การสมัครเรียน การชำระเงินค่าสมัครเรียน
และการลงทะเบียนเรียนซ้ำชุดวิชาเดิม


          โครงการสัมฤทธิบัตร เปิดโอกาสให้เลือกเรียนได้ตลอดทั้งปี
ในปี 2562 นี้ เปิดสอน 4 ครั้ง (4 รุ่น)
         ในแต่ละครั้งเลือกเรียนชุดวิชาได้ครั้งละ 1 – 3 ชุดวิชา


สมัครเรียนได้ทั้งด้วยตนเองและทางไปรษณีย์
- รุ่นที่ 106 รหัสรุ่น 613 สมัครเรียน 15 มกราคม – 31 มีนาคม 2562
- รุ่นที่ 107 รหัสรุ่น 614 สมัครเรียน 1 เมษายน – 30 มิถุนายน 2562
        - รุ่นที่ 108 รหัสรุ่น 621 สมัครเรียน 1 กรกฎาคม – 30 กันยายน 2562
        - รุ่นที่ 109 รหัสรุ่น 622 สมัครเรียน 1 ตุลาคม – 31 ธันวาคม 2562


การชำระเงินค่าสมัครเรียนโครงการสัมฤทธิบัตร

          เมื่อผู้สมัครกรอกใบสมัครและระเบียนประวัติผู้เรียนโครงการสัมฤทธิบัตร พร้อมจัดเตรียมหลักฐานการสมัครและค่าใช้จ่ายที่ต้องชำระ
เรียบร้อยแล้ว ให้ชำระเงินโดยเลือกวิธีการชำระเงินได้ ดังนี้

          1. เลือกชำระด้วยบริการ Pay at Post ณ ที่ทำการไปรษณีย์ของรัฐ โดยเจ้าพนักงานไปรษณีย์จะเป็นผู้นำส่งเอกสารการสมัครให้กับท่านทางไปรษณีย์ ให้ดำเนินการดังนี้
               1.1 ยื่นใบสมัครและบัตรประจำตัวประชาชนของผู้สมัครให้กับเจ้าพนักงานไปรษณีย์เพื่อทำการบันทึกรหัสบาร์โคดและเลขประจำตัว
ประชาชนของผู้สมัครเป็นหลักฐานการชำระเงิน
               1.2 ส่งใบเสร็จรับเงินที่เจ้าพนักงานไปรษณีย์ออกให้มาในซองเอกสารการสมัครและจัดส่งมายังมหาวิทยาลัย

          2. ชำระเงิน ณ จุดรับชำระเงินด้วยบริการเคาน์เตอร์เซอร์วิส ทั่วประเทศ ให้ดำเนินการดังนี้
               2.1 ยื่นใบสมัครและบัตรประจำตัวประชาชนของผู้สมัครให้กับพนักงานของจุดให้บริการเคาน์เตอร์เซอร์วิส เพื่อทำการบันทึกรหัส
บาร์โคดและรหัสเลขประจำตัวประชาชนของผู้สมัครเข้าสู่ระบบรับชำระเงินค่าสมัคร
               2.2 บรรจุใบเสร็จรับเงินที่พนักงานออกให้พร้อมเอกสารการสมัครลงในซองเอกสารที่สามารถบรรจุเอกสารการสมัครเรียนได้ครบ
ถ้วน โดยเขียนที่อยู่บนหน้าซองเอกสารการสมัครเรียนเพื่อจัดส่งไปยังมหาวิทยาลัย ตามรายละเอียดที่อยู่ที่ปรากฏด้านล่างนี้ด้วยตัวบรรจงให้
ครบถ้วนสมบูรณ์
                2.3 ติดแสตมป์มูลค่า 5 บาท ที่หน้าซองเอกสารก่อนใส่ตู้ไปรษณีย์

          3. ผู้สมัครสามารถยื่นเอกสารการสมัครและชำระค่าสมัครได้ด้วยตนเองเป็นเงินสด ณ สถานที่ต่อไปนี้
               3.1 ศูนย์บริการร่วมครบวงจร (ONE STOP SERVICE) อาคารบริการ 1 (ตึกหน้าเสาธง) ชั้น 1 ที่ทำการของมหาวิทยาลัย
สุโขทัยธรรมาธิราช ถนนแจ้งวัฒนะ อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี ในวันจันทร์ – วันเสาร์ เวลา 08.30 – 16.30 น.
               3.2 ศูนย์วิทยพัฒนา มสธ. ทั้ง 10 ศูนย์ ได้แก่ ลำปาง สุโขทัย นครสวรรค์ อุบลราชธานี อุดรธานี นครนายก เพชรบุรี จันทบุรี
นครศรีธรรมราช และยะลา ในวันจันทร์ – วันเสาร์ เวลา 08.30 – 16.30 น.
แสตมป์   

