การขอหนังสือรับรองชุดวิชาที่สอบผ่านโครงการสัมฤทธิบัตร


          ผู้ที่สอบผ่านชุดวิชาตามโครงการสัมฤทธิบัตรและประสงค์จะขอหนังสือรับรองชุดวิชาที่สอบผ่านตามโครงการสัมฤทธิบัตรเพื่อนำไปใช้ประโยชน์
ก่อนได้รับใบสัมฤทธิบัตรทางไปรษณีย์ สำหรับผู้ที่จะมีการมอบใบสัมฤทธิบัตรในงานพิธีมอบฯ สามารถดำเนินการได้  ดังนี้
          1. กรอกใบคำร้องขอเอกสารสำคัญทางการศึกษา (มสธ. 30) โดยเลือกรายการ ข้อ 9 ระบุรุ่นที่จบให้ชัดเจน ...คลิกที่นี้...

          2. สำเนาใบแจ้งผลการสอบชุดวิชาที่สอบผ่าน   ...คลิกที่นี้...(รุ่นที่ )
          3. ชำระค่าธรรมเนียมขอหนังสือรับรองการสอบผ่านชุดวิชาโครงการสัมฤทธิบัตร ฉบับละ 50 บาท ( 1 ฉบับ ต่อ 1 รุ่น) ด้วยบริการ pay at post
หรือธนาณัติสั่งจ่ายปลายทาง มสธ.
          4. มหาวิทยาลัยจะส่งหนังสือรับรองไปให้ท่านตามที่อยู่ที่ให้ไว้  ภายใน 30 วัน หลังจากได้รับแบบฟอร์ม มสธ. 30 ของท่านแล้ว
          5. ส่งเอกสารตาม ข้อ 1,2 และสำเนาใบเสร็จรับเงินตามข้อ 3 ไปที่


หน่วยตรวจเอกสารสำคัญ สำนักทะเบียนและวัดผล
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
ตำบลบางพูด อำเภอปากเกร็ด
จังหวัดนนทบุรี 11120
(ขอหนังสือรับรองชุดวิชาที่สอบผ่าน)


          
ดาวน์โหลด แบบใบคำร้องขอเอกสารสำคัญทางการศึกษา (มสธ.30)....ได้ที่นี่     หรือ

          
ขอแบบใบคำร้องขอเอกสารสำคัญฯ (มสธ. 30) ได้ที่ศูนย์สารสนเทศ มสธ.   โทร. 0 2504 7788