ขั้นตอนการสมัครออนไลน์
     1. คลิก ตรวจสอบชุดวิชาที่เปิดรับสมัครในรุ่นที่จะสมัคร
     2. คลิก Banner สมัครออนไลน์ เพื่อเปิดฟอร์มสมัครออนไลน์
     3. กรอกข้อมูลให้ครบถ้วนในขั้นตอนที่ 1-5 และปริ้นท์เอกสารชำระเงิน
     4. นำเอกสารไปชำระเงินด้วยบริการเคาน์เตอร์เซอร์วิส ร้าน 7-ELEVEN
หรือด้วยบริการ Pay at Post ณ ที่ทำการไปรษณีย์
     5. ถ่ายภาพหรือสแกนใบเสร็จรับเงิน (ไฟล์นามสกุล jpeg,png,pdf)
     6. คลิก Banner สมัครออนไลน์ หรือสแกน QR Code มุมขวาล่างที่ใบแจ้ง
การชำระเงินค่าสมัคร แล้วอัพโหลดไฟล์ภาพใบเสร็จรับเงิน เป็นอันเสร็จสมบูรณ์
ในสมัครออนไลน์ ขั้นตอนที่ 6

ขั้นตอนการสมัครออนไลน์ (ไฟล์ pdf)
  Print
  
   - ใบสมัคร,ระเบียนประวัติผู้เรียน
     
(รุ่น 126-129)

   วิธีการกรอกเอกสาร
     - วิธีการกรอกใบสมัคร (ส.1)
     - การกรอกข้อความในระเบียนประวัติผู้เรียน

  คู่มือการสมัครเรียน
   - เล่มคู่มือการสมัคร (รุ่น 126-129)
   
 อาจมีการเปลี่ยนแปลงชุดวิชา
    
 ข้อมูลปัจจุบันศึกษาได้ที่ page Website          1. ปริ้นท์ใบสมัคร ระเบียนประวัติผู้เรียน
          2. ปริ้นท์ ทั้ง 2 ส่วนด้วยกระดาษ A 4 แล้วกรอกข้อมูลให้ครบถ้วนสมบูรณ์
พร้อมลงลายมือชื่อให้ครบถ้วน
          3. เตรียมหลักฐานการสมัคร(รูปถ่าย 1 นิ้ว 2 รูป สำเนาทะเบียนบ้าน
สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนหรือบัตรประจำตัวข้าราชการ หรือสำเนาพาสปอร์ต(passport))
          4. ชำระเงินค่าลงทะเบียนเรียนด้วยบริการ Pay at Post ณ ที่ทำการไปรษณีย์ หรือ ณ จุดรับชำระเงินด้วยบริการเคาน์เตอร์เซอร์วิส ร้าน 7-ELEVEN
          5. จัดส่งเอกสารการสมัครและหลักฐานการชำระเงินในข้อ 1-4 ไปที่

ติดแสตมป์   

 กรุณาส่ง

                      ฝ่ายรับนักศึกษา สำนักทะเบียนและวัดผล
                      มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
                      ถนนแจ้งวัฒนะ ตำบลบางพูด อำเภอปากเกร็ด
                      จังหวัดนนทบุรี 11120

วงเล็บที่มุมซองว่า   (โครงการสัมฤทธิบัตร รุ่นที่.........)


ติดตั้งโปรแกรม Acrobat เพื่อดาวน์โหลดใบสมัครได้ที่นี่