 กรุณาส่ง

                      ฝ่ายรับนักศึกษา สำนักทะเบียนและวัดผล
                      มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
                      ถนนแจ้งวัฒนะ ตำบลบางพูด อำเภอปากเกร็ด
                      จังหวัดนนทบุรี 11120

 

วงเล็บที่มุมซองว่า   (โครงการสัมฤทธิบัตร รุ่นที่........)  ข้อควรระวังในการสมัครเรียน

          1. ผู้สมัครเรียนสามารถสมัครเข้าศึกษาโครงการสัมฤทธิบัตรได้เพียง รุ่นละ 1 ครั้ง
          2. ผู้เรียนแจ้งความประสงค์สมัครเรียนชุดวิชาใดจะเปลี่ยนแปลงหรือเพิ่มชุดวิชาในภายหลังไม่ได้
          3. ตรวจสอบการกรอกรายละเอียดชื่อชุดวิชา (ภาษาไทย) และรหัสชุดวิชาลงทะเบียนเรียนให้ ถูกต้องตรงกันทั้งนี้
มหาวิทยาลัยจะยึดรหัสชุดวิชาในการขึ้นทะเบียนเป็นผู้เรียนและจัดส่งเอกสารการเรียนการสอน
          4. ตรวจสอบการชำระเงินค่าลงทะเบียนเรียน
ให้ถูกต้องตามที่ระบุไว้
          5. กรณีผู้สมัครชำระค่าชุดวิชาลงทะเบียนเรียน และค่าวัสดุการศึกษาไม่ครบถ้วน มหาวิทยาลัยจะคำนวณจำนวนเงินให้
ครบถ้วน ตามจำนวนชุดวิชาที่สามารถรับลงทะเบียนเรียนได้เท่านั้น โดยจะมีเงินคงเหลืออยู่ที่มหาวิทยาลัยผู้เรียนสามารถนำมาใช้ดำเนินการ
ในกิจกรรมอื่นของมหาวิทยาลัยได้ หรือติดต่อขอรับเงินคืนภายใน 1 ปี
          6. ตรวจสอบ วัน เวลา และคาบสอบ ให้ตรงตามรุ่นที่สมัคร ไม่ควรสมัครเรียนในชุดวิชาที่มีคาบเวลาสอบตรงกันจะทำให้
ผู้เรียนเสียสิทธิในชุดวิชานั้น ๆ
          7. กรณีมหาวิทยาลัยตรวจสอบพบว่าผู้สมัครลงทะเบียนเรียนมากกว่า 1 ชุดวิชา ในคาบเวลาสอบเดียวกัน มหาวิทยาลัยจะขึ้นทะเบียน
ให้ในชุดวิชาใดชุดวิชาหนึ่งตามลำดับที่ระบุไว้ในใบสมัคร

        หมายเหตุ ผู้เรียนโครงการสัมฤทธิบัตรประสงค์ที่จะสมัครเรียนชุดวิชาใดแล้ว ไม่สามารถขอเปลี่ยนแปลงหรือเพิ่มชุดวิชาในภายหลังได้

การสมัครเรียนในชุดวิชาเดิม ที่เคยสอบไม่ผ่านหรือไม่ได้เข้าสอบ
(ประเมินผลการศึกษาลำดับขั้น U สอบไม่ผ่าน)

 ชุดวิชาละ 400 บาท โดยเสียค่าใช้จ่าย ครั้งเดียวและไม่มีค่าใช้จ่ายอื่น ๆ

          สำหรับผู้เรียนโครงการสัมฤทธิบัตร ที่สอบไม่ผ่านหรือไม่ได้เข้าสอบ (ผลการสอบ U) และมีความประสงค์จะสมัครเรียนในชุดวิชาเดิม ที่สอบ
ไม่ผ่านหรือไม่ได้เข้าสอบนั้น โดยแนบผลการสอบเป็นหลักฐานประกอบการสมัครเรียนใหม่

          อนึ่ง ชุดวิชาที่เปิดสอนดังกล่าวหากมีการปรับปรุงเอกสารการสอนผู้สมัครเรียนจะต้องชำระค่าใช้จ่ายเต็มจำนวนเหมือนการ
สมัครเรียนครั้งแรก

     การรับสมัครโครงการสัมฤทธิบัตรสำหรับคนไทยในต่างประเทศ

การรับสมัครโครงการสัมฤทธิบัตรสำหรับคนไทยในต่างประเทศ
          มหาวิทยาลัยจัดบริการรับสมัครโครงการสัมฤทธิบัตรสำหรับคนไทยในต่างประเทศไว้เป็น 2 ประเภท ดังนี้

          ประเภทที่ 1 การรับสมัครโครงการสัมฤทธิบัตรสำหรับคนไทยในประเทศสิงคโปร์ มาเลเซีย ไต้หวัน บรูไน ฮ่องกง
ซาอุดีอาระเบีย และสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ (ดูไบ)

