กลับหน้าแรก มสธ.
Office of finance
| ความเป็นมา | การแบ่งส่วนราชการ | ข้อมูลบุคลากร | ผลงาน/โครงการ | การประกันคุณภาพ | ข่าวและสาระน่ารู้ |
Administrator
การประกันคุณภาพการศึกษา กองคลัง
การประกันคุณภาพการศึกษา กองคลัง

SAR ประจำปีการศึกษา 2551 กองคลัง
    

ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
SAR ประจำปีการศึกษา 2552 กองคลัง
    www.stou.ac.th/Offices/Opr/finance/upload/sa_r52.pdf

ดูรายละเอียดเพิ่มเติม...
คณะทำงานประกันคุณภาพการศึกษาของกองคลัง
    

คณะทำงานประกันคุณภาพการศึกษาของกองคลัง  ประกอบด้วย

1.ผู้อำนวยการกองคลัง

2.หัวหน้างานงบประมาณ

3.หัวหน้างานบัญชี

4.หัวหน้างานการเงิน

5.หัวหน้างานเงินรายได้

6.นายประสาน  ชนาพงษ์จารุ

7.นางสุชาดา  เสพย์ธรรม

8.นางลัดดา  เพิ่มประยูร

9.นางสาวพัชรี  สืบสี

10.นางสาวสุธีรา  หาญกำธร

11.หัวหน้างานธุรการ

12.นางอารีพันธ์  ผลศรัทธา

13.นางธนนาถ  มหาวงศ์

 


ผลคะแนนประกันคุณภาพการศึกษา ปีการศึกษา 2551 กองคลัง
    
 

ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
การประกันคุณภาพของกองคลัง update 22/8/54
    

http://eservice.stou.ac.th/EDOCUMENT/OPR/finance/pa.htm


 
 
footer

ควรใช้ความละเอียดหน้าจอที่ 1024 by 768 pixels และ Internet Explorer version 5.5 + ขึ้นไป
จัดทำโดย คณะทำงานเผยแพร่สารสนเทศในระบบอินเทอร์เน็ต มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
Copyright © STOU Sukhothai Thammathirat OpenUniversity. All rights reserved.