โปรดทราบ...
ระบบรับสมัครเรียนโครงการสัมฤทธิบัตรทางช่องทางออนไลน์ปิดปรับปรุง
ชั่วคราวผู้สนใจสมัครเรียนโครงการสัมฤทธิบัตร รุ่นที่ 125 รหัสรุ่น 662 สามารถ
สมัครเรียนได้ทางไปรษณีย์ หรือ สมัครด้วยตนเองที่ศูนย์บริการร่วมแบบครบวงจร
(OSS) มสธ.หรือ ณ ศูนย์วิทยบริการและชุมชนสัมพันธ์ มสธ. ทั้ง 11 ศูนย์

*ทั้งนี้ หากระบบรับสมัครฯ สามารถเปิดให้บริการได้ตามปกติแล้ว มหาวิทยาลัย
จะแจ้งให้ทราบในภายหลัง

*หมายเหตุ : ผู้สมัครเรียนโครงการสัมฤทธิบัตร รุ่นที่ 124 รหัสรุ่น 661 ที่สมัคร
ทางช่องทางออนไลน์ หากชำระเงินแล้ว แต่ยังไม่ได้อัปโหลดหลักฐานการชำระ
เงิน (ใบเสร็จ )เนื่องจากระบบปิดปรับปรุง โปรดเก็บหลักฐานการชำระเงินนั้น
ไว้ก่อน ทั้งนี้ มหาวิทยาลัยจะตรวจสอบข้อมูลการชำระเงินของท่านต่อไป
หากท่านใดรับการขึ้นทะเบียนเป็นผู้เรียนโครงการสัมฤทธิบัตร รุ่นที่ 124
รหัสรุ่น 661 แล้ว มหาวิทยาลัยจะส่ง SMSแจ้งหมายเลขประจำตัวผู้เรียน
โครงการสัมฤทธิบัตรไปยังหมายเลขโทรศัพท์ที่ท่านได้ให้ไว้

*กรณีมีข้อสงสัย ติดต่อ : ศูนย์สารสนเทศ มสธ. โทร. 0 2504 7788
ฝ่ายบริการเผยแพร่ทางไกล สำนักการศึกษาต่อเนื่อง มสธ.
โทร. 0 2504 7710-12
ขั้นตอนการสมัครออนไลน์
     1. คลิก Banner สมัครออนไลน์ เพื่อเปิดฟอร์มสมัครออนไลน์
     2. กรอกข้อมูลให้ครบถ้วนในขั้นตอนที่ 1-5 และปริ้นท์เอกสารชำระเงิน
     3. นำเอกสารไปชำระเงินด้วยบริการเคาน์เตอร์เซอร์วิส ร้าน 7-ELEVEN
หรือด้วยบริการ Pay at Post ณ ที่ทำการไปรษณีย์
     4. ถ่ายภาพหรือสแกนใบเสร็จรับเงิน (ไฟล์นามสกุล jpeg,png,pdf)
     5. คลิก Banner สมัครออนไลน์ หรือสแกน QR Code มุมขวาล่างที่ใบแจ้ง
การชำระเงินค่าสมัคร แล้วอัพโหลดไฟล์ภาพใบเสร็จรับเงิน เป็นอันเสร็จสมบูรณ์
ในสมัครออนไลน์ ขั้นตอนที่ 6

ขั้นตอนการสมัครออนไลน์ (ไฟล์ pdf)  Print
  
   - ใบสมัคร,ระเบียนประวัติผู้เรียน
     
(รุ่น 122-125)

   วิธีการกรอกเอกสาร
     - วิธีการกรอกใบสมัคร (ส.1)
     - การกรอกข้อความในระเบียนประวัติผู้เรียน

  คู่มือการสมัครเรียน
   - เล่มคู่มือการสมัคร (รุ่น 122-125)
   
 อาจมีการเปลี่ยนแปลงชุดวิชา
    
 ข้อมูลปัจจุบันศึกษาได้ที่ page Website          1. ปริ้นท์ใบสมัคร ระเบียนประวัติผู้เรียน
          2. ปริ้นท์ ทั้ง 2 ส่วนด้วยกระดาษ A 4 แล้วกรอกข้อมูลให้ครบถ้วนสมบูรณ์
พร้อมลงลายมือชื่อให้ครบถ้วน
          3. เตรียมหลักฐานการสมัคร(รูปถ่าย 1 นิ้ว 2 รูป สำเนาทะเบียนบ้าน
สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนหรือบัตรประจำตัวข้าราชการ หรือสำเนาพาสปอร์ต(passport))
          4. ชำระเงินค่าลงทะเบียนเรียนด้วยบริการ Pay at Post ณ ที่ทำการไปรษณีย์ หรือ ณ จุดรับชำระเงินด้วยบริการเคาน์เตอร์เซอร์วิส ร้าน 7-ELEVEN
          5. จัดส่งเอกสารการสมัครและหลักฐานการชำระเงินในข้อ 1-4 ไปที่

ติดแสตมป์   

 กรุณาส่ง

                      ฝ่ายรับนักศึกษา สำนักทะเบียนและวัดผล
                      มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
                      ถนนแจ้งวัฒนะ ตำบลบางพูด อำเภอปากเกร็ด
                      จังหวัดนนทบุรี 11120

วงเล็บที่มุมซองว่า   (โครงการสัมฤทธิบัตร รุ่นที่.........)


ติดตั้งโปรแกรม Acrobat เพื่อดาวน์โหลดใบสมัครได้ที่นี่