพ
              สาขาทันตกรรม หรือ
       2.6 สำเร็จการศึกษาอนุปริญญาวิทยาศาสตร์การแพทย์ (รังสีเทคนิค) หรือ
              ประกาศนียบัตรรังสีการแพทย์ หรือ
             
ประกาศนียบัตรพนักงานวิทยาศาสตร์การแพทย์ (รังสีเทคนิค) หรือ 
              ประกาศนียบัตรวิทยาศาสตร์การแพทย์ (รังสีเทคนิค) หรือ
              ประกาศนียบัตรเจ้าหน้าที่รังสีเทคนิค หรือ
       2.7 สำเร็จการศึกษาประกาศนียบัตรสาธารณสุขศาสตร์ (เทคนิคเภสัชกรรม) หรือ
              ประกาศนียบัตรเจ้าพนักงานเภสัชกรรม หรือ
       2.8 สำเร็จการศึกษาประกาศนียบัตรเวชกรรมฟื้นฟู หรือ

       2.9 สำเร็จการศึกษาประกาศนียบัตรการแพทย์แผนไทย

  หมายเหตุ
  (1) ผู้สมัครต้องเป็นผู้ที่สำเร็จการศึกษาจากหลักสูตรที่กระทรวงสาธารณสุขหรือ
       หน่วยงานอื่นที่สำนักงาน ก.พ. รับรอง

  (2) วุฒิของผู้สมสัครตามข้อ 2.1-2.3 ต้องเป็นหลักสูตรที่สภาการพยาบาลรับรอง
  (3) ผู้สมัครต้องมีประสบการณ์ในการทำงานทางการแพทย์หรือสาธารณสุขไม่น้อยกว่า 1 ปี
       ภายหลังสำเร็จการศึกษานับถึงวันเปิดภาคการศึกษาที่สมัคร
  (4) สำหรับผู้สำเร็จการศึกษาวุฒิ 2.1-2.9 และสำเร็จการศึกษาปริญญาตรีในสาขาอื่น ๆ
       ให้ศึกษาชุดวิชาในหมวดวิชาศึกษาทั่วไปเพียง 1 ชุดวิชาคือ
       ชุดวิชา 10151 ไทยศึกษา

  (5) สำหรับผู้สำเร็จการศึกษาตามวุฒิการศึกษาต่อไปนี้
       (5.1) ประกาศนียบัตรวิทยาศาสตร์การแพทย์ สาขาพยาธิวิทยาคลินิค หรือ
               ประกาศนียบัตรวิทยาศาสตร์การแพทย์ สาขาเซลล์วิทยา หรือ 
               ประกาศนียบัตรวิทยาศาสาตร์การแพทย์  สาขาโลหิตวิทยา และ
               ธนาคารเลือด หรือประกาศนียบัตรเจ้าพนักงานเภสัชกรรม  หรือ
               ประกาศนียบัตรการแพทย์แผนไทย ที่สำเร็จการศึกษาตั้งแต่ปี พ.ศ. 2539
       (5.2) ประกาศนียบัตรสาธารณสุขศาสตร์ (เทคนิคเภสัชกรรม)
               ที่สำเร็จการศึกษาตั้งแต่ พ.ศ. 2540
               ให้ศึกษาชุดวิชาในหมวดวิชาศึกษาทั่วไป 2  ชุดวิชา คือ
               1. ชุดวิชา 10151 ไทยศึกษา
               2. ชุดวิชา 10152 ไทยกับสังคมโลก
  (6) สำหรับผู้สำเร็จการศึกษาตามวุฒิการศึกษาต่อไปนี้
      (6.1) ประกาศนียบัตรเจ้าพนักงานวิทยาศาสตร์การแพทย์ที่
             สำเร็จการศึกษาตั้งแต่ปี พ.ศ. 2532
      (6.2) ประกาศนียบัตรวิทยาศาสตร์สุขภาพ สาขาทันตกรรม ที่
              สำเร็จการศึกษาตั้งแต่ปี พ.ศ. 2539
      (6.3) ประกาศนียบัตรสาธารณสุขศาสตร์ (ทันตสาธารณสุข) ที่
              สำเร็จการศึกษาตั้งแต่ปี พ.ศ. 2540
              ให้ศึกษาชุดวิชาในหมวดวิชาศึกษาทั่วไป 3  ชุดวิชา คือ

              1. ชุดวิชา 10141 วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อมเพื่อชีวิต
              2. ชุดวิชา 10151 ไทยศึกษา
              3. ชุดวิชา 10152 ไทยกับสังคมโลก
  (7) สำหรับผู้สำเร็จการศึกษาตามวุฒิการศึกษาต่อไปนี้
     (7.1) ประกาศนียบัตรเวชกรรมฟื้นฟู ที่สำเร็จการศึกษาตั้งแต่ปี พ.ศ. 2536
     (7.2) ประกาศนียบัตรวิทยาศาสตร์การแพทย์ สาขาพยาธิวิทยา
             ที่สำเร็จการศึกษาตั้งแต่ปี พ.ศ. 2539
     (7.3) อนุปริญญาวิทยาศาสตร์การแพทย์ (รังสีเทคนิค)
             ที่สำเร็จการศึกษาตั้งแต่ปี พ.ศ. 2540
     (7.4) อนุปริญญาวิทยาศาสตร์การแพทย์ ที่สำเร็จการศึกษาตั้งแต่ปี พ.ศ. 2543
             ให้ศึกษาชุดวิขาในหมวดวิชาศึกษาทั่วไป 3 ชุดวิชา คือ
             1. ชุดวิชา 10103 ทักษะชีวิต
             2. ชุดวิชา 10151 ไทยศึกษา
             3. ชุดวิชา 10152 ไทยกับสังคมโลก
  (8) สำหรับผู้สมัครที่สำเร็จการศึกษาประกาศนียบัตรเจ้าพนักงานเภสัชกรรม
       ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2531-2538 ให้ศึกษาชุดวิชาในหมวดวิชาศึกษาทั่วไป 3  ชุดวิชา คือ
       1. ชุดวิชา 10111 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร หรือ ชุดวิชา 10161 ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร
       2. ชุดวิชา 10151 ไทยศึกษา
       3. ชุดวิชา 10152 ไทยกับสังคมโลกหลักสูตรปริญญาตรีต่อเนื่อง 2 ปี
  แขนงวิชาสาธารณสุขศาสตร์ (501)
 • วิชาเอกบริหารสาธารณสุข 2 ปี (50112)
      ผู้สมัครต้องมีคุณสมบัติครบทั้ง 2 ข้อ ดังนี้

   1.  เป็นผู้ทำงานเกี่ยวข้องกับสุขภาพ  และ
   2.  มีวุฒิการศึกษาใดวุฒิการศึกษาหนึ่ง ดังนี้
        2.1 สำเร็จการศึกษาอนุปริญญา หรือปริญญาตรี หรือ สูงกว่าปริญญาตรีทางด้าน
               วิทยาศาสตร์สุขภาพ หรือสาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง หรือ
        2.2 สำเร็จการศึกษาประกาศนียบัตรพยาบาลอนามัยและผดุงครรภ์ หรือ
               ประกาศนียบัตรผดุงครรภ์และอนามัยชั้นสูง หรือเทียบเท่าปริญญาตรี
               พยาบาลศาสตร์(พยาบาลศาสตรบัณฑิต) หรือ
        2.3 สำเร็จการศึกษาประกาศนียบัตรพยาบาลผดุงครรภ์และอนามัย หรือ
               อนุปริญญาพยาบาลอนามัย และประกาศนียบัตรผดุงครรภ์ หลักสูตร 3 1/2ปี
             
ซึ่งรับจากผู้สำเร็จการศึกษาประโยคมัธยมศึกษาตอนปลาย
(ม.ศ.5)

      หมายเหตุ
       (1) ผู้สมัครต้องเป็นผู้ที่สำเร็จการศึกษาจากหลักสูตรที่กระทรวงสาธารณสุข หรือ
             หน่วยงานอื่นซึ่งสำนักงาน ก.พ. รับรอง
       (2) วุฒิการศึกษาข้อ 2.2 - 2.3 ต้องเป็นหลักสูตรที่สภาการพยาบาลรับรอง

 
แขนงวิชาสาธารณสุขศาสตร์ (501)
 • วิชาเอกสาธารณสุขศาสตร์ 2 ปี (50122)


     ผู้สมัครต้องมีคุณสมบัติครบทั้ง 2 ข้อ ดังนี้

   1.
เป็นผู้ทำงานเกี่ยวข้องกับสุขภาพ  และ
   2. มีวุฒิการศึกษาใดวุฒิการศึกษาหนึ่ง ดังนี้
       2.1 สำเร็จการศึกษาอนุปริญญา หรือ ปริญญาตรี หรือสูงกว่า
              ปริญญาตรีทางด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ หรือ
              สาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง หรือ
       2.2 สำเร็จการศึกษาปริญญาตรี หรือสูงกว่าปริญญาตรีทางด้านวิทยาศาสตร์ หรือ
       2.3 สำเร็จการศึกษาปริญญาตรี หรือสูงกว่าปริญญาตรีทางด้านสังคมศาสตร์ หรือ
       2.4 สำเร็จการศึกษาประกาศนียบัตรพยาบาลอนามัยและผดุงครรภ์ หรือ
              ประกาศนียบัตรผดุงครรภ์และอนามัยชั้นสูง หรือเทียบเท่าปริญญาตรีพยาบาลศาสตร์
              (พยาบาลศาสตร์บัณฑิต) หลักสูตร 4 ปี ซึ่งรับจากผู้สำเร็จการศึกษา
              ประโยคมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.ศ.5) หรือ
       2.5 สำเร็จการศึกษาประกาศนียบัตร
พยาบาลผดุงครรภ์และอนามัย หรือ
              อนุปริญญาพยาบาลอนามัย และ ประกาศนียบัตรผดุงครรภ์หลักสูตร  3 ปีครึ่ง
              ซึ่งรับจากผู้สำเร็จการศึกษาประโยคมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.ศ.5) หรือ
       2.6 สำเร็จการศึกษาประกาศนียบัตรพยาบาลผดุงครรภ์และอนามัย หรือ
              อนุปริญญาพยาบาลผดุงครรภ์อนามัย หลักสูตร 3 ปีครึ่ง - 4 ปี
              ซึ่งรับจากผู้สำเร็จการศึกษาประโยคมัธยมศึกษาตอนต้น (ม.ศ.3) หรือ
       2.7 สำเร็จการศึกษาประกาศนียบัตรสาธารณสุขศาสตร์ (สาธารณสุขชุมชน) หรือ
              ประกาศนียบัตรเจ้าพนักงานสาธารณสุข (พนักงานอนามัย) หรือ
              นักเรียนนายสิบทหารบกเหล่าทหารแพทย์ (สาธารณสุขศาสตร์) หรือ
              ประกาศนียบัตรสาธารณสุขศาสตร์ (ที่สำเร็จการศึกษาตั้งแต่ พ.ศ.2536)

          หมายเหตุ
       (1) ผู้สมัครต้องเป็นผู้ที่สำเร็จการศึกษาจากหลักสูตรที่กระทรวงสาธารณสุข หรือ
             หน่วยงานอื่นซึ่งสำนักงาน ก.พ. รับรอง
       (2) วุฒิการศึกษาข้อ 2.4 - 2.6 ต้องเป็นหลักสูตรที่สภาการพยาบาลรับรอง

