:: ห้องประชุมอาคารพิทยพัฒน์

:: ห้องประชุมเอนกประสงค์ รองรับผู้เข้าประชุม จำนวน 500 ที่นั่ง