:: ห้องประชุมอาคารอเนกนิทัศน์

:: ห้องประชุมขนาดใหญ่ รองรับผู้ประชุม จำนวน 2,000 ท่าน