|ระบบสารสนเทศปริญญาตรี |หลักสูตรการศึกษา |

 

สาขาวิชามนุษยนิเวศศาสตร์

      

หลักสูตรระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2565

 

มีหลักสูตร 1 ระดับ 2 หลักสูตร คือ

 
   1.
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต วิชาเอกอาหาร โภชนาการ และการประยุกต์ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2564-TQF)
 
   2.
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต วิชาเอกพัฒนาการมนุษย์และครอบครัว (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2564-TQF)
   

e-Book หลักสูตรการศึกษาสาขาวิชามนุษยนิเวศศาสตร์

 

หมายเหตุ   กำหนดเวลาการเปิดสอนแต่ละหลักสูตรสามารถดูรายละเอียดได้ที่ http://www.stou.ac.th/main/apply.htmll

ระดับปริญญาตรี

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต วิชาเอกอาหาร โภชนาการ และการประยุกต์
Bachelor of Science Program in Food, Nutrition and Applications
  ชื่อปริญญา
 
ชื่อเต็ม
วิทยาศาสตรบัณฑิต (อาหาร โภชนาการ และการประยุกต์)
  อักษรย่อ วท.บ. (อาหาร โภชนาการ และการประยุกต์)
  ชื่อเต็มภาษาอังกฤษ Bachelor of Science (Food, Nutrition and Applications)
  อักษรย่อภาษาอังกฤษ B.Sc. (Food, Nutrition and Applications)
   
  คุณสมบัติของผู้เข้าศึกษา
 
1.
สำเร็จการศึกษามัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6) หรือเทียบเท่าตามที่กระทรวงศึกษาธิการรับรอง หรือ
 
2.
สำเร็จการศึกษาประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) หรือเทียบเท่าตามที่กระทรวงศึกษาธิการรับรอง หรือ
 
3.
สำเร็จการศึกษาประกาศนียบัตรวิชาชีพเทคนิค (ปวท.) หรือเทียบเท่า หรือ
 
4.
สำเร็จการศึกษาประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) หรือเทียบเท่า หรือ
 
5.
สำเร็จการศึกษาอนุปริญญา หรือปริญญาชั้นใดชั้นหนึ่ง หรือเทียบเท่าจากสถาบันอุดมศึกษาที่สภามหาวิทยาลัยนั้นๆ รับรอง
 
หมายเหตุ  1) ผู้มีสิทธิเข้าศึกษาที่มีคุณสมบัติตามข้อ 1 – 5 ต้องไม่เป็นโรคที่เป็นอุปสรรคต่อการศึกษา หรือเคยถูกถอนสถานภาพการเป็นนักศึกษาของมหาวิทยาลัยเนื่องจากความประพฤติเสื่อมเสีย
                   2) บุคคลซึ่งเคยถูกถอนสถานภาพการเป็นนักศึกษาของมหาวิทยาลัย เนื่องจากความประพฤติเสื่อมเสียจะกลับเข้าศึกษาใหม่ได้เป็นรายกรณี หากสภาวิชาการพิจารณาเห็นสมควรให้เข้าศึกษา เมื่อพ้นกำหนด 5 ปี นับแต่วันประกาศถอนสถานภาพการเป็นนักศึกษา หรือเป็นนักศึกษาโครงการความร่วมมือในการจัดการศึกษาให้พิจารณาเป็นรายกรณี
 
       

ระดับปริญญาตรี

หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต วิชาเอกพัฒนาการมนุษย์และครอบครัว
Bachelor of Arts Program in Human and Family Development
  ชื่อปริญญา
 
ชื่อเต็ม
ศิลปศาสตรบัณฑิต (พัฒนาการมนุษย์และครอบครัว)
  อักษรย่อ ศศ.บ. (พัฒนาการมนุษย์และครอบครัว)
  ชื่อเต็มภาษาอังกฤษ Bachelor of Arts (Human and Family Development)
  อักษรย่อภาษาอังกฤษ B.A. (Human and Family Development)
   
  คุณสมบัติของผู้เข้าศึกษา
 
1.
สำเร็จการศึกษามัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6) หรือเทียบเท่าตามที่กระทรวงศึกษาธิการรับรอง หรือ
 
2.
สำเร็จการศึกษาประกาศนียบัตรวิชาชีพเทคนิค (ปวท.) หรือเทียบเท่าทุกสาขาวิชา หรือ
 
3.
สำเร็จการศึกษาอนุปริญญา หรือประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) หรือเทียบเท่าทุกสาขาวิชา หรือ
 
4.
สำเร็จการศึกษาปริญญาชั้นใดชั้นหนึ่ง หรือเทียบเท่าทุกสาขาวิชา จากสถาบันอุดมศึกษาที่สภามหาวิทยาลัยนั้นๆ รับรอง
 
หมายเหตุ    1) ผู้มีสิทธิเข้าศึกษาที่มีคุณสมบัติตามข้อ 1 – 4 ต้องไม่เป็นโรคที่เป็นอุปสรรคต่อการศึกษา หรือเคยถูกถอนสถานภาพการเป็นนักศึกษาของมหาวิทยาลัยเนื่องจากความประพฤติเสื่อมเสีย
                     2) บุคคลซึ่งเคยถูกถอนสถานภาพการเป็นนักศึกษาของมหาวิทยาลัย เนื่องจากความประพฤติเสื่อมเสียจะกลับเข้าศึกษาใหม่ได้เป็นรายกรณี หากสภาวิชาการพิจารณาเห็นสมควรให้เข้าศึกษา เมื่อพ้นกำหนด 5 ปี นับแต่วันประกาศถอนสถานภาพการเป็นนักศึกษา หรือเป็นนักศึกษาโครงการความร่วมมือในการจัดการศึกษาให้พิจารณาเป็นรายกรณี
 
       

จำนวนผู้เยี่ยมชม : 31808 คน

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม ศูนย์สารสนเทศ โทร. 0 2504 7788

ควรใช้ความละเอียดหน้าจอที่ 1024 by 768 pixels และ Internet Explorer version 5.5 + ขึ้นไป
จัดทำข้อมูลโดย ฝ่ายพัฒนาหลักสูตรและการสอน สำนักวิชาการ
จัดทำระบบโดย คณะทำงานบริหารสารสนเทศในระบบอินเทอร์เน็ตและอินทราเน็ต มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
Last updated: 21-April-2022; 16:30 PM
© 2003 Sukhothai Thammathirat Open University. All rights reserved.