การรับสมัครโครงการสัมฤทธิบัตรสำหรับคนไทยในต่างประเทศ
          มหาวิทยาลัยจัดบริการรับสมัครโครงการสัมฤทธิบัตรสำหรับคนไทยในต่างประเทศไว้เป็น 2 ประเภท ดังนี้

          ประเภทที่ 1 การรับสมัครโครงการสัมฤทธิบัตรสำหรับคนไทยในประเทศสิงคโปร์ มาเลเซีย ไต้หวัน บรูไน ฮ่องกง
ซาอุดีอาระเบีย และสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ (ดูไบ)

          การรับสมัครโครงการสัมฤทธิบัตรประเภทที่ 1 นี้ เป็นการจัดการศึกษาให้กับคนไทยและผู้สนใจเฉพาะในประเทศสิงคโปร์
มาเลเซีย ไต้หวัน บรูไน ฮ่องกง ซาอุดีอาระเบีย และสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ (ดูไบ) ภายใต้ความร่วมมือระหว่างมหาวิทยาลัย กระทรวง
การต่างประเทศ กระทรวงแรงงาน และกระทรวงศึกษาธิการ โดยผู้สมัครสามารถยื่นเอกสารการสมัครได้ที่สถานกงสุล หรือสำนักงาน
แรงงาน  ซึ่งสถานกงสุล/สำนักงานแรงงานจะเป็นผู้ประสานงานกับมหาวิทยาลัยเพื่อดำเนินการรับสมัคร การส่งวัสดุการศึกษาและ
เอกสารอื่นให้ผู้เรียน และการจัดสถานที่สอบ
          สำหรับค่าใช้จ่ายในการสมัครเรียนโครงการสัมฤทธิบัตรของผู้ที่พำนักอยู่ในประเทศดังกล่าวนี้ มหาวิทยาลัยคิดค่าใช้จ่ายใน
อัตราเหมาจ่ายตามจำนวนชุดวิชาที่สมัคร ซึ่งในแต่ละรุ่นของโครงการสัมฤทธิบัตรสามารถสมัครเรียนได้ไม่เกิน 3 ชุดวิชา

มหาวิทยาลัยคิดค่าใช้จ่ายในอัตราเหมาจ่าย ดังนี้
จำนวนชุดวิชาที่สมัครเรียน
อัตราค่าสมัคร
1 ชุดวิชา
5,000 บาท
2 ชุดวิชา
6,000 บาท
3 ชุดวิชา
7,000 บาท

          ประเภทที่ 2 การรับสมัครโครงการสัมฤทธิบัตรสำหรับคนไทยในประเทศอื่นนอกเหนือจากประเภทที่ 1

          คนไทยและผู้สนใจที่พำนักอยู่ในประเทศอื่นนอกเหนือจาก 7 ประเทศตามที่แจ้งในประเภทที่ 1 ให้ดำเนินการสมัครเรียน
โครงการสัมฤทธิบัตรและชำระเงินค่าชุดวิชารวมค่าวัสดุการศึกษาในอัตราเดียวกับที่กำหนดไว้ในแต่ละชุดวิชาสำหรับผู้สมัคร
ในประเทศไทยทุกประการ


          การระบุที่อยู่ในใบสมัครโครงการสัมฤทธิบัตร สำหรับรับวัสดุการศึกษาและเอกสารอื่นที่มหาวิทยาลัยจัดส่งให้สำหรับผู้เรียน
โครงการสัมฤทธิบัตรที่พำนักอยู่ในต่างประเทศในประเภทที่ 2 นี้ เนื่องจากมหาวิทยาลัยไม่สามารถจัดส่งวัสดุการศึกษาและเอกสารอื่น
ให้กับผู้เรียนโครงการสัมฤทธิบัตรที่พำนักอยู่ในต่างประเทศโดยตรงได้ จึงขอแนะนำให้ผู้สมัครมอบหมายให้ญาติหรือผู้เกี่ยวข้องในประเทศ
ไทยเป็นผู้ดำเนินการรับวัสดุการศึกษาและเอกสารอื่นแทน และจัดส่งให้กับผู้สมัครยังประเทศที่พำนักอยู่ต่อไป โดยให้กรอกที่อยู่สำหรับใช้
ติดต่อกับมหาวิทยาลัยในใบสมัครโครงการสัมฤทธิบัตรเป็นที่อยู่ภายในประเทศไทยเท่านั้น

          ในกรณีผู้สมัครต้องการให้มหาวิทยาลัยจัดสอบให้ในประเทศที่พำนักอยู่ ให้เขียนจดหมายแสดงความจำนงขอใช้บริการจัดสอบใน
ต่างประเทศส่งมาพร้อมเอกสารการสมัคร มหาวิทยาลัยจะจัดสอบให้ ณ สถานเอกอัครราชทูต/สถานกงสุลไทยประจำประเทศ
นั้นๆ ที่มีความพร้อมที่จะจัดสอบให้ได้ หากมีข้อขัดข้องเกี่ยวกับสถานที่สอบ มหาวิทยาลัยจะแจ้งให้ทราบ

          หากผู้สมัครไม่แจ้งความจำนงขอใช้บริการจัดสอบในต่างประเทศ มหาวิทยาลัยจะจัดให้เข้าสอบ ณ สนามสอบในประเทศไทย
ตามรหัสไปรษณีย์ที่อยู่ที่แจ้งไว้ในใบสมัครโครงการสัมฤทธิบัตร

          การชำระเงินของผู้สมัครที่ต้องการขอใช้บริการจัดสอบในต่างประเทศร่วมด้วย ต้องชำระเงินค่าขอใช้บริการจัด
สอบในต่างประเทศในอัตราเหมาจ่ายเพิ่มเติมจากค่าชุดวิชารวมค่าวัสดุการศึกษาอีกจำนวน 6,500 บาท โดยโอนเงิน
เข้าบัญชีธนาคารกรุงเทพ จำกัด ( มหาชน) สาขานนทบุรี ประเภทบัญชีออมทรัพย์ เลขที่ 140-0-96697-2 ชื่อบัญชี
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชและบรรจุใบ Pay in ที่ธนาคารออกให้มาในซองเอกสารการสมัครก่อนส่งมายัง
มหาวิทยาลัยทั้งนี้ผู้สมัครต้องเป็นผู้รับผิดชอบค่าธรรมเนียมการโอนเงินค่าขอใช้บริการจัดสอบในต่างประเทศ
        สําหรับผู้ประสงค์เข้าสอบแบบออนไลน์ ไม่ต้องชําระเงิน 6,500 บาท และขอให้ยื่นแบบฟอร์ม มสธ. 21 มายัง
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชหลังจากได้รับการขึ้นทะเบียนแล้ว