:: ห้องพักอาคารเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา 5 ธันวาคม 2550