          การรับสมัครโครงการสัมฤทธิบัตรประเภทที่ 1 นี้ เป็นการจัดการศึกษาให้กับคนไทยและผู้สนใจเฉพาะในประเทศสิงคโปร์
มาเลเซีย ไต้หวัน บรูไน ฮ่องกง ซาอุดีอาระเบีย และสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ (ดูไบ) ภายใต้ความร่วมมือระหว่างมหาวิทยาลัย กระทรวง
การต่างประเทศ กระทรวงแรงงาน และกระทรวงศึกษาธิการ โดยผู้สมัครสามารถยื่นเอกสารการสมัครได้ที่สถานกงสุล หรือสำนักงาน
แรงงาน  ซึ่งสถานกงสุล/สำนักงานแรงงานจะเป็นผู้ประสานงานกับมหาวิทยาลัยเพื่อดำเนินการรับสมัคร การส่งวัสดุการศึกษาและ
เอกสารอื่นให้ผู้เรียน และการจัดสถานที่สอบ
          สำหรับค่าใช้จ่ายในการสมัครเรียนโครงการสัมฤทธิบัตรของผู้ที่พำนักอยู่ในประเทศดังกล่าวนี้ มหาวิทยาลัยคิดค่าใช้จ่ายใน
อัตราเหมาจ่ายตามจำนวนชุดวิชาที่สมัคร ซึ่งในแต่ละรุ่นของโครงการสัมฤทธิบัตรสามารถสมัครเรียนได้ไม่เกิน 3 ชุดวิชา

มหาวิทยาลัยคิดค่าใช้จ่ายในอัตราเหมาจ่าย ดังนี้
จำนวนชุดวิชา/รายวิชาที่สมัครเรียน
อัตราค่าสมัคร
1 ชุดวิชา
5,000 บาท
2 ชุดวิชา
6,000 บาท
3 ชุดวิชา
7,000 บาท

          ประเภทที่ 2 การรับสมัครโครงการสัมฤทธิบัตรสำหรับคนไทยในประเทศอื่นนอกเหนือจากประเภทที่ 1

           คนไทยและผู้สนใจที่พำนักอยู่ในประเทศอื่นนอกเหนือจาก 7 ประเทศตามที่แจ้งในประเภทที่ 1 ให้ดำเนินการสมัครเรียนโครงการสัมฤทธิบัตร
และชำระเงินค่าชุดวิชารวมค่าวัสดุการศึกษาในอัตราเดียวกับที่กำหนดไว้ในแต่ละชุดวิชา/รายวิชา เช่นเดียวกับผู้สมัครในประเทศไทยทุกประการ
(ดูรายละเอียดใน www.stou.ac.th คลิก โครงการสัมฤทธิบัตร)

          การระบุที่อยู่ลงในใบสมัคร ผู้เรียนโครงการสัมฤทธิบัตรที่พำนักอยู่ในต่างประเทศ ในประเภทที่ 2 ผู้สมัครต้องระบุที่อยู่ภายในประเทศไทยที่ใช้
การติดต่อ และรับเอกสารการสอนและเอกสารอื่นๆ ลงในใบสมัคร โดยจะต้องมอบหมายให้ญาติหรือผู้ที่เกี่ยวข้องที่อยู่ภายในประเทศไทยรับเอกสาร
การสอนและเอกสารอื่นๆ แทนและจัดส่งต่อให้กับผู้สมัครเองในประเทศที่ท่านพำนักอยู่

          หากผู้สมัครไม่แจ้งความจำนงขอใช้บริการจัดสอบในต่างประเทศ มหาวิทยาลัยจะจัดให้เข้าสอบ ณ สนามสอบในประเทศไทยตามรหัสไปรษณีย์
ที่อยู่ที่แจ้งไว้ในใบสมัครโครงการสัมฤทธิบัตร

          การชำระเงินของผู้สมัครที่ต้องการขอใช้บริการจัดสอบในต่างประเทศร่วมด้วย ต้องชำระเงินค่าขอใช้บริการจัดสอบใน
ต่างประเทศในอัตราเหมาจ่ายเพิ่มเติมจากค่าชุดวิชารวมค่าวัสดุการศึกษาอีกจำนวน 6,500 บาท โดยโอนเงิน
เข้าบัญชีธนาคาร
กรุงเทพ จำกัด ( มหาชน) สาขานนทบุรี ประเภทบัญชีออมทรัพย์ เลขที่ 140-0-96697-2 ชื่อบัญชี
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
และบรรจุใบ Pay in ที่ธนาคารออกให้มาในซองเอกสารการสมัครก่อนส่งมายัง
มหาวิทยาลัยทั้งนี้ผู้สมัครต้องเป็นผู้รับผิดชอบ
ค่าธรรมเนียมการโอนเงินค่าขอใช้บริการจัดสอบในต่างประเทศ

 

 ใบสมัคร...ฟรี