 
 
แขนงวิชาสาธารณสุขศาสตร์ (501)
 • วิชาเอกอาชีวอนามัยและความปลอดภัย 2 ปี (50132)


     ผู้สมัครต้องมีคุณสมบัติครบทั้ง 2 ข้อ ดังนี้

  1. เป็นผู้ทำงานประจำในสถานประกอบการทั้งของรัฐหรือของเอกชน และ
 
  2. มีวุฒิการศึกษาใดวุฒิการศึกษาหนึ่ง ดังนี้
       
2.1 สำเร็จการศึกษาปริญญาตรีสาธารณสุขศาสตร์ หรือ
        2.2 สำเร็จการศึกษาปริญญาตรีพยาบาลศาสตร์ หรือ
       
2.3 สำเร็จการศึกษาปริญญาตรีวิทยาศาสตร์สุขภาพ หรือ
        2.4 สำเร็จการศึกษาอนุปริญญา หรือ
              ปริญญาตรีวิทยาศาสตร์การแพทย์ หรือ
        2.5 สำเร็จการศึกษาอนุปริญญา หรือปริญญาตรีวิทยาศาสตร์
               สาขาวิชาฟิสิกส์ เคมี ชีววิทยา สิ่งแวดล้อม สุขาภิบาล หรือ
               เทคโนโลยีชีวภาพ หรือ
        2.6 สำเร็จการศึกษาอนุปริญญา หรือ
               ปริญญาตรีวิศวกรรมศาสตร์ หรือ
        2.7 สำเร็จการศึกษาปริญญาตรีครุศาสตร์อุตสาหกรรม หรือ
        2.8 สำเร็จการศึกษาปริญญาตรีทางสังคมศาสตร์ หรือ
        2.9 สำเร็จการศึกษาประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)
               ประเภทวิชาช่างอุตสาหกรรมทุกสาขาวิชา หรือ
    
2.10 สำเร็จการศึกษาประกาศนียบัตรวิชาชีพเทคนิค (ปวท.)
              ประเภทวิชาช่างอุตสาหกรรมทุกสาขาวิชา

   หมายเหตุ
   (1) ผู้สมัครต้องเป็นผู้สำเร็จการศึกษาจากหลักสูตรที่กระทรวงสาธารณสุข
       และสถาบันอุดมศึกษาที่สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน
       (สำนักงาน ก.พ.) รับรอง
 
   (2) ผู้สมัครที่ปฏิบัติงานในสังกัดกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
         สามารถใช้วุฒิการศึกษาปริญญาตรีวิทยาศาสตร์ทุกสาขา
         สมัครเข้าศึกษาได้

  (3) ผู้สำเร็จการศึกษาตามข้อ 2.8-2.10 จะต้องศึกษาชุดวิชา
        เพิ่มอีก 6 ชุดวิชา ตามโครงสร้างหลักสูตรการศึกษา


 
หลักสูตรแพทย์แผนไทย (504)
 • วิชาเอกแพทย์แผนไทย 2 ปี (50412)     ผู้สมัครต้องมีคุณสมบัติครบทั้ง 2 ข้อ ดังนี้

   1. สำเร็จการศึกษาประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)
ประเภทวิชาเวชกรรม
        สาขาวิชาแพทย์แผนไทยประยุกต์ หรือ
   2. สำเร็จการศึกษาประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)
        สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ (การแพทย์แผนไทยประยุกต์) หรือ
  3. สำเร็จการศึกษาประกาศนียบัตรการแพทย์แผนไทย จากวิทยาลัยเทคโนโลยี
     ทางการแพทย์และสาธารณสุขกาญจนาภิเษก สถาบันพระบรมราชชนก หรือ
  4. สำเร็จการศึกษาระดับอนุปริญญา หรือ
สูงกว่าทางวิทยาศาสตร์สุขภาพ และ     
      มีประกาศนียบัตรการศึกษาหลักสูตรเภสัชกรรมแผนไทย หรือ
      มีใบประกอบโรคศิลปะเภสัชกรรมแผนไทย หรือ
  5. สำเร็จการศึกษาระดับอนุปริญญา หรือสูงกว่าที่ไม่ใช่
ทางวิทยาศาสตร์สุขภาพ
      และมีประกาศนียบัตรการศึกษา
หลักสูตรเภสัชกรรมแผนไทย หรือ     
      มีใบประกอบโรคศิลปะเภสัชกรรมแผนไทย หรือ
  6. สำเร็จการศึกษาระดับอนุปริญญา หรือสูงกว่า
ทางวิทยาศาสตร์สุขภาพ
      และมีประกาศนียบัตรการศึกษา
หลักสูตรเภสัชกรรมแผนไทยและเวชกรรมไทย หรือ     
      มีใบประกอบโรคศิลปะเภสัชกรรมแผนไทยและเวชกรรมไทย หรือ
  7. สำเร็จการศึกษาระดับอนุปริญญา หรือสูงกว่าที่ไม่ใช่างวิทยาศาสตร์สุขภาพ
      และมีประกาศนียบัตรการศึกษาหลักสูตร
เภสัชกรรมแผนไทยและเวชกรรมไทย หรือ      
       มีใบประกอบโรคศิลปะเภสัชกรรมแผนไทยและเวชกรรมไทย
            วุฒิการศึกษาของผู้สมัครทุกข้อต้องผ่านการรับรองจาก
กระทรวงสาธารณสุข หรือ
       กระทรวงศึกษาธิการ


  หมายเหตุ
 
  (1)  ในขณะเป็นนักศึกษาหากมหาวิทยาลัยพบว่านักศึกษามีการเจ็บป่วยทางจิตที่
        
ได้รับการวินิจฉัยจากแพทย์ผู้เชี่ยวชาญทางด้านจิตเวชว่าไม่สามารถจะศึกษาต่อได้ หรือ
         เป็นภัยต่อผู้อื่นจะพิจารณาให้
พ้นสภาพจากการเป็นนักศึกษา        

 หลักสูตรประกาศนียบัตร 1 ปี
 • วิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย 1 ปี (50311)
    ผู้สมัครต้องมีคุณสมบัติครบทั้ง 2 ข้อ ดังนี้

 
1. เป็นผู้ทำงานประจำในสถานประกอบการ* ทั้งของรัฐหรือของเอกชน และ
  2. มีวุฒิการศึกษาใดวุฒิการศึกษาหนึ่ง ดังนี้
     2.1 สำเร็จการศึกษาประโยคมัธยมศึกษาตอนต้น (ม. 3) หรือเทียบเท่า
            และมีประกอบอาชีพมาแล้วไม่น้อยกว่า 5 ปี
หลังจากสำเร็จการศึกษา หรือ          
     2.2 สำเร็จการศึกษาประโยคมัธยมศึกษาตอนต้น (ม. 3) หรือเทียบเท่า
           โดยมีอายุไม่ตํ่ากว่า 25 ปีบริบูรณ์ในวันเปิดภาคการศึกษาที่สมัคร หรือ

     2.3
สำเร็จการศึกษาประโยคมัธยมศึกษาตอนต้น (ม. 3) หรือเทียบเท่า
            และผ่านการอบรมหลักสูตรระดับประกาศนียบัตรที่สภามหาวิทยาลัยรับรอง หรือ
     2.4 สำเร็จการศึกษาประโยคมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6) หรือเทียบเท่า

    หมายเหตุ
   * (1) สถานประกอบการ หมายถึง
        1) สถานประกอบการของรัฐ หมายถึง หน่วยงานราชการและรัฐวิสาหกิจทุกแห่ง
        2)
สถานประกอบการของเอกชน หมายถึง
            1. หน่วยงานที่มีการดำเนินงานเพื่อมุ่งผลกำไร และมีการว่าจ้างคนทำงานตั้งแต่
               1 คน ขึ้นไป ตัวอย่างเช่น โรงงานอุตสาหกรรมต่าง ๆ และ
               บริษัทรับเหมาก่อสร้าง เป็นต้น หรือ
           2. หน่วยงานที่มีการใช้เครื่องจักรตั้งแต่ 2 แรงม้า หรือเทียบเท่า 2 แรงม้าขึ้นไป หรือ
               ที่มียคนทำงานตั้งแต่ 7 คน ขึ้นไป ไม่ว่าจะมีการใช้เครื่องจักรหรือไม่ก็ตาม


บนสุด/top   


หลักสูตรปริญญาตรี 4 ปี
แขนงวิชาสาธารณสุขศาสตร์ (501)
   วิชาเอกบริหารสาธารณสุข 4 ปี (50114)
โครงสร้างหลักสูตร
ก. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 5 ชุดวิชา
ข. หมวดวิชาแกน 2 ชุดวิชา
ค. หมวดวิชาเฉพาะ 15 ชุดวิชา
ง. หมวดวิชาเลือกเสรี 1 ชุดวิชา
รวมตลอดหลักสูตรต้องศึกษาไม่น้อยกว่า 23 ชุดวิชา หรือ 138 หน่วยกิต
รายละเอียดหลักสูตร
   ก. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 5 ชุดวิชา
  - บังคับ 4 ชุดวิชา
 • 10103 ทักษะชีวิต
 • 10141 วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อมเพื่อชีวิต
 • 10151 ไทยศึกษา
 • 10152 ไทยกับสังคมโลก
  - และเลือก 1 ชุดวิชา จากชุดวิชาต่อไปนี้
 • 10111 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร
 • 10161 ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร

  ข. หมวดวิชาแกน 2 ชุดวิชา
 • 50103 สถิติและการวิจัยสำหรับวิทยาศาสตร์สุขภาพ
 • 52302 วิทยาการระบาดและการควบคุมโรค

  ค. หมวดวิชาเฉพาะ 15 ชุดวิชา
 • 52204 กฎหมายเกี่ยวกับสาธารณสุขสิ่งแวดล้อมและนิติเวชศาสตร์
 • 52303 สุขศึกษาและการประชาสัมพันธ์งานสาธารณสุข
 • 52306 การทำงานชุมชนด้านสาธารณสุข
 • 52401 การวางแผนงานสาธารณสุข
 • 53202 การสาธารณสุขทั่วไป
 • 53203 สุขภาพกับการพัฒนา
 • 53303 การจัดการสาธารณภัย
 • 53304 การบริหารองค์การและทรัพยากรสาธารณสุข
 • 53305 การบริหารทรัพยากรมนุษย์ในงานสาธารณสุข
 • 53404 การบริหารระบบข้อมูลข่าวสารสาธารณสุข
 • 53405 หลักเศรษฐศาสตร์และเศรษฐศาสตร์สาธารณสุข
 • 53406 ประสบการณ์วิชาชีพบริหารสาธารณสุข
 • 56201 โรคติดต่อและโรคไม่ติดต่อ
 • 57203 ทางเลือกสำหรับผู้บริโภคทางสาธารณสุข
 • 57301 การบริหารงานคุ้มครองผู้บริโภคทางสาธารณสุข

