|ระบบสารสนเทศปริญญาตรี |หลักสูตรการศึกษา |

 

สาขาวิชาศึกษาศาสตร์

      

หลักสูตรระดับปริญญาตรีและต่ำกว่าระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2562

 

มีหลักสูตร 2 ระดับ 3 หลักสูตร คือ

  ระดับปริญญาตรี
 
1.
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต วิชาเอกการพัฒนาเด็กปฐมวัย (หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2559-TQF)
     
  ระดับประกาศนียบัตร
 
1.
หลักสูตรประกาศนียบัตรนวัตกรรมการพัฒนาเด็กปฐมวัย (หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2555)
 
2.
หลักสูตรประกาศนียบัตรการพัฒนาสุขภาวะเด็กปฐมวัยแบบองค์รวม (หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2555)
 
e-Book หลักสูตรการศึกษาสาขาวิชาศึกษาศาสตร์
 

หมายเหตุ   กำหนดเวลาการเปิดสอนแต่ละหลักสูตรสามารถดูรายละเอียดได้ที่ http://www.stou.ac.th/main/apply.html

ระดับปริญญาตรี

หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต วิชาเอกการพัฒนาเด็กปฐมวัย
(Bachelor of Arts Program in Early Childhood Development)
  ชื่อประกาศนียบัตร
 
ชื่อเต็ม
ศิลปศาสตรบัณฑิต (การพัฒนาเด็กปฐมวัย)
  อักษรย่อ ศศ.บ. (การพัฒนาเด็กปฐมวัย)
  ชื่อเต็มภาษาอังกฤษ Bachelor of Arts (Early Childhood Development)
  อักษรย่อภาษาอังกฤษ B.A. (Early Childhood Development)
   
  คุณสมบัติของผู้เข้าศึกษา
 
1.
สำเร็จการศึกษาประโยคมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6) หรือเทียบเท่าตามที่กระทรวงศึกษาธิการรับรอง หรือ
 
2.
สำเร็จการศึกษาประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) หรือเทียบเท่าตามที่กระทรวงศึกษาธิการรับรอง หรือ
 
3.
สำเร็จการศึกษาอนุปริญญาทางการศึกษา (วิชาเอกปฐมวัยศึกษา) หรือ
 
4.
สำเร็จการศึกษาประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) หรืออนุปริญญาหรือเทียบเท่าทุกสาขาวิชา หรือ
 
5.
สำเร็จการศึกษาปริญญาตรีทางการศึกษา หรือ
 
6.
สำเร็จการศึกษาปริญญาตรีสาขาวิชาอื่นๆ
     
แนวทางการจัดโปรแกรมการศึกษา
       

ระดับประกาศนียบัตร

หลักสูตรประกาศนียบัตรนวัตกรรมการพัฒนาเด็กปฐมวัย
(Certificate Program in Early Childhood Development Innovation)
  ชื่อประกาศนียบัตร
 
ชื่อเต็ม
ประกาศนียบัตรนวัตกรรมการพัฒนาเด็กปฐมวัย
  อักษรย่อ ป.นวัตกรรมการพัฒนาเด็กปฐมวัย
  ชื่อเต็มภาษาอังกฤษ Certificate in Early Childhood Development Innovation
  อักษรย่อภาษาอังกฤษ Cert. in Early Childhood Development Innovation
   
  คุณสมบัติของผู้เข้าศึกษา
 
1.
สำเร็จการศึกษาประโยคมัธยมศึกษาตอนต้น (ม.3) หรือเทียบเท่าตามที่กระทรวงศึกษาธิการรับรอง และประกอบอาชีพมาแล้วไม่น้อยกว่า 5 ปี หลังจากจบมัธยมศึกษาตอนต้น หรือ
 
2.
สำเร็จการศึกษาประโยคมัธยมศึกษาตอนต้น (ม.3) หรือเทียบเท่าตามที่กระทรวงศึกษาธิการรับรอง และมีอายุไมน้อยกว่า 25 ปีบริบูรณ์ นับถึงวันเปิดภาคการศึกษา หรือ
 
