|ระบบสารสนเทศปริญญาตรี |หลักสูตรการศึกษา |

 

สาขาวิชาพยาบาลศาสตร์

 

หลักสูตรระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2565

 

มีหลักสูตร 1 ระดับ 1 หลักสูตร คือ

 
    1.
หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต (หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2564-TQF)

 

 

e-Book หลักสูตรการศึกษาสาขาวิชาพยาบาลศาสตร์ (ใบแทรก1-15 มีค.65), (ใบแทรก2-8 สค.65)

 

หมายเหตุ   กำหนดเวลาการเปิดสอนแต่ละหลักสูตรสามารถดูรายละเอียดไดที่ http://www.stou.ac.th/main/apply.html


ระดับปริญญาตรี

หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต
Bachelor of Nursing Science Program
  ชื่อปริญญา
 
ชื่อเต็ม
พยาบาลศาสตรบัณฑิต
  อักษรย่อ พย.บ.
  ชื่อเต็มภาษาอังกฤษ Bachelor of Nursing Science
  อักษรย่อภาษาอังกฤษ B.N.S.
       
  คุณสมบัติของผู้เข้าศึกษา
 
1.
สำเร็จการศึกษาในหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงสาธารณสุขศาสตร์ (สาธารณสุขชุมชน) หรือ
 
2.
สําเร็จการศึกษาในหลักสูตรประกาศนียบัตรสาธารณสุขศาสตร์ (สาธารณสุขชุมชน) หรือ
 
3.
สําเร็จการศึกษาในหลักสูตรประกาศนียบัตรสาธารณสุขศาสตร์ หรือ
 
4
สําเร็จการศึกษาในหลักสูตรประกาศนียบัตรเจ้าพนักงานสาธารณสุข (พนักงานอนามัย) และ
 
5
มีสุขภาพสมบูรณ์ทั้งร่างกายและจิตใจ ไม่เจ็บป่วย เป็นโรคติดต่อร้ายแรง หรือมีความผิดปกติที่เป็นอุปสรรคต่อการศึกษา ดังต่อไปนี้
    5.1 ปัญหาจิตเวชขั้นรุนแรง
5.2 โรคติดต่อในระยะอันตราย
5.3 โรคหรือภาวะอันเป็นอุปสรรคต่อการศึกษาวิชาชีพ ได้แก่ โรคลมชัก โรคหัวใจระดับรุนแรง โรคความดันโลหิตสูงรุนแรง ภาวะไตวายเรื้อรัง โรคติดสารเสพติดให้โทษ
  หมายเหตุ  ผู้มีคุณสมบัติตามข้อ 1 - 5 ต้องเป็นผู้มีประสบการณ์ในการให้บริการด้านสุขภาพโดยตรงต่อผู้รับบริการสุขภาพจากภาครัฐหรือเอกชนมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี ภายหลังสำเร็จการศึกษา และเป็นผู้ที่ประกอบวิชาชีพการบริการสาธารณสุข ระหว่างการศึกษาตลอดหลักสูตร

การฝึกปฏิบัติหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต

         
จำนวนผู้เยี่ยมชม : 76998 คน

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม ศูนย์สารสนเทศ โทร. 0 2504 7788

ควรใช้ความละเอียดหน้าจอที่ 1024 by 768 pixels และ Internet Explorer version 5.5 + ขึ้นไป
จัดทำข้อมูลโดย ฝ่ายพัฒนาหลักสูตรและการสอน สำนักวิชาการ
จัดทำระบบโดย คณะทำงานบริหารสารสนเทศในระบบอินเทอร์เน็ตและอินทราเน็ต มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
Last updated: 22-April-2022; 13:04 PM
© 2003 Sukhothai Thammathirat Open University. All rights reserved.