  ง. หมวดวิชาเลือกเสรี 1 ชุดวิชา
      เลือก 1 ชุดวิชา จากชุดวิชาต่าง ๆ ที่เปิดสอนตามหลักสูตรในระดับปริญญาตรี ยกเว้นชุดวิชาที่สาขาวิชาไม่อนุญาตให้เลือกเป็น
      ชุดวิชาเลือกเสรี โดยดูรายชื่อชุดวิชาจากเอกสารหลักสูตรการศึกษาสาขาวิชาที่มหาวิทยาลัยจะจัดส่งให้เมื่อขึ้นทะเบียน
      เป็นนักศึกษาแล้ว

แขนงวิชาสาธารณสุขศาสตร์ (501)
   วิชาเอกสาธารณสุขศาสตร์ 4 ปี (50124)
โครงสร้างหลักสูตร
ก. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 5 ชุดวิชา
ข. หมวดวิชาแกน 2 ชุดวิชา
ค. หมวดวิชาเฉพาะ 16 ชุดวิชา
ง. หมวดวิชาเลือกเสรี 1 ชุดวิชา
รวมตลอดหลักสูตรต้องศึกษาไม่น้อยกว่า 24 ชุดวิชา หรือ 144 หน่วยกิต
รายละเอียดหลักสูตร
  ก. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 5 ชุดวิชา
  - บังคับ 4 ชุดวิชา
 • 10103 ทักษะชีวิต
 • 10141 วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อมเพื่อชีวิต
 • 10151 ไทยศึกษา
 • 10152 ไทยกับสังคมโลก
  - และเลือก 1 ชุดวิชา จากชุดวิชาต่อไปนี้
 • 10111 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร
 • 10161 ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร

  ข. หมวดวิชาแกน 2 ชุดวิชา
 • 50103 สถิติและการวิจัยสำหรับวิทยาศาสตร์สุขภาพ
 • 52302 วิทยาการระบาดและการควบคุมโรค

  ค. หมวดวิชาเฉพาะ 16 ชุดวิชา
 • 50101 วิทยาศาสตร์พื้นฐาน
 • 50102 วิทยาศาสตร์ชีวภาพ
 • 50301 การรักษาพยาบาลเบื้องต้น
 • 52203 อนามัยสิ่งแวดล้อม
 • 52204 กฎหมายเกี่ยวกับสาธารณสุขสิ่งแวดล้อม และนิติเวชศาสตร์
 • 52303 สุขศึกษาและการประชาสัมพันธ์งานสาธารณสุข
 • 52304 โภชนศาสตร์สาธารณสุข
 • 52305 อาชีวอนามัยและความปลอดภัย
 • 52306 การทำงานชุมชนในด้านสาธารณสุข
 • 52307 อนามัยครอบครัวในงานสาธารณสุข
 • 52401 การวางแผนงานสาธารณสุข
 • 52402 ประสบการณ์วิชาชีพสาธารณสุข 
 • 53203 สุขภาพกับการพัฒนา
 • 53404 การบริหารระบบข้อมูลข่าวสารสาธารณสุข
 • 53405 หลักเศรษฐศาสตร์และเศรษฐศาสตร์สาธารณสุข
 • 56201 โรคติดต่อและโรคไม่ติดต่อ

  ง. หมวดวิชาเลือกเสรี 1 ชุดวิชา
      เลือก 1 ชุดวิชา จากชุดวิชาต่าง ๆ ที่เปิดสอนตามหลักสูตรในระดับปริญญาตรี ยกเว้นชุดวิชาที่สาขาวิชาไม่อนุญาตให้เลือกเป็น

      ชุดวิชาเลือกเสรี โดยดูรายชื่อชุดวิชาจากเอกสารหลักสูตรการศึกษาสาขาวิชาที่มหาวิทยาลัยจะจัดส่งให้เมื่อขึ้นทะเบียน
      เป็นนักศึกษาแล้ว

หลักสูตรปริญญาตรีต่อเนื่อง 2 ปี
แขนงวิชาสาธารณสุขศาสตร์ (501)
วิชาเอกบริหารสาธารณสุข 2 ปี (50112)
โครงสร้างหลักสูตร
ก. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 1 ชุดวิชา
ข. หมวดวิชาแกน 2 ชุดวิชา
ค. หมวดวิชาเฉพาะ 10 ชุดวิชา
ง. หมวดวิชาเลือกเสรี 1 ชุดวิชา
รวมตลอดหลักสูตรต้องศึกษาไม่น้อยกว่า 14 ชุดวิชา หรือ 84 หน่วยกิต
รายละเอียดหลักสูตร
  ก. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 1 ชุดวิชา
 • 10151 ไทยศึกษา

  ข. หมวดวิชาแกน 2 ชุดวิชา
 • 50103 สถิติและการวิจัยสำหรับวิทยาศาสตร์สุขภาพ
 • 52302 วิทยาการระบาดและการควบคุมโรค

  ค. หมวดวิชาเฉพาะ 10 ชุดวิชา
 • 52204 กฎหมายเกี่ยวกับสาธารณสุขสิ่งแวดล้อมและนิติเวชศาสตร์
 • 52401 การวางแผนงานสาธารณสุข
 • 53202 การสาธารณสุขทั่วไป
 • 53303 การจัดการสาธารณภัย
 • 53304 การบริหารองค์การและทรัพยากรสาธารณสุข
 • 53305 การบริหารทรัพยากรมนุษย์ในงานสาธารณสุข
 • 53404 การบริหารระบบข้อมูลข่าวสารสาธารณสุข
 • 53405 หลักเศรษฐศาสตร์และเศรษฐศาสตร์สาธารณสุข
 • 53406 ประสบการณ์วิชาชีพบริหารสาธารณสุข 
 • 57301 การบริหารงานคุ้มครองผู้บริโภคทางสาธารณสุข

  ง. หมวดวิชาเลือกเสรี 1 ชุดวิชา
      เลือก 1 ชุดวิชา จากชุดวิชาต่าง ๆ ที่เปิดสอนตามหลักสูตรในระดับปริญญาตรี ยกเว้นชุดวิชาที่สาขาวิชาไม่อนุญาตให้เลือกเป็น

      ชุดวิชาเลือกเสรี โดยดูรายชื่อชุดวิชาจากเอกสารหลักสูตรการศึกษาสาขาวิชาที่มหาวิทยาลัยจะจัดส่งให้เมื่อขึ้นทะเบียน
      เป็นนักศึกษาแล้ว

แขนงวิชาสาธารณสุขศาสตร์ (501)
    วิชาเอกสาธารณสุขศาสตร์ 2 ปี (50122)
        1. สำหรับผู้สำเร็จการศึกษาตามที่ได้ระบุไว้ในคุณสมบัติ ข้อ 2.1,2.4,2.5

โครงสร้างหลักสูตร
ก. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 1 ชุดวิชา
ข. หมวดวิชาแกน 2 ชุดวิชา
ค. หมวดวิชาเฉพาะ 8 ชุดวิชา
ง. หมวดวิชาเลือกเสรี 1 ชุดวิชา
รวมตลอดหลักสูตรต้องศึกษาไม่น้อยกว่า 12 ชุดวิชา หรือ 72 หน่วยกิต
รายละเอียดหลักสูตร
  ก. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 1 ชุดวิชา
 • 10151 ไทยศึกษา
  ข. หมวดวิชาแกน 2 ชุดวิชา
 • 50103 สถิติและการวิจัยสำหรับวิทยาศาสตร์สุขภาพ
 • 52302 วิทยาการระบาดและการควบคุมโรค
  ค. หมวดวิชาเฉพาะ 8 ชุดวิชา
 • 52203 อนามัยสิ่งแวดล้อม
 • 52204 กฎหมายเกี่ยวกับสาธารณสุขสิ่งแวดล้อมและนิติเวชศาสตร์
 • 52303 สุขศึกษาและการประชาสัมพันธ์งานสาธารณสุข
 • 52305 อาชีวอนามัยและความปลอดภัย
 • 52306 การทำงานชุมชนด้านสาธารณสุข
 • 52401 การวางแผนงานสาธารณสุข
 • 52402 ประสบการณ์วิชาชีพสาธารณสุข
 • 53404 การบริหารระบบข้อมูลข่าวสารสาธารณสุข
  ง. หมวดวิชาเลือกเสรี 1 ชุดวิชา
      เลือก 1 ชุดวิชา จากชุดวิชาต่าง ๆ ที่เปิดสอนตามหลักสูตรในระดับปริญญาตรี
  ยกเว้นชุดวิชาที่สาขาวิชาไม่อนุญาตให้เลือก
      เป็น
  ชุดวิชาเลือกเสรีโดยดูรายชื่อชุดวิชาจากเอกสารหลักสูตรการศึกษาสาขาวิชาที่มหาวิทยาลัยจะจัดส่งให้เมื่อขึ้นทะเบียน
     
  เป็นนักศึกษาแล้ว

แขนงวิชาสาธารณสุขศาสตร์ (501)
   วิชาเอกสาธารณสุขศาสตร์ 2 ปี (50122)
      2. สำหรับผู้สำเร็จการศึกษาปริญญาตรี หรือสูงกว่าปริญญาตรีทางด้านวิทยาศาสตร์ ข้อ 2.2
โครงสร้างหลักสูตร
ก. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 1 ชุดวิชา
ข. หมวดวิชาแกน 2 ชุดวิชา
ค. หมวดวิชาเฉพาะ 9 ชุดวิชา
ง. หมวดวิชาเลือกเสรี 1 ชุดวิชา
รวมตลอดหลักสูตรต้องศึกษาไม่น้อยกว่า 13 ชุดวิชา หรือ 78 หน่วยกิต
รายละเอียดหลักสูตร
  ก. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 1 ชุดวิชา
 • 10151 ไทยศึกษา
  ข. หมวดวิชาแกน 2 ชุดวิชา
 • 50103 สถิติและการวิจัยสำหรับวิทยาศาสตร์สุขภาพ
 • 52302 วิทยาการระบาดและการควบคุมโรค
  ค. หมวดวิชาเฉพาะ 9 ชุดวิชา
 • 50301 การรักษาพยาบาลเบื้องต้น
 • 52203 อนามัยสิ่งแวดล้อม
 • 52204 กฎหมายเกี่ยวกับสาธารณสุขสิ่งแวดล้อมและนิติเวชศาสตร์
 • 52303 สุขศึกษาและการประชาสัมพันธ์งานสาธารณสุข
 • 52305 อาชีวอนามัยและความปลอดภัย
 • 52306 การทำงานชุมชนด้านสาธารณสุข
 • 52401 การวางแผนงานสาธารณสุข
 • 52402 ประสบการณ์วิชาชีพสาธารณสุข  
 • 53404 การบริหารระบบข้อมูลข่าวสารสาธารณสุข
  ง. หมวดวิชาเลือกเสรี 1 ชุดวิชา
      เลือก 1 ชุดวิชา จากชุดวิชาต่าง ๆ ที่เปิดสอนตามหลักสูตรในระดับปริญญาตรี ยกเว้นชุดวิชาที่สาขาวิชาไม่อนุญาตให้เลือกเป็น

      ชุดวิชาเลือกเสรี โดยดูรายชื่อชุดวิชาจากเอกสารหลักสูตรการศึกษาสาขาวิชาที่มหาวิทยาลัยจะจัดส่งให้เมื่อขึ้นทะเบียน
      เป็นนักศึกษาแล้ว


