พิธีมอบสัมฤทธิบัตร


         มหาวิทยาลัยจะจัดงานพิธีมอบสัมฤทธิบัตรอย่างยิ่งใหญ่และสมเกียรติแก่ผู้สำเร็จการศึกษาทุกท่านประมาณกลางปีของทุกปี
โดยมีท่านอธิการบดีเป็นประธาน ทั้งนี้ ผู้เรียนไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายแต่อย่างใดหากไม่สามารถมาร่วมงานพิธีมอบฯ มหาวิทยาลัย
จะจัดส่งใบสัมฤทธิบัตรไปให้ทางไปรษณีย์หลังจากเสร็จสิ้นพิธีมอบไปแล้ว ประมาณ 30 วัน

พิธีมอบสัมฤทธิบัตร
  ประมาณกลางปี 2562 ผู้สำเร็จการศึกษาโครงการฯ รุ่นที่ 100 รหัสรุ่น 601 , รุ่นที่ 101 รหัสรุ่น 602,
     รุ่นที่ 102 รหัสรุ่น 603, รุ่นที่ 103 รหัสรุ่น 604
  ประมาณกลางปี 2563 ผู้สำเร็จการศึกษาโครงการฯ รุ่นที่ 104 รหัสรุ่น 611, รุ่นที่ 105 รหัสรุ่น 612,
รุ่นที่ 106 รหัสรุ่น 613, รุ่นที่ 107 รหัสรุ่น 614

การขอหนังสือรับรองชุดวิชาที่สอบผ่านตามโครงการสัมฤทธิบัตร

          ผู้ที่สอบผ่านชุดวิชาตามโครงการสัมฤทธิบัตรและประสงค์จะขอหนังสือรับรองชุดวิชาที่สอบผ่านตามโครงการสัมฤทธิบัตร
เพื่อนำไปใช้ประโยชน์ก่อนได้รับใบสัมฤทธิบัตรทางไปรษณีย์ สำหรับผู้ที่จะมีการมอบใบสัมฤทธิบัตรในงานพิธีมอบฯ สามารถ
ดำเนินการได้ ดังนี้
          1. กรอกใบคำร้องขอเอกสารสำคัญทางการศึกษา (มสธ. 30) โดยเลือกรายการ ข้อ 9 ระบุรุ่นที่จบให้ชัดเจน ...คลิกที่นี้...

          2. สำเนาใบแจ้งผลการสอบชุดวิชาที่สอบผ่าน   ...คลิกที่นี้...(รุ่นที่ )
          3. ชำระค่าธรรมเนียมขอหนังสือรับรองการสอบผ่านชุดวิชาโครงการสัมฤทธิบัตร ฉบับละ 50 บาท ( 1 ฉบับ ต่อ 1 รุ่น)
ด้วยบริการ pay at post หรือธนาณัติสั่งจ่ายปลายทาง มสธ.
          4. มหาวิทยาลัยจะส่งหนังสือรับรองไปให้ท่านตามที่อยู่ที่ให้ไว้  ภายใน 30 วัน หลังจากได้รับแบบฟอร์ม มสธ. 30 ของท่านแล้ว
          5. ส่งเอกสารตาม ข้อ 1,2 และสำเนาใบเสร็จรับเงินตามข้อ 3 ไปที่

หน่วยตรวจเอกสารสำคัญ สำนักทะเบียนและวัดผล
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
ตำบลบางพูด อำเภอปากเกร็ด
จังหวัดนนทบุรี 11120
(ขอหนังสือรับรองชุดวิชาที่สอบผ่าน)


          
ดาวน์โหลด แบบใบคำร้องขอเอกสารสำคัญทางการศึกษา (มสธ.30)....ได้ที่นี่     หรือ

          
ขอแบบใบคำร้องขอเอกสารสำคัญฯ (มสธ. 30) ได้ที่ศูนย์สารสนเทศ มสธ.   โทร. 0 2504 7788