หน้าหลัก :: Home หน้าหลัก :: Home
 
Join :  
เกี่ยวกับ มสธ. | ระบบการเรียนการสอนทางไกล | หลักสูตร | ตารางกิจกรรมนักศึกษา | สาขาวิชา | สำนัก/หน่วยงาน | โครงการพิเศษ | บริการอื่นๆ | ศูนย์วิทยพัฒนา มสธ. | ศูนย์บริการนักศึกษาพิการ
line decor
line decor

 

 

 

 

 

 
ศูนย์บริการนักศึกษาพิการ
 
STOU Online
 
บริการห้องสมุด
 
ศูนย์หนังสือ มสธ.
  สำหรับนักศึกษา มสธ.
 
E-mail นักศึกษา
 
สมัคร sms
  

เปิดรับสมัคร นักศึกษาใหม่ระดับปริญญาโท
ระหว่างวันที่ 1 มีนาคม -30 เมษายน 2560สาขาวิชาที่เปิดรับสมัคร

สาขาวิชา

แขนงวิชา

วิชาเอก

แผน

ศึกษาศาสตร์

หลักสูตรและการสอน

ปฐมวัยศึกษา

เปิดรับแผน ข

ภาษาไทย

เปิดรับแผน ข

คณิตศาสตร์

เปิดรับแผน ข

สังคมศึกษา

เปิดรับแผน ข

ภาษาอังกฤษ

เปิดรับแผน ข

อาชีวศึกษาและการงานอาชีพ

เปิดรับแผน ข

วิทยาการจัดการ

บริหารธุรกิจ

-

เปิดรับแผน ก/ข

พยาบาลศาสตร์

การบริหารการพยาบาล

-

เปิดรับแผน ก

 

การพยาบาลเวชปฏิบัติชุมชน

-

เปิดรับแผน ก

มนุษยนิเวศศาสตร์

วิทยาการอาหารและโภชนาการ

การจัดการระบบอาหารเพื่อโภชนาการ

เปิดรับแผน ก/ข

วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

-

เปิดรับแผน ก/ข

เทคโนโลยีอุตสาหกรรม

-

เปิดรับแผน ก/ข

คุณสมบัติของผู้สมัคร

ระเบียบการรับสมัคร ประกาศรับสมัคร

ขั้นตอนการสมัคร

กรอกใบสมัครออนไลน์           (วิธีแก้ไขหากหน้าจอแสดงไม่สมบูรณ์)

1. ปริ้นใบสมัครออนไลน์(ชุดที่ 1 เมื่อกรอกข้อมูลออนไลน์เรียบร้อยแล้วจะมีปุ่มให้ปริ้นใบสมัคร)
2. ปริ้นแบบข้อมูลประกอบการคัดเลือกกรอกข้อมูลให้ครบถ้วน(ดาวน์โหลดแบบข้อมูลประกอบการคัดเลือก)
3. ชำระค่าสมัคร 500 บาทที่ไปรษณีย์ไทย (แบบฟอร์มชำระเงินอยู่ในข้อ 2 แล้ว)สามารถชำระเงินค่าสมัครได้ตั้งแต่ 8 มีนาคม 2560 เป็นต้นไป
4. รวบรวม ใบสมัคร(ข้อ 1)+แบบข้อมูลประกอบการคัดเลือก(ข้อ 2)+หลักฐานการชำระเงิน(ข้อ 3) +เอกสารประกอบการคัดเลือก
ส่งไปที่ สำนักบัณฑิตศึกษา มสธ

**Downloadใบสมัคร สำหรับผู้สมัครที่ไม่สามารถกรอกใบสมัครออนไลน์ ให้ปรินซ์ใบสมัครและกรอกด้วยลายมือทั้ง 2 ส่วน


สามารถส่งใบสมัครที่
1. ส่งด้วยตนเองที่มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช(One stop service)
2. ส่งด้วยตนเองที่ศูนย์วิทยพัฒนา ที่อยู่ศูนย์
3. ส่งทางไปรษณีย์ที

ฝ่ายทะเบียนและวัดผลบัณฑิตศึกษา สำนักบัณฑิตศึกษา
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
ตู้ ป.ณ. 55 ที่ทำการไปรษณีย์โทรเลขหลักสี่
กรุงเทพฯ 10210 (ส่งเอกสารการสมัครระดับปริญญาโท)

การแจ้งผลการคัดเลือก
- จัดส่งผลการคัดเลือกทางไปรษณีย์
- SMS
- ตรวจสอบทางเว็บไซต์
ทั้งนี้ผลการคัดเลือกจะประกาศประมาณ 15 มิถุนายน 2560

 

สามารถติดตามหลักสูตรที่จะเปิดรับสมัครเพิ่มเติมได้ถึง 30 เมษายน 2560
ผู้สมัครทุกท่านควรตรวจสอบการกรอกข้อมูลใบสมัครให้ถูกต้องก่อนส่งใบสมัคร
และตรวจสอบจำนวนเอกสารประกอบใบสมัครให้ครบถ้วน
ตามที่มหาวิทยาลัยกำหนด
ทั้งนี้ มหาวิทยาลัยจะไม่พิจารณาคืนค่าธรรมเนียมการสมัครและเอกสารประกอบการสมัคร
เพื่อรับการคัดเลือกเข้าศึกษาระดับปริญญาโท และประกาศนียบัตรบัณฑิตแก่ผู้สมัครไม่ว่ากรณีใดๆ
ยกเว้นกรณียกเลิกการเปิดสอนในหลักสูตรนั้นๆ

 

 

ขอรายละเอียดเพิ่มเติมที่ ฝ่ายทะเบียนและวัดผลบัณฑิตศึกษา สำนักบัณฑิตศึกษา
โทรศัพท์ 0-2504-7561-4 (วันและเวลาราชการ)

 

 

 

ตรวจสอบใบสมัคร/ผลการคัดเลือก

 


  กระดานสนทนา มสธ.
โทรศัพท์ 0-2504-7788 : วันจันทร์ - ศุกร์ 08.00 - 19.20 น.
  : วันเสาร์- อาทิตย์
08.30 - 16.30 น.
E-mail : ic.proffice@stou.ac.th
  โทรสาร : 0-2503-3546-8   
 
   

Last updated : 15-Mar-2017 3:21 PM  :: Old Webpage ::
© 2002-2011 Sukhothai Thammathirat Open University. All rights reserved.
โปรดให้คำติชมและเสนอแนะได้ที่ :webmaster@stou.ac.th

เพื่อความสะดวกในการเข้าชมรายงานและใช้งานหน้าเว็บ ควรเลือกใช้ IE7 ขึ้นไปเพื่อการแสดงผลที่ถูกต้อง