แขนงวิชาสาธารณสุขศาสตร์ (501)
     วิชาเอกสาธารณสุขศาสตร์ 2 ปี (50122)
        3. สำหรับผู้สำเร็จการศึกษาปริญญาตรี หรือสูงกว่าทางด้านสังคมศาสตร์ ข้อ 2.3
โครงสร้างหลักสูตร
ก. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 1 ชุดวิชา
ข. หมวดวิชาแกน 2 ชุดวิชา
ค. หมวดวิชาเฉพาะ 14 ชุดวิชา
ง. หมวดวิชาเลือกเสรี 1 ชุดวิชา
รวมตลอดหลักสูตรต้องศึกษาไม่น้อยกว่า 18 ชุดวิชา หรือ 108 หน่วยกิต
รายละเอียดหลักสูตร
  ก. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 1 ชุดวิชา
 • 10151 ไทยศึกษา
  ข. หมวดวิชาแกน 2 ชุดวิชา
 • 50103 สถิติและการวิจัยสำหรับวิทยาศาสตร์สุขภาพ
 • 52302 วิทยาการระบาดและการควบคุมโรค

  ค. หมวดวิชาเฉพาะ 14 ชุดวิชา
 • 50101 วิทยาศาสตร์พื้นฐาน
 • 50301 การรักษาพยาบาลเบื้องต้น
 • 52203 อนามัยสิ่งแวดล้อม
 • 52204 กฎหมายเกี่ยวกับสาธารณสุขสิ่งแวดล้อมและนิติเวชศาสตร์
 • 52303 สุขศึกษาและการประชาสัมพันธ์งานสาธารณสุข
 • 52304 โภชนาศาสตร์สาธารณสุข
 • 52305 อาชีวอนามัยและความปลอดภัย
 • 52306 การทำงานชุมชนด้านสาธารณสุข
 • 52307 อนามัยครอบครัวในงานสาธารณสุข
 • 52401 การวางแผนงานสาธารณสุข
 • 52402 ประสบการณ์วิชาชีพสาธารณสุข
 • 53203 สุขภาพกับการพัฒนา 
 • 53404 การบริหารระบบข้อมูลข่าวสารสาธารณสุข
 • 56201 โรคติดต่อและไม่ติดต่อ
      ง. หมวดวิชาเลือกเสรี 1 ชุดวิชา
           เลือก 1 ชุดวิชา จากชุดวิชาต่าง ๆ ที่เปิดสอนตามหลักสูตรในระดับปริญญาตรี ยกเว้นชุดวิชาที่สาขาวิชาไม่อนุญาตให้เลือกเป็น

          ชุดวิชาเลือกเสรี โดยดูรายชื่อชุดวิชาจากเอกสารหลักสูตรการศึกษาสาขาวิชาที่มหาวิทยาลัยจะจัดส่งให้เมื่อขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษาแล้ว

แขนงวิชาสาธารณสุขศาสตร์ (501)
   วิชาเอกสาธารณสุขศาสตร์ 2 ปี (50122)
        4. สำหรับผู้สำเร็จการศึกษาตามที่ได้ระบุไว้ในคุณสมบัติ ข้อ 2.6 - 2.7
โครงสร้างหลักสูตร
ก. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 2 ชุดวิชา
ข. หมวดวิชาแกน 2 ชุดวิชา
ค. หมวดวิชาเฉพาะ 10 ชุดวิชา
ง. หมวดวิชาเลือกเสรี 1 ชุดวิชา
รวมตลอดหลักสูตรต้องศึกษาไม่น้อยกว่า 15 ชุดวิชา หรือ 90 หน่วยกิต
รายละเอียดหลักสูตร
  ก. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 2 ชุดวิชา
  - บังคับ1 ชุดวิชา
 • 10151 ไทยศึกษา
          - และเลือก 1 ชุดวิชา จากชุดวิชาต่อไปนี้
           10111 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร
           10161 ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร
  ข. หมวดวิชาแกน 2 ชุดวิชา
 • 50103 สถิติและการวิจัยสำหรับวิทยาศาสตร์สุขภาพ
 • 52302 วิทยาการระบาดและการควบคุมโรค
  ค. หมวดวิชาเฉพาะ 10 ชุดวิชา
 • 50101 วิทยาศาสตร์พื้นฐาน
 • 50301 การรักษาพยาบาลเบื้องต้น
 • 52203 อนามัยสิ่งแวดล้อม
 • 52204 กฎหมายเกี่ยวกับสาธารณสุขสิ่งแวดล้อมและนิติเวชศาสตร์
 • 52303 สุขศึกษาและการประชาสัมพันธ์งานสาธารณสุข
 • 52305 อาชีวอนามัยและความปลอดภัย
 • 52306 การทำงานชุมชนด้านสาธารณสุข
 • 52401 การวางแผนงานสาธารณสุข
 • 52402 ประสบการณ์วิชาชีพสาธารณสุข  
 • 53404 การบริหารระบบข้อมูลข่าวสารสาธารณสุข
    ง. หมวดวิชาเลือกเสรี 1 ชุดวิชา
         เลือก 1 ชุดวิชา จากชุดวิชาต่าง ๆ ที่เปิดสอนตามหลักสูตรในระดับปริญญาตรี ยกเว้นชุดวิชาที่สาขาวิชาไม่อนุญาตให้เลือกเป็น

        ชุดวิชาเลือกเสรี โดยดูรายชื่อชุดวิชาจากเอกสารหลักสูตรการศึกษาสาขาวิชาที่มหาวิทยาลัยจะจัดส่งให้เมื่อขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษาแล้ว

แขนงวิชาสาธารณสุขศาสตร์ (501)
   วิชาเอกอาชีวอนามัยและความปลอดภัย 2 ปี (50132)
        1. สำหรับผู้สำเร็จการศึกษาตามที่ได้ระบุไว้ในคุณสมบัติ ข้อ 2.1 - 2.7

โครงสร้างหลักสูตร
ก. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 1 ชุดวิชา
ข. หมวดวิชาแกน 1 ชุดวิชา
ค. หมวดวิชาเฉพาะ 10 ชุดวิชา
รวมตลอดหลักสูตรต้องศึกษาไม่น้อยกว่า 12 ชุดวิชา หรือ 72 หน่วยกิต
รายละเอียดหลักสูตร
  ก. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 1 ชุดวิชา
 • 10151 ไทยศึกษา
  ข. หมวดวิชาแกน 1 ชุดวิชา
 • 50103 สถิติและการวิจัยสำหรับวิทยาศาสตร์สุขภาพ
  ค. หมวดวิชาเฉพาะ 10 ชุดวิชา
 • 52302 วิทยาการระบาดและการควบคุมโรค
 • 54102 การบริหารงานความปลอดภัย
 • 54103 หลักความปลอดภัยในการทำงาน
 • 54104 สุขศาสตร์อุตสาหกรรมพื้นฐาน *
 • 54105 กฎหมายเกี่ยวกับความปลอดภัยและสุขภาพของผู้ประกอบอาชีพ
 • 54106 พิษวิทยาและเวชศาสตร์อุตสาหกรรม
 • 54107 การฝึกปฏิบัติงานอาชีวอนามัยความปลอดภัย และ เออร์กอนอมิคส์ **
 • 54109 เออร์กอนอมิคส์และจิตวิทยาในการทำงาน
 • 54110 การจัดสวัสดิการเพื่อสุขภาพของพนักงานและครอบครัว
 • 54111 ประสบการณ์วิชาชีพอาชีวอนามัยและความปลอดภัย
    หมายเหตุ * เป็นชุดวิชาที่นักศึกษาควรลงทะเบียนเรียนเพื่อเป็นการปูพื้นฐานความรู้ให้เข้าใจในเนื้อหาเบื้องต้นก่อนที่จะลงทะเบียน
                   เรียนชุดวิชา 54107 การฝึกปฏิบัติงานอาชีวอนามัย ความปลอดภัย และเออร์กอนอมิคส์
               ** เป็นชุดวิชาทีมีการฝึกปฏิบัติเสริมทักษะ
          

แขนงวิชาสาธารณสุขศาสตร์ (501)
   วิชาเอกอาชีวอนามัยและความปลอดภัย 2 ปี (50132)
        2. สำหรับผู้สำเร็จการศึกษาตามที่ได้ระบุไว้ในคุณสมบัติ ข้อ 2.8 - 2.10
โครงสร้างหลักสูตร
ก. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 2 ชุดวิชา
ข. หมวดวิชาแกน 4 ชุดวิชา
ค. หมวดวิชาเฉพาะ 12 ชุดวิชา
รวมตลอดหลักสูตรต้องศึกษาไม่น้อยกว่า 18 ชุดวิชา หรือ 108 หน่วยกิต
รายละเอียดหลักสูตร
  ก. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 2 ชุดวิชา
 • 10151 ไทยศึกษา
 • 50101 วิทยาศาสตร์พื้นฐาน
  ข. หมวดวิชาแกน 4 ชุดวิชา
 • 50102 วิทยาศาสตร์ชีวภาพ
 • 50103 สถิติและการวิจัยสำหรับวิทยาศาสตร์สุขภาพ
 • 53202 การสาธารณสุขทั่วไป
 • 52302 วิทยาการระบาดและการควบคุมโรค
  ค. หมวดวิชาเฉพาะ 12 ชุดวิชา                                                                                                                                     
  - บังคับ11 ชุดวิชา
 • 52203 อนามัยสิ่งแวดล้อม
 • 52304 โภชนศาสตร์สาธารณสุข
 • 54102 การบริหารงานความปลอดภัย
 • 54103 หลักความปลอดภัยในการทำงาน
 • 54104 สุขศาสตร์อุตสาหกรรมพื้นฐาน *
 • 54105 กฎหมายเกี่ยวกับความปลอดภัยและสุขภาพของผู้ประกอบอาชีพ
 • 54106 พิษวิทยาและเวชศาสตร์อุตสาหกรรม
 • 54107 การฝึกปฏิบัติงานอาชีวอนามัยความปลอดภัย และ เออร์กอนอมิคส์ **
 • 54109 เออร์กอนอมิคส์และจิตวิทยาในการทำงาน
 • 54110 การจัดสวัสดิการเพื่อสุขภาพของพนักงานและครอบครัว
 • 54111 ประสบการณ์วิชาชีพอาชีวอนามัยและความปลอดภัย 
  - และเลือก 1 ชุดวิชา จากชุดวิชาต่อไปนี้
 • 50301 การรักษาพยาบาลเบื้องต้น
 • 53303 การจัดการสาธารณภัย
 • 56201 โรคติดต่อและโรคไม่ติดต่อ
  หมายเหตุ * เป็นชุดวิชาที่นักศึกษาควรลงทะเบียนเรียนเพื่อเป็นการปูพื้นฐานความรู้ให้เข้าใจในเนื้อหาเบื้องต้นก่อนที่จะลงทะเบียน
                 เรียนชุดวิชา 54107 การฝึกปฏิบัติงานอาชีวอนามัย ความปลอดภัย และเออร์กอนอมิคส์
             ** เป็นชุดวิชาที่มีการฝึกปฏิบัติเสริมทักษะ
         