3.
สำเร็จการศึกษาประโยคมัธยมศึกษาตอนต้น (ม.3) หรือเทียบเท่าตามที่กระทรวงศึกษาธิการรับรอง และผ่านการอบรมหลักสูตรระดับประกาศนียบัตรที่สภามหาวิทยาลัยรับรอง หรือ
 
4.
สำเร็จการศึกษาประโยคมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6) หรือเทียบเท่าตามที่กระทรวงศึกษาธิการรับรอง หรือ
 
5.
สำเร็จการศึกษาประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) หรือเทียบเท่าตามที่กระทรวงศึกษาธิการรับรอง หรือ
 
6.
สำเร็จการศึกษาประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) หรือเทียบเท่า หรืออนุปริญญาหรือเทียบเท่า หรือปริญญาตรีหรือเทียบเท่า จากสถาบันการศึกษาที่สภามหาวิทยาลัยรับรอง
     
     

ระดับประกาศนียบัตร

หลักสูตรประกาศนียบัตรการพัฒนาสุขภาวะเด็กปฐมวัยแบบองค์รวม
(Certificate Program in Holistic Well-Being Development for Early Childhood)
  ชื่อประกาศนียบัตร
 
ชื่อเต็ม
ประกาศนียบัตรนวัตกรรมการพัฒนาเด็กปฐมวัย
  อักษรย่อ ป.นวัตกรรมการพัฒนาเด็กปฐมวัย
  ชื่อเต็มภาษาอังกฤษ Certificate in Holistic Well-Being Development for Early Childhood
  อักษรย่อภาษาอังกฤษ Cert. in Holistic Well-Being Development for Early Childhood
   
  คุณสมบัติของผู้เข้าศึกษา
 
1.
สำเร็จการศึกษาประโยคมัธยมศึกษาตอนต้น (ม.3) หรือเทียบเท่าตามที่กระทรวงศึกษาธิการรับรอง และประกอบอาชีพมาแล้วไม่น้อยกว่า 5 ปี หลังจากจบมัธยมศึกษาตอนต้น หรือ
 
2.
สำเร็จการศึกษาประโยคมัธยมศึกษาตอนต้น (ม.3) หรือเทียบเท่าตามที่กระทรวงศึกษาธิการรับรอง และมีอายุไมน้อยกว่า 25 ปีบริบูรณ์ นับถึงวันเปิดภาคการศึกษา หรือ
 
3.
สำเร็จการศึกษาประโยคมัธยมศึกษาตอนต้น (ม.3) หรือเทียบเท่าตามที่กระทรวงศึกษาธิการรับรอง และผ่านการอบรมหลักสูตรระดับประกาศนียบัตรที่สภามหาวิทยาลัยรับรอง หรือ
 
4.
สำเร็จการศึกษาประโยคมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6) หรือเทียบเท่าตามที่กระทรวงศึกษาธิการรับรอง หรือ
 
5.
สำเร็จการศึกษาประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) หรือเทียบเท่าตามที่กระทรวงศึกษาธิการรับรอง หรือ
 
6.
สำเร็จการศึกษาประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) หรือเทียบเท่า หรืออนุปริญญาหรือเทียบเท่า หรือปริญญาตรีหรือเทียบเท่า จากสถาบันการศึกษาที่สภามหาวิทยาลัยรับรอง
     
     
 
จำนวนผู้เยี่ยมชม : 248372 คน

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม ศูนย์สารสนเทศ โทร. 0 2504 7788

ควรใช้ความละเอียดหน้าจอที่ 1024 by 768 pixels และ Internet Explorer version 5.5 + ขึ้นไป
จัดทำข้อมูลโดย ฝ่ายพัฒนาหลักสูตรและการสอน สำนักวิชาการ
จัดทำระบบโดย คณะทำงานบริหารสารสนเทศในระบบอินเทอร์เน็ตและอินทราเน็ต มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
Last updated: 24-June-2019; 14:17 PM
© 2003 Sukhothai Thammathirat Open University. All rights reserved.