กลับหน้าแรก มสธ.
| ความเป็นมา | การแบ่งส่วนราชการ | ข้อมูลบุคลากร | แผนงาน/โครงการ/คู่มือการปฎิบัติงาน | ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง  | ประกันคุณภาพ  | ข่าวและสาระน่ารู้ | คำถาม/คำตอบ  | กระดานสนทนา
Administrator

 

คู่มือการปฎิบัติงาน  
        
         หนังสือความรู้พื้นฐานสำหรับผู้ปฏิบัติงานพัสดุ
         คู่มือการบันทึกข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้างโดยวิธีตกลงราคาในระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ (e-GP)
แนวปฏิบัติการประกาศเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางตามที่ ป.ป.ช. กำหนด  
         แนวปฏิบัติการประกาศเปิดเยผยราคากลางและการคำนวณราคากลางตามที่ ป.ป.ช. กำหนด
แบบสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง (แบบ สขร.1)  
        
         1.สขร.เดือนตุลาคม 2561
         2.สขร.เดือนพฤศจิกายน 2561
         3.สขร.เดือนธันวาคม 2561
         4.สขร.เดือนมกราคม 2562
         5.สขร.เดือนกุมภาพันธ์ 2562
         6.สขร.เดือนมีนาคม 2562
         7.สขร.เดือนเมษายน 2562
         8.สขร.เดือนพฤษภาคม 2562
         9.สขร.เดือนมิถุนายน 2562
         10.สขร.เดือนกรกฎาคม 2562
         11.สขร.เดือนสิงหาคม 2562
แผนการจัดซื้อจัดจ้างงบลงทุน/งบแผ่นดิน/เงินรายได้ ประจำปี พ.ศ. 2560  
         แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 วงเงินเกิน 100,000 บาท ต่อรายการ (แจ้ง คตง.)
         ผลการปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 วงเงินเกิน 100,000 บาท ต่อรายการ (แจ้ง คตง.)
         แบบรายงานแผน/ผลปฏิบัติการจัดซื้อ/จัดจ้าง เงินรายได้ประจำปี พ.ศ 2560
แผนการจัดซื้อจัดจ้างงบลงทุน/งบแผ่นดิน/เงินรายได้ ประจำปี พ.ศ. 2561  
         แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 วงเงินเกิน 100,000 บาท ต่อรายการ (แจ้ง คตง.)
         ผลการปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 วงเงินเกิน 100,000 บาท ต่อรายการ (แจ้ง คตง.)
         แบบรายงานแผน/ผลปฏิบัติการจัดซื้อ/จัดจ้าง เงินรายได้ประจำปี พ.ศ 2561
แผนการจัดซื้อจัดจ้างงบลงทุน/งบแผ่นดิน/เงินรายได้ ประจำปี พ.ศ. 2562  
         แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 วงเงินเกิน 100,000 บาท ต่อรายการ (แจ้ง คตง.)
         ผลการปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี พ.ศ. 2562 วงเงินเกิน 100,000 บาท ต่อรายการ ไตรมาส 1
         ผลการปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี พ.ศ. 2562 วงเงินเกิน 100,000 บาท ต่อรายการ ไตรมาส 2
มาตรการส่งเสริมความโปร่งใส  
         ประกาศกองพัสดุ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
 
 
footer

ควรใช้ความละเอียดหน้าจอที่ 1024 by 768 pixels และ Internet Explorer version 5.5 + ขึ้นไป
จัดทำโดย คณะทำงานเผยแพร่สารสนเทศในระบบอินเทอร์เน็ต มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
Copyright © STOU Sukhothai Thammathirat OpenUniversity. All rights reserved.