แขนงวิชาแพทย์แผนไทย (504)
   วิชาเอกแพทย์แผนไทย 2 ปี (50412)
        1. สำหรับผู้สำเร็จการศึกษาประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ประเภทวิชาเวชกรรม สาขาวิชาแพทย์แผนไทยประยุกต์
โครงสร้างหลักสูตร
ก. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 1 ชุดวิชา
ข. หมวดวิชาแกน 2 ชุดวิชา
ค. หมวดวิชาเฉพาะ 9 ชุดวิชา
ง. หมวดวิชาเลือกเสรี 1 ชุดวิชา
รวมตลอดหลักสูตรต้องศึกษาไม่น้อยกว่า 13 ชุดวิชา หรือ 78 หน่วยกิต
รายละเอียดหลักสูตร
  ก. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 1 ชุดวิชา
 • 10151 ไทยศึกษา
  ข. หมวดวิชาแกน 2 ชุดวิชา
 • 53202 การสาธารณสุขทั่วไป
 • 55301 การวิจัยสำหรับการแพทย์แผนไทย
  ค. หมวดวิชาเฉพาะ 9 ชุดวิชา
 • 55302 วิทยาศาสตร์ในการแพทย์แผนไทย
 • 55303 สังคมวิทยาและมานุษยวิทยาการแพทย์
 • 55304 แนวคิดและทฤษฎีการแพทย์แผนไทย
 • 55306 เภสัชพฤกษศาสตร์
 • 55307 การฝึกปฏิบัติเภสัชพฤกษศาสตร์และเภสัชกรรมแผนไทย *
 • 55308 เวชกรรมแผนไทย
 • 55309 จรรยาวิชาชีพและกฎหมายเกี่ยวกับการแพทย์แผนไทย
 • 55310 นวดแผนไทย
 • 55312 ประสบการณ์วิชาชีพการแพทย์แผนไทย  
  ง. หมวดวิชาเลือกเสรี 1 ชุดวิชา
      เลือก 1 ชุดวิชา จากชุดวิชาต่าง ๆ ที่เปิดสอนตามหลักสูตรในระดับปริญญาตรี ยกเว้นชุดวิชาที่สาขาวิชาไม่อนุญาตให้เลือก

      เป็นชุดวิชาเลือกเสรี
  โดยดูรายชื่อชุดวิชาจากเอกสารหลักสูตรการศึกษาสาขาวิชาที่มหาวิทยาลัยจะจัดส่งให้เมื่อขึ้นทะเบียน
      เป็นนักศึกษาแล้ว

  หมายเหตุ  * เป็นชุดวิชาที่มีการฝึกปฏิบัติเสริมทักษะ           

แขนงวิชาแพทย์แผนไทย (504)
   วิชาเอกแพทย์แผนไทย 2 ปี (50412)
       
2. สำหรับผู้สำเร็จการศึกษาประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ (การแพทย์แผนไทย ประยุกต์)
โครงสร้างหลักสูตร
ก. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 1 ชุดวิชา
ข. หมวดวิชาแกน 2 ชุดวิชา
ค. หมวดวิชาเฉพาะ 10 ชุดวิชา
ง. หมวดวิชาเลือกเสรี 1 ชุดวิชา
รวมตลอดหลักสูตรต้องศึกษาไม่น้อยกว่า 14 ชุดวิชา หรือ 84 หน่วยกิต
รายละเอียดหลักสูตร
  ก. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 1 ชุดวิชา
 • 10151 ไทยศึกษา
  ข. หมวดวิชาแกน 2 ชุดวิชา
 • 53202 การสาธารณสุขทั่วไป
 • 55301 การวิจัยสำหรับการแพทย์แผนไทย
  ค. หมวดวิชาเฉพาะ 10 ชุดวิชา
 • 55302 วิทยาศาสตร์ในการแพทย์แผนไทย
 • 55303 สังคมวิทยาและมานุษยวิทยาการแพทย์
 • 55304 แนวคิดและทฤษฎีการแพทย์แผนไทย
 • 55305 ธรรมานามัย
 • 55306 เภสัชพฤกษศาสตร์
 • 55307 การฝึกปฏิบัติเภสัชพฤกษศาสตร์และเภสัชกรรมแผนไทย *
 • 55309 จรรยาวิชาชีพและกฎหมายเกี่ยวกับการแพทย์แผนไทย
 • 55310 นวดแผนไทย
 • 55311 การฝึกปฏิบัติเวชกรรมและนวดแผนไทย *
 • 55312 ประสบการณ์วิชาชีพการแพทย์แผนไทย 
  ง. หมวดวิชาเลือกเสรี 1 ชุดวิชา
      เลือก 1 ชุดวิชา จากชุดวิชาต่าง ๆ ที่เปิดสอนตามหลักสูตรในระดับปริญญาตรี ยกเว้นชุดวิชาที่สาขาวิชาไม่อนุญาตให้เลือก

      เป็นชุดวิชาเลือกเสรี
  โดยดูรายชื่อชุดวิชาจากเอกสารหลักสูตรการศึกษาสาขาวิชาที่มหาวิทยาลัยจะจัดส่งให้เมื่อขึ้นทะเบียน
      เป็นนักศึกษาแล้ว

  หมายเหตุ * เป็นชุดวิชาที่มีการฝึกปฏิบัติเสริมทักษะ
            

แขนงวิชาแพทย์แผนไทย (504)
   วิชาเอกแพทย์แผนไทย 2 ปี (50412)
       
3. สำหรับผู้สำเร็จการศึกษาประกาศนียบัตรการแพทย์แผนไทย จากวิทยาลัยเทคโนโลยีทางการแพทย์สาธารณสุขกาญจนาภิเษก
             สถาบันพระบรมราชชนก
โครงสร้างหลักสูตร
ก. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 1 ชุดวิชา
ข. หมวดวิชาแกน 2 ชุดวิชา
ค. หมวดวิชาเฉพาะ 10 ชุดวิชา
ง. หมวดวิชาเลือกเสรี 1 ชุดวิชา
รวมตลอดหลักสูตรต้องศึกษาไม่น้อยกว่า 14 ชุดวิชา หรือ 84 หน่วยกิต
รายละเอียดหลักสูตร
  ก. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 1 ชุดวิชา
 • 10151 ไทยศึกษา
  ข. หมวดวิชาแกน 2 ชุดวิชา
 • 53202 การสาธารณสุขทั่วไป
 • 55301 การวิจัยสำหรับการแพทย์แผนไทย
  ค. หมวดวิชาเฉพาะ 10 ชุดวิชา
 • 55302 วิทยาศาสตร์ในการแพทย์แผนไทย
 • 55303 สังคมวิทยาและมานุษยวิทยาการแพทย์
 • 55304 แนวคิดและทฤษฎีการแพทย์แผนไทย
 • 55305 ธรรมานามัย
 • 55307 การฝึกปฏิบัติเภสัชพฤกษศาสตร์และเภสัชกรรมแผนไทย *
 • 55308 เวชกรรมแผนไทย
 • 55309 จรรยาวิชาชีพและกฎหมายเกี่ยวกับการแพทย์แผนไทย
 • 55310 นวดแผนไทย
 • 55311 การฝึกปฏิบัติเวชกรรมและนวดแผนไทย *
 • 55312 ประสบการณ์วิชาชีพการแพทย์แผนไทย 
  ง. หมวดวิชาเลือกเสรี 1 ชุดวิชา
      เลือก 1 ชุดวิชา จากชุดวิชาต่าง ๆ ที่เปิดสอนตามหลักสูตรในระดับปริญญาตรี ยกเว้นชุดวิชาที่สาขาวิชาไม่อนุญาตให้
  เลือก
      เป็นชุดวิชาเลือกเสรี
  โดยดูรายชื่อชุดวิชาจากเอกสารหลักสูตรการศึกษาสาขาวิชาที่มหาวิทยาลัยจะจัดส่งให้
  เมื่อขึ้นทะเบียน
      เป็นนักศึกษาแล้ว
  หมายเหตุ   *  เป็นชุดวิชาที่มีการฝึกปฏิบัติเสริมทักษะ              

แขนงวิชาแพทย์แผนไทย (504)
   วิชาเอกแพทย์แผนไทย 2 ปี (50412)
       
4. สำหรับผู้สำเร็จการศึกษาระดับอนุปริญญา หรือสูงกว่าทางวิทยาศาสตร์สุขภาพและมีประกาศนียบัตรการศึกษา
            หลักสูตรเภสัชกรรมแผนไทย
หรือมีใบประกอบโรคศิลปะเภสัชกรรมแผนไทย
โครงสร้างหลักสูตร
ก. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 1 ชุดวิชา
ข. หมวดวิชาแกน 1 ชุดวิชา
ค. หมวดวิชาเฉพาะ 10 ชุดวิชา
ง. หมวดวิชาเลือกเสรี 1 ชุดวิชา
รวมตลอดหลักสูตรต้องศึกษาไม่น้อยกว่า 13 ชุดวิชา หรือ 78 หน่วยกิต
รายละเอียดหลักสูตร
  ก. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 1 ชุดวิชา
 • 10151 ไทยศึกษา
  ข. หมวดวิชาแกน 1 ชุดวิชา
 • 55301 การวิจัยสำหรับการแพทย์แผนไทย
  ค. หมวดวิชาเฉพาะ 10 ชุดวิชา
 • 55302 วิทยาศาสตร์ในการแพทย์แผนไทย
 • 55303 สังคมวิทยาและมานุษยวิทยาการแพทย์
 • 55304 แนวคิดและทฤษฎีการแพทย์แผนไทย
 • 55305 ธรรมานามัย
 • 55306 เภสัชพฤกษศาสตร์
 • 55308 เวชกรรมแผนไทย
 • 55309 จรรยาวิชาชีพและกฎหมายเกี่ยวกับการแพทย์แผนไทย
 • 55310 นวดแผนไทย
 • 55311 การฝึกปฏิบัติเวชกรรมและนวดแผนไทย *
 • 55312 ประสบการณ์วิชาชีพการแพทย์แผนไทย 
  ง. หมวดวิชาเลือกเสรี 1 ชุดวิชา
      เลือก 1 ชุดวิชา จากชุดวิชาต่าง ๆ ที่เปิดสอนตามหลักสูตรในระดับปริญญาตรี ยกเว้นชุดวิชาที่สาขาวิชาไม่อนุญาตให้เลือก
      เป็น
  ชุดวิชาเลือกเสรีโดยดูรายชื่อชุดวิชาจากเอกสารหลักสูตรการศึกษาสาขาวิชาที่มหาวิทยาลัยจะจัดส่งให้เมื่อขึ้นทะเบียน
      เป็นนักศึกษาแล้ว
  หมายเหตุ   * เป็นชุดวิชาที่มีการฝึกปฏิบัติเสริมทักษะ             

แขนงวิชาแพทย์แผนไทย (504)
   วิชาเอกแพทย์แผนไทย 2 ปี (50412)
       
