รายงานการประเมินตนเอง

 

 

 
   ประจำปี 2551   
 
  
  สำนักบริการการศึษา มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
9/9  ตำบลบางพูด  อำเภอปากเกร็ด  จังหวัดนนทบุรี 11120  Tel.0-2504-7607 Fax.0-2504-3598
ติดต่อประกันคุณภาพการศึกษาสำ
นักบริการการศึกษาQACENTER