·       คู่มือปฏิบัติงานแนะแนวการศึกษาต่อมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ณ สถานศึกษาในเขตพื้นที่รับผิดชอบ ศูนย์วิทยพัฒนา มสธ. จันทบุรี

·       คู่มือปฏิบัติงานกิจกรรมชมรมนักศึกษาในเขตพื้น ที่รับผิดชอบศูนย์วทิยพัฒนามสธ. จันทบุรี

·       รายงานการวิจัย เรื่อง ความต้องการของนักเรียนมัธยมศึกษาปีที่ 4 ในการเรียนล่วงหน้าในโครงการสัมฤทธิบัตรของมหาวิทยาลัย สุโขทัยธรรมาธิราช กรณีศึกษาในเขตพื้นที่รับผิดชอบของ ศูนย์วิทยพัฒนา มสธ. จันทบุรี

·       การทางานให้ประสบผลสาเร็จ

·       การบริการสู่ความเป็นเลิศ

·       การทำงานเป็นทีม

·       การประชาสัมพันธ์ที่มีประสิทธิภาพในการบริการการศึกษา