5. สำหรับผู้สำเร็จการศึกษาระดับอนุปริญญา หรือสูงกว่าที่ไม่ใช่ทางวิทยาศาสตร์สุขภาพและมีประกาศนียบัตร
            การศึกษาหลักสูตรเภสัชกรรมแผนไทย หรือมีใบประกอบโรคศิลปะเภสัชกรรมแผนไทย
โครงสร้างหลักสูตร
ก. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 1 ชุดวิชา
ข. หมวดวิชาแกน 2 ชุดวิชา
ค. หมวดวิชาเฉพาะ 10 ชุดวิชา
ง. หมวดวิชาเลือกเสรี 1 ชุดวิชา
รวมตลอดหลักสูตรต้องศึกษาไม่น้อยกว่า 14 ชุดวิชา หรือ 84 หน่วยกิต
รายละเอียดหลักสูตร
  ก. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 1 ชุดวิชา
 • 10151 ไทยศึกษา
  ข. หมวดวิชาแกน 2 ชุดวิชา
 • 53202 การสาธารณสุขทั่วไป
 • 55301 การวิจัยสำหรับการแพทย์แผนไทย
  ค. หมวดวิชาเฉพาะ 10 ชุดวิชา
 • 55302 วิทยาศาสตร์ในการแพทย์แผนไทย
 • 55303 สังคมวิทยาและมานุษยวิทยาการแพทย์
 • 55304 แนวคิดและทฤษฎีการแพทย์แผนไทย
 • 55305 ธรรมานามัย
 • 55306 เภสัชพฤกษศาสตร์
 • 55308 เวชกรรมแผนไทย
 • 55309 จรรยาวิชาชีพและกฎหมายเกี่ยวกับการแพทย์แผนไทย
 • 55310 นวดแผนไทย
 • 55311 การฝึกปฏิบัติเวชกรรมและนวดแผนไทย *
 • 55312 ประสบการณ์วิชาชีพการแพทย์แผนไทย 
  ง. หมวดวิชาเลือกเสรี 1 ชุดวิชา
      เลือก 1 ชุดวิชา จากชุดวิชาต่าง ๆ ที่เปิดสอนตามหลักสูตรในระดับปริญญาตรี ยกเว้นชุดวิชาที่สาขาวิชาไม่อนุญาตให้เลือก
      เป็นชุดวิชาเลือกเสรี
  โดยดูรายชื่อชุดวิชาจากเอกสารหลักสูตรการศึกษาสาขาวิชาที่มหาวิทยาลัยจะจัดส่งให้เมื่อขึ้นทะเบียน
      เป็นนักศึกษาแล้ว
  หมายเหตุ   * เป็นชุดวิชาที่มีการฝึกปฏิบัติเสริมทักษะ              

แขนงวิชาแพทย์แผนไทย (504)
   วิชาเอกแพทย์แผนไทย 2 ปี (50412)
       
6. สำหรับผู้สำเร็จการศึกษาระดับอนุปริญญา หรือสูงกว่าทางวิทยาศาสตร์สุขภาพและมีประกาศนียบัตรการศึกษา
            หลักสูตรเภสัชกรรมแผนไทยและเวชกรรมไทย หรือมีใบประกอบโรคศิลปะเภสัชกรรมแผนไทยและเวชกรรมไทย
โครงสร้างหลักสูตร
ก. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 1 ชุดวิชา
ข. หมวดวิชาแกน 1 ชุดวิชา
ค. หมวดวิชาเฉพาะ 9 ชุดวิชา
ง. หมวดวิชาเลือกเสรี 1 ชุดวิชา
รวมตลอดหลักสูตรต้องศึกษาไม่น้อยกว่า 12 ชุดวิชา หรือ 72 หน่วยกิต
รายละเอียดหลักสูตร
  ก. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 1 ชุดวิชา
 • 10151 ไทยศึกษา
  ข. หมวดวิชาแกน 1 ชุดวิชา
 • 55301 การวิจัยสำหรับการแพทย์แผนไทย
  ค. หมวดวิชาเฉพาะ 9 ชุดวิชา
 • 55302 วิทยาศาสตร์ในการแพทย์แผนไทย
 • 55303 สังคมวิทยาและมานุษยวิทยาการแพทย์
 • 55304 แนวคิดและทฤษฎีการแพทย์แผนไทย
 • 55305 ธรรมานามัย
 • 55306 เภสัชพฤกษศาสตร์
 • 55308 เวชกรรมแผนไทย
 • 55309 จรรยาวิชาชีพและกฎหมายเกี่ยวกับการแพทย์แผนไทย
 • 55310 นวดแผนไทย
 • 55312 ประสบการณ์วิชาชีพการแพทย์แผนไทย
  ง. หมวดวิชาเลือกเสรี 1 ชุดวิชา
      เลือก 1 ชุดวิชา จากชุดวิชาต่าง ๆ ที่เปิดสอนตามหลักสูตรในระดับปริญญาตรี ยกเว้นชุดวิชาที่สาขาวิชาไม่อนุญาตให้เลือก
      เป็นชุดวิชาเลือกเสรี
  โดยดูรายชื่อชุดวิชาจากเอกสารหลักสูตรการศึกษาสาขาวิชาที่มหาวิทยาลัยจะจัดส่งให้เมื่อขึ้นทะเบียน
      เป็นนักศึกษาแล้ว

แขนงวิชาแพทย์แผนไทย (504)
   วิชาเอกแพทย์แผนไทย 2 ปี (50412)
       
7. สำหรับผู้สำเร็จการศึกษาระดับอนุปริญญาหรือสูงกว่าที่ไม่ใช่ทงวิทยาศาสตร์สุขภาพ และมีประกาศนียบัตรการศึกษาหลักสูตร
            เภสัชกรรมแผนไทยและเวชกรรมไทย หรือมีใบประกอบโรคศิลปะเภสัชกรรมแผนไทย และเวชกรรมไทย
โครงสร้างหลักสูตร
ก. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 1 ชุดวิชา
ข. หมวดวิชาแกน 2 ชุดวิชา
ค. หมวดวิชาเฉพาะ 9 ชุดวิชา
ง. หมวดวิชาเลือกเสรี 1 ชุดวิชา
รวมตลอดหลักสูตรต้องศึกษาไม่น้อยกว่า 13 ชุดวิชา หรือ 78 หน่วยกิต
รายละเอียดหลักสูตร
  ก. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 1 ชุดวิชา
 • 10151 ไทยศึกษา
  ข. หมวดวิชาแกน 2 ชุดวิชา
 • 53202 การสาธารณสุขทั่วไป
 • 55301 การวิจัยสำหรับการแพทย์แผนไทย
  ค. หมวดวิชาเฉพาะ 9 ชุดวิชา
 • 55302 วิทยาศาสตร์ในการแพทย์แผนไทย
 • 55303 สังคมวิทยาและมานุษยวิทยาการแพทย์
 • 55304 แนวคิดและทฤษฎีการแพทย์แผนไทย
 • 55305 ธรรมานามัย
 • 55306 เภสัชพฤกษศาสตร์
 • 55308 เวชกรรมแผนไทย
 • 55309 จรรยาวิชาชีพและกฎหมายเกี่ยวกับการแพทย์แผนไทย
 • 55310 นวดแผนไทย
 • 55312 ประสบการณ์วิชาชีพการแพทย์แผนไทย 
  ง. หมวดวิชาเลือกเสรี 1 ชุดวิชา
     เลือก 1 ชุดวิชา จากชุดวิชาต่าง ๆ ที่เปิดสอนตามหลักสูตรในระดับปริญญาตรีของมหาวิทยาลัย ยกเว้น ชุดวิชาต่อไปนี้
  1.   ชุดวิชาประสบการณ์วิชาชีพของทุกสาขาวิชา
  2.   16423 การผลิตภาพยนตร์ขั้นสูง
  3.   16426 การสร้างสรรค์งานโฆษณา
  4.   16440 การเขียนสำหรับสื่อสิ่งพิมพ์
  5.   16441 การผลิตสื่อสิ่งพิมพ์
  6.   16445 การจัดและการผลิตรายการวิทยุกระจายเสียงเบื้องต้น
  7.   16446 การผลิตรายการวิทยุกระจายเสียงขั้นสูง
  8.   16448 การผลิตรายการโทรทัศน์เบื้องต้น
  9.   16449 การผลิตรายการโทรทัศน์ขั้นสูง
  10. 16452 การผลิตภาพยนตร์เบื้องต้น
  11. 16455 การรณรงค์และผลิตงานโฆษณา
  12. 16457 การเขียนเพื่อการประชาสัมพันธ์
  13. 16458 การสร้างสรรค์และผลิตงานประชาสัมพันธ์
  14. 20001 ระบบการเรียนการสอน
  15. 20002 การพัฒนาพฤติกรรมเด็ก
  16. 22331 สังคมศึกษา 3: เศรษฐศาสตร์สำหรับครู
  17. 27104 วิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์เพื่อการศึกษา
  18. 50121 ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับการสาธารณสุข
  19. 51102 การส่งเสริมสุขภาพจิตและการพยาบาลจิตเวช
  20. 51105 การพยาบาลชุมชนและการรักษาพยาบาลเบื้องต้น
  21. 51207 การพยาบาลเด็กและวัยรุ่น
  22. 51208 การพยาบาลผู้ใหญ่และผู้สูงอายุ
  23. 51309 การพยาบาลครอบครัวและการผดุงครรภ์
  24. 54107 การฝึกปฏิบัติงานอาชีวอนามัย ความปลอดภัย และเออร์กอนอมิคส์
  25. 55307 การฝึกปฏิบัติเภสัชพฤกษศาสตร์และเภสัชกรรมแผนไทย
  26. 55311 การฝึกปฏิบัติเวชกรรมและนวดแผนไทย
  27. 56302 การฝึกปฏิบัติชันสูตรสาธารณสุข
  28. 71114 การจัดการและเทคนิคการบริการในโรงแรม
  29. 71215 การจัดการและเทคนิคการบริการในภัตตาคาร
  30. 71332 เคมีและจุลชีววิทยาของอาหาร
  31. 93438 การจัดการการผลิตธัญพืชและพืชอาหารสัตว์
  32. 93439 การจัดการการผลิตพืชไร่อุตสาหกรรม
  33. 93440 การผลิตและการจัดการพืชสวนประดับ
  34. 93441 การจัดการการผลิตไม้ผลและผัก
  35. 93446 การจัดการการผลิตสุกรและสัตว์ปีก
  36. 93447 การจัดการการผลิตสัตว์เคี้ยวเอื้อง
  37. 96401 ระบบสำนักงานอัตโนมัติ
  38. 96408 การจัดการระบบฐานข้อมูล
  39. 97403 เทคโนโลยีก่อนพิมพ์
  40. 97404 กระบวนการพิมพ์พื้นนูนและพื้นราบ
  41. 97405 กระบวนการพิมพ์พื้นลึก การพิมพ์พื้นฉลุลายผ้า และการพิมพ์ไร้แรงกด
  42. 97406 เทคนิคหลังพิมพ์หลักสูตรประกาศนียบัตร 1 ปี
วิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย 1 ปี (50311)
โครงสร้างหลักสูตร
หมวดวิชาเฉพาะ 6 ชุดวิชา
รวมตลอดหลักสูตรต้องศึกษาไม่น้อยกว่า 6 ชุดวิชา หรือ 36 หน่วยกิต
รายละเอียดหลักสูตร
  หมวดวิชาเฉพาะ 6 ชุดวิชา
 • 54102 การบริหารงานความปลอดภัย
 • 54103 หลักความปลอดภัยในการทำงาน
 • 54104 สุขศาสตร์อุตสาหกรรมพื้นฐาน *
 • 54105 กฎหมายเกี่ยวกับความปลอดภัย และสุขภาพของผู้ประกอบอาชีพ
 • 54106 พิษวิทยาและเวชศาสตร์อุตสาหกรรม
 • 54107 การฝึกปฏิบัติงานอาชีวอนามัยความปลอดภัยและเออร์กอนอมิคส์ **
  หมายเหตุ  *  เป็นชุดวิชาที่นักศึกษาควรลงทะเบียนเรียนเพื่อเป็นการปูพื้นฐานความรู้ให้เข้าใจในเนื้อหาเบื้องต้นก่อนที่จะ
                   ลงทะเบียนเรียนชุดวิชา  54107  การฝึกปฏิบัติงานอาชีวอนามัย ความปลอดภัย และเออร์กอนอมิคส์
              **  เป็นชุดวิชาที่มีการฝึกปฏิบัติเสริมทักษะ


บนสุด/top   คำแนะนำ
  มหาวิทยาลัยกำหนดโปรแกรมการลงทะเบียนเรียน ประจำภาคปลาย ปีการศึกษา  2549  เพื่อเป็น
แนวทางให้นักศึกษาตัดสินใจ
               เลือกชุดวิชาสำหรับ
ลงทะเบียนเรียน โดยนักศึกษาสามารถลงทะเบียนเรียนได้ไม่เกิน  3  ชุดวิชา  แต่ไม่น้อยกว่า  1  ชุดวิชา
               ในแต่ละภาคการศึกษา
มีแนวทางการลงทะเบียนเรียน ดังนี้                   

               แนวทางที่  1  ลงทะเบียนเรียนตามโปรแกรมลงทะเบียนเรียน
ของสาขาวิชา
                  1.1 เลือกลงทะเบียนเรียนชุดวิชาตามโปรแกรมการลงทะเบียนเรียนที่สาขาวิชากำหนดให้ ในแต่ละภาคการศึกษา
                  1.2 ถ้าลงทะเบียนเรียนมากกว่า 1 ชุดวิชา ชุดวิชาที่ลงทะเบียนเรียนต้องไม่มีวันและคาบเวลาสอบตรงกัน
                        โดยดูจากตารางสอบไล่ประจำภาคการศึกษานั้น ๆ ประกอบการตัดสินใจเลือกชุดวิชาที่ลงทะเบียนเรียน

               แนวทางที่  2  ลงทะเบียนเรียนตามหมวดวิชาในโครงสร้างหลักสูตร
                  2.1 ให้ศึกษาชุดวิชาที่จะลงทะเบียนเรียนจากหมวดวิชาที่ปรากฏในโครงสร้างหลักสูตรตามวุฒิการศึกษาที่ใช้สมัคร
                  2.2 ควรลงทะเบียนเรียนชุดวิชาในหมวดวิชาศึกษาทั่วไปก่อน  ทั้งนี้เพื่อให้สามารถทำความเข้าใจเนื้อหาชุดวิชา
                        ในระดับที่เป็นพื้นฐาน แล้วจึงเรียนชุดวิชาในหมวดวิชาแกน หมวดวิชาเฉพาะ และหมวดวิชาเลือกเสรี (ถ้ามี)  ตามลำดับ

                  2.3 ชุดวิชาที่ลงทะเบียนเรียนต้องเป็นชุดวิชาที่เปิดสอนในภาคการศึกษานั้นๆ โดยดูรายชื่อชุดวิชาที่เปิดสอนจากตารางสอบไล่
                        ประจำภาคการศึกษา ที่ลงทะเบียนเรียน

                  2.4 ถ้าลงทะเบียนเรียนมากกว่า  1  ชุดวิชา  ให้ตรวจสอบกำหนดวันและคาบเวลาสอบ  ของชุดวิชานั้นๆจากตารางสอบไล่
                        ประจำภาคการศึกษาที่ลงทะเบียนเรียน  เนื่องจากมหาวิทยาลัยไม่อนุญาตให้นักศึกษาเข้าสอบมากกว่า  1  ชุดวิชา                                         ในวันและคาบเวลาสอบเดียวกัน
              สำหรับชุดวิชาประสบการณ์วิชาชีพเป็นชุดวิชาที่นักศึกษาจะต้องลงทะเบียนเรียนในภาคการศึกษาสุดท้ายก่อนจบการศึกษาเท่านั้น  
       นั่นคือ นักศึกษาจะต้องเหลือ
ชุดวิชาที่ต้องศึกษาไม่เกิน 3 ชุดวิชา และจะต้องเข้ารับการอบรมเข้มเสริมประสบการณ์วิชาชีพที่มหาวิทยาลัย
       หรือสถานที่ที่มหาวิทยาลัยกำหนดโดยถือเป็นส่วนหนึ่งของการศึกษาชุดวิชาดังกล่าว

หลักสูตรปริญญาตรี 4 ปี
แขนงวิชาสาธารณสุขศาสตร์
   วิชาเอกบริหารสาธารณสุข 4 ปี
รหัสวิชาเอก 50114
รหัสชุดวิชา - ชื่อชุดวิชา
วันสอบ
เวลาสอบ
10103 ทักษะชีวิต
เสาร์ 28 เม.ย. 2550
09.00 - 12.00 น.
10151 ไทยศึกษา
อาทิตย์ 29 เม.ย. 2550
13.30 - 16.30 น.
10152 ไทยกับสังคมโลก
อาทิตย์ 29 เม.ย. 2550
09.00 - 12.00 น.
แขนงวิชาสาธารณสุขศาสตร์
   วิชาเอกสาธารณสุขศาสตร์ 4 ปี
รหัสวิชาเอก 50124
รหัสชุดวิชา - ชื่อชุดวิชา
วันสอบ
เวลาสอบ
10103 ทักษะชีวิต
เสาร์ 28 เม.ย. 2550
09.00 - 12.00 น.
10151 ไทยศึกษา
อาทิตย์ 29 เม.ย. 2550
13.30 - 16.30 น.
10152 ไทยกับสังคมโลก
อาทิตย์ 29 เม.ย. 2550
09.00 - 12.00 น.

หลักสูตรปริญญาตรีต่อเนื่อง 2 ปี
แขนงวิชาสาธารณสุขศาสตร์
   วิชาเอกบริหารสาธารณสุข 2 ปี
รหัสวิชาเอก 50112
รหัสชุดวิชา - ชื่อชุดวิชา
วันสอบ
เวลาสอบ
50103 สถิติและการวิจัยสำหรับวิทยาศาสตร์สุขภาพ
เสาร์ 28 เม.ย. 2550
13.30 - 16.30 น.
52401 การวางแผนงานสาธารณสุข
เสาร์ 28 เม.ย. 2550
09.00 - 12.00 น.
53303 การจัดการสาธารณภัย
อาทิตย์ 29 เม.ย. 2550
09.00 - 12.00 น.

แขนงวิชาสาธารณสุขศาสตร์
   วิชาเอกสาธารณสุขศาสตร์ 2 ปี
รหัสวิชาเอก 50122
    1) สำหรับผู้สำเร็จการศึกษาอนุปริญญา หรือปริญญาตรี หรือสูงกว่าทางด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ หรือสาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง
รหัสชุดวิชา - ชื่อชุดวิชา
วันสอบ
เวลาสอบ
50103 สถิติและการวิจัยสำหรับวิทยาศาสตร์สุขภาพ
เสาร์ 28 เม.ย. 2550
13.30 - 16.30 น.
52203 อนามัยสิ่งแวดล้อม
อาทิตย์ 29 เม.ย. 2550
09.00 - 12.00 น.
52305 อาชีวอนามัยและความปลอดภัย
อาทิตย์ 29 เม.ย. 2550
13.30 - 16.30 น.
แขนงวิชาสาธารณสุขศาสตร์
   วิชาเอกสาธารณสุขศาสตร์ 2 ปี
รหัสวิชาเอก 50122
   
2) สำหรับผู้สำเร็จการศึกษาปริญญาตรี หรือสูงกว่าทางด้านวิทยาศาสตร์
รหัสชุดวิชา - ชื่อชุดวิชา
วันสอบ
เวลาสอบ
50103 สถิติและการวิจัยสำหรับวิทยาศาสตร์สุขภาพ
เสาร์ 28 เม.ย. 2550
13.30 - 16.30 น.
52203 อนามัยสิ่งแวดล้อม
อาทิตย์ 29 เม.ย. 2550
09.00 - 12.00 น.
52305 อาชีวอนามัยและความปลอดภัย
อาทิตย์ 29 เม.ย. 2550
13.30 - 16.30 น.
แขนงวิชาสาธารณสุขศาสตร์
   วิชาเอกสาธารณสุขศาสตร์ 2 ปี
รหัสวิชาเอก 50122
   
3) สำหรับผู้สำเร็จการศึกษประกาศนียบัตรพยาบาลอนามัยและผดุงครรภ์ หรือประกาศนียบัตรผดุงครรภ์และอนามัยชั้นสูง
         หรือเทียบเท่าปริญญาตรีพยาบาลศาสตร์ (พยาบาลศาสตรบัณฑิต) หลักสูตร 4 ปี ซึ่งรับจากผู้สำเร็จการศึกษา
         ประโยคมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.ศ.5)
รหัสชุดวิชา - ชื่อชุดวิชา
วันสอบ
เวลาสอบ
50103 สถิติและการวิจัยสำหรับวิทยาศาสตร์สุขภาพ
เสาร์ 28 เม.ย. 2550
13.30 - 16.30 น.
52203 อนามัยสิ่งแวดล้อม
อาทิตย์ 29 เม.ย. 2550
09.00 - 12.00 น.
52305 อาชีวอนามัยและความปลอดภัย
อาทิตย์ 29 เม.ย. 2550
13.30 - 16.30 น.
แขนงวิชาสาธารณสุขศาสตร์
   วิชาเอกสาธารณสุขศาสตร์ 2 ปี
รหัสวิชาเอก 50122
   
4) สำหรับผู้สำเร็จการศึกษประกาศนียบัตรพยาบาลผดุงครรภ์และอนามัย หรืออนุปริญญาพยาบาลอนามัย และ
         ประกาศนียบัตรผดุงครรภ์หลักสูตร 3 ปีครึ่ง ซึ่งรับจากผู้สำเร็จการศึกษาประโยคมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.ศ.5)
รหัสชุดวิชา - ชื่อชุดวิชา
วันสอบ
เวลาสอบ
50103 สถิติและการวิจัยสำหรับวิทยาศาสตร์สุขภาพ
เสาร์ 28 เม.ย. 2550
13.30 - 16.30 น.
52203 อนามัยสิ่งแวดล้อม
อาทิตย์ 29 เม.ย. 2550
09.00 - 12.00 น.
52305 อาชีวอนามัยและความปลอดภัย
อาทิตย์ 29 เม.ย. 2550
13.30 - 16.30 น.
แขนงวิชาสาธารณสุขศาสตร์
   วิชาเอกสาธารณสุขศาสตร์ 2 ปี
รหัสวิชาเอก 50122
   
5) สำหรับผู้สำเร็จการศึกษปริญญาตรี หรือสูงกว่าทางด้านสังคมศาสตร์
รหัสชุดวิชา - ชื่อชุดวิชา
วันสอบ
เวลาสอบ
10151 ไทยศึกษา
อาทิตย์ 29 เม.ย. 2550
13.30 - 16.30 น.
50103 สถิติและการวิจัยสำหรับวิทยาศาสตร์สุขภาพ
เสาร์ 28 เม.ย. 2550
13.30 - 16.30 น.
52203 อนามัยสิ่งแวดล้อม
อาทิตย์ 29 เม.ย. 2550
09.00 - 12.00 น.
แขนงวิชาสาธารณสุขศาสตร์
   วิชาเอกสาธารณสุขศาสตร์ 2 ปี
รหัสวิชาเอก 50122
    6)
สำหรับผู้สำเร็จการศึกษาประกาศนียบัตรพยาบาลผดุงครรภ์และอนามัย หรืออนุปริญญาพยาบาลผดุงครรภ์อนามัย
          หลักสูตร 3 ปีครึ่ง - 4 ปี ซึ่งรับจากผู้สำเร็จการศึกษาประโยคมัธยมศึกษาตอนต้น (ม.ศ.3)
รหัสชุดวิชา - ชื่อชุดวิชา
วันสอบ
เวลาสอบ
10151 ไทยศึกษา
อาทิตย์ 29 เม.ย. 2550
13.30 - 16.30 น.
50103 สถิติและการวิจัยสำหรับวิทยาศาสตร์สุขภาพ
เสาร์ 28 เม.ย. 2550
13.30 - 16.30 น.
52203 อนามัยสิ่งแวดล้อม
อาทิตย์ 29 เม.ย. 2550
09.00 - 12.00 น.
แขนงวิชาสาธารณสุขศาสตร์
   วิชาเอกสาธารณสุขศาสตร์ 2 ปี
รหัสวิชาเอก 50122
    7)
สำหรับผู้สำเร็จการศึกษาประกาศนียบัตรสาธารณสุขศาสตร์ (สาธารณสุขชุมชน) หรือประกาศนียบัตรเจ้าพนักงานสาธารณสุข(พนักงานอนามัย) หรือนักเรียนนายสิบทหารบกเหล่าทหารแพทย์ (สาธารณสุขศาสตร์) หรือประกาศนียบัตรสาธารณสุขศาสาตร์ (ที่สำเร็จการศึกษาตั้งแต่ พ.ศ.2536)
รหัสชุดวิชา - ชื่อชุดวิชา
วันสอบ
เวลาสอบ
10151 ไทยศึกษา
อาทิตย์ 29 เม.ย. 2550
13.30 - 16.30 น.
50103 สถิติและการวิจัยสำหรับวิทยาศาสตร์สุขภาพ
เสาร์ 28 เม.ย. 2550
13.30 - 16.30 น.
52203 อนามัยสิ่งแวดล้อม
อาทิตย์ 29 เม.ย. 2550
09.00 - 12.00 น.

แขนงวิชาสาธารณสุขศาสตร์
   วิชาเอกอาชีวอนามัยและความปลอดภัย 2 ปี
รหัสวิชาเอก 50132
   
1) สำหรับผู้สำเร็จการศึกษปริญญาตรีสาธารณสุขศาสตร์ หรือพยาบาลศาสตร์ หรือวิทยาศาสตร์สุขภาพ หรืออนุปริญญา
         หรือปริญญาตรีวิทยาศาสตร์การแพทย์ หรืออนุปริญญา หรือปริญญาตรีวิทยาศาสตร์ สาขาวิชาฟิสิกส์ เคมี
         ชีววิทยา สิ่งแวดล้อม สุขาภิบาล หรือเทคโนโลยีชีวภาพ หรืออนุปริญญา หรือปริญญาตรีวิศวกรรมศาสตร์
         หรือปริญญาตรีครุศาสตร์อุตสาหกรรม
รหัสชุดวิชา - ชื่อชุดวิชา
วันสอบ
เวลาสอบ
50103 สถิติและการวิจัยสำหรับวิทยาศาสตร์สุขภาพ
เสาร์ 28 เม.ย. 2550
13.30 - 16.30 น.
54104 สุขศาสตร์อุตสาหกรรมพื้นฐาน
อาทิตย์ 29 เม.ย. 2550
09.00 - 12.00 น.
54105 กฎหมายเกี่ยวกับความปลอดภัยและสุขภาพของผู้ประกอบอาชีพ
เสาร์ 28 เม.ย. 2550
09.00 - 12.00 น.
แขนงวิชาสาธารณสุขศาสตร์
   วิชาเอกอาชีวอนามัยและความปลอดภัย 2 ปี
รหัสวิชาเอก 50132
   
2) สำหรับผู้สำเร็จการศึกษาปริญญาตรีทางสังคมศาสตร์ หรือ ปวส. หรือ ปวท. ประเภทวิชาช่างอุตสาหกรรมทุกสาขาวิชา
รหัสชุดวิชา - ชื่อชุดวิชา
วันสอบ
เวลาสอบ
50102 วิทยาศาสตร์ชีวภาพ
อาทิตย์ 29 เม.ย. 2550
13.30 - 16.30 น.
50103 สถิติและการวิจัยสำหรับวิทยาศาสตร์สุขภาพ
เสาร์ 28 เม.ย. 2550
13.30 - 16.30 น.
54105 กฎหมายเกี่ยวกับความปลอดภัยและสุขภาพของผู้ประกอบอาชีพ
เสาร์ 28 เม.ย. 2550
09.00 - 12.00 น.

 หลักสูตรแพทย์แผนไทย
   วิชาเอกแพทย์แผนไทย 2 ปี
รหัสวิชาเอก 50412
   
1) สำหรับผู้สำเร็จการศึกษา ปวส. ประเภทวิชาเวชกรรม สาขาวิชาแพทย์แผนไทยประยุกต์ หรือสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ (การแพทย์แผนไทยประยุกต์) หรือ ประกาศนียบัตรการแพทย์แผนไทย
รหัสชุดวิชา - ชื่อชุดวิชา
วันสอบ
เวลาสอบ
10151 ไทยศึกษา
อาทิตย์ 29 เม.ย. 2550
13.30 - 16.30 น.
55301 การวิจัยสำหรับการแพทย์แผนไทย
เสาร์ 28 เม.ย. 2550
09.00 - 12.00 น.
และเลือกเสรี 1 ชุดวิชา *
 หลักสูตรแพทย์แผนไทย
   วิชาเอกแพทย์แผนไทย 2 ปี
รหัสวิชาเอก 50412
   
2) สำหรับผู้สำเร็จการศึกษาระดับอนุปริญญา หรือสูงกว่าทางวิทยาศาสตร์สุขภาพ และมีประกาศนียบัตรการศึกษาหลักสูตร เภสัชกรรมแผนไทย หรือมีใบประกอบโรคศิลปะเภสัชกรรมแผนไทย
รหัสชุดวิชา - ชื่อชุดวิชา
วันสอบ
เวลาสอบ
10151 ไทยศึกษา
อาทิตย์ 29 เม.ย. 2550
13.30 - 16.30 น.
55301 การวิจัยสำหรับการแพทย์แผนไทย
เสาร์ 28 เม.ย. 2550
09.00 - 12.00 น.
55305 ธรรมมานามัย
อาทิตย์ 29 เม.ย. 2550
09.00 - 12.00 น.
 หลักสูตรแพทย์แผนไทย
   วิชาเอกแพทย์แผนไทย 2 ปี
รหัสวิชาเอก 50412
   
3) สำหรับผู้สำเร็จการศึกษาระดับอนุปริญญา หรือสูงกว่าที่ไม่ใช่ทางวิทยาศาสตร์สุขภาพ และมีประกาศนียบัตรการศึกษา หลักสูตรเภสัชกรรมแผนไทย หรือมีใบประกอบโรคศิลปะเภสัชกรรมแผนไทย
รหัสชุดวิชา - ชื่อชุดวิชา
วันสอบ
เวลาสอบ
10151 ไทยศึกษา
อาทิตย์ 29 เม.ย. 2550
13.30 - 16.30 น.
55301 การวิจัยสำหรับการแพทย์แผนไทย
เสาร์ 28 เม.ย. 2550
09.00 - 12.00 น.
และเลือกเสรี 1 ชุดวิชา *
 หลักสูตรแพทย์แผนไทย
   วิชาเอกแพทย์แผนไทย 2 ปี
รหัสวิชาเอก 50412
   
4) สำหรับผู้สำเร็จการศึกษาระดับอนุปริญญา หรือสูงกว่าทางวิทยาศาสตร์สุขภาพ และมีประกาศนียบัตรการศึกษาหลักสูตร เภสัชกรรมแผนไทยและเวชกรรมไทย หรือมีใบประกอบโรคศิลปะเภสัชกรรมแผนไทยและเวชกรรมไทย
รหัสชุดวิชา - ชื่อชุดวิชา
วันสอบ
เวลาสอบ
10151 ไทยศึกษา
อาทิตย์ 29 เม.ย. 2550
13.30 - 16.30 น.
55301 การวิจัยสำหรับการแพทย์แผนไทย
เสาร์ 28 เม.ย. 2550
09.00 - 12.00 น.
55305 ธรรมมานามัย
อาทิตย์ 29 เม.ย. 2550
09.00 - 12.00 น.
 หลักสูตรแพทย์แผนไทย
   วิชาเอกแพทย์แผนไทย 2 ปี
รหัสวิชาเอก 50412
   
5) สำหรับผู้สำเร็จการศึกษาระดับอนุปริญญา หรือสูงกว่าที่ไม่ใช่ทางวิทยาศาสตร์สุขภาพ และมีประกาศนียบัตรการศึกษา หลักสูตรเภสัชกรรมแผนไทยและเวชกรรมไทย หรือมีใบประกอบโรคศิลปะเภสัชกรรมแผนไทยและเวชกรรมไทย
รหัสชุดวิชา - ชื่อชุดวิชา
วันสอบ
เวลาสอบ
10151 ไทยศึกษา
อาทิตย์ 29 เม.ย. 2550
13.30 - 16.30 น.
55301 การวิจัยสำหรับการแพทย์แผนไทย
เสาร์ 28 เม.ย. 2550
09.00 - 12.00 น.
และเลือกเสรี 1 ชุดวิชา *

หลักสูตรประกาศนียบัตร 1 ปี
วิชาเอกอาชีวอนามัยและความปลอดภัย 1 ปี รหัสวิชาเอก 50311
รหัสชุดวิชา - ชื่อชุดวิชา
วันสอบ
เวลาสอบ
54104 สุขศาสตร์อุตสาหกรรมพื้นฐาน
อาทิตย์ 29 เม.ย. 2550
09.00 - 12.00 น.
54105 กฎหมายเกี่ยวกับความปลอดภัยและสุขภาพของผู้ประกอบอาชีพ
เสาร์ 28 เม.ย. 2550
09.00 - 12.00 น.
54106 พิษวิทยาและเวชศาสตร์อุตสาหกรรม
เสาร์ 28 เม.ย. 2550
13.30 - 16.30 น.

  หมายเหตุ 
  *
  ในการเลือกชุดวิชาเพื่อลงทะเบียนเรียนขอให้ตรวจสอบกับตารางสอบด้วยทั้งนี้เพื่อป้องกันมิให้ชุดวิชาที่เลือก
     มีวันและคาบเวลาสอบตรงกับชุดวิชาอื่นเนื่องจากมหาวิทยาลัยไม่อนุญาตให้นักศึกษาเข้าสอบมากกว่า 1 ชุดวิชา
     ในคาบเวลาสอบเดียวกัน

 
บนสุด/top   จัดทำโดย : ฝ่ายรับนักศึกษา สำนักทะเบียนและวัดผล มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2545 ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ.2537


e-mail ติดต่อ : ฝ่ายรับนักศึกษา / ad.reoffice@